Sadovnická projekce

Software na projektování zeleně. © Karel Rys, 1994, 2024.

Přehled změn v programu

Na této stránce jsou uvedeny změny v programu spolu s datem a číslem verze, ve které byla změna provedena. Symbolem + jsou označené nové funkce a rozšíření programu, symbol - označuje opravy chyb. Symbol * uvozuje poznámky.

1. pololetí 2024

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2024 6.20 + Měřítko: grafické měřítko je nyní možné vložit i do rozvržení tisku. V jeho vlastnostech je pak možné zadat, pro jaké měřítko se má zobrazit (např. 1 : 200); jestliže žádnou hodnotu nezadáte, určí se automaticky podle největší oblasti tisku v daném rozvržení. Opraven export do DXF.
+ Číslování rostlin: pro vynesenou kótu je možné zadat zarovnání kóty (automaticky, vždy vlevo, na střed, vždy vpravo). Používáte-li vynesenou kótu bez čar, po kliknutí na příslušné tlačítko se nyní automaticky nastaví zarovnání na střed, což umožní snazší umístění kóty.
+ Číslování rostlin: pro automaticky umístěnou kótu je možné zvolit, zda se kóta má zobrazovat vždy uvnitř značky a zda se má zobrazovat i přes značku kmínku. Pokud zapnete obě tyto volby, bude číslo rostliny zobrazeno vždy uprostřed značky (i v případě, že se dovnitř nevejde).
+ Jednotlivé rostliny, Řadová výsadba, Skupinová výsadba: na záložce Šrafování přidáno tlačítko pro nastavení šrafování podle barvy květu. Tlačítko lze použít jen při editaci jednoho prvku, pro hromadnou změnu více prvků použijte v menu příkaz Prvek, Šrafování podle barvy květů.
+ Export do DXF: při exportu je možné zvolit, zda se má exportovat i šrafování a číslování rostlin.
+ Na horní liště byly přidány nové ikony - umožňují rychle zapnout/vypnout zobrazení WMS podkladů, zobrazení DXF podkladů a zobrazení čísel rostlin. Tyto ikony se zobrazí jen na monitorech s dostatečnou šířkou.
- Export do DXF: opraven export kružnic v souřadnicovém systému JTSK.
28. 5. 2024 6.19 + Šrafování v půdorysu: u šraf je možné nastavit, že šrafy budou "podloženy" souvislou barevnou výplní. Pro výplň je možné zvolit barvu a krytí.
+ Uživatelské značky dřevin: u ručně kreslených značek je nyní možné pro uzavřené tvary (kružnice, uzavřené křivky, uzavřené čáry) nastavit, že mají být vyšrafovány. Druh šrafy se nastavuje až v půdorysu (tj. lze použít nejen např. průsvitnou plnou výplň, ale i všechny ostatní druhy šraf). Barva šrafy každé z částí značky může být buď stejná jako barva značky v půdorysu, nebo ručně zadaná. Pořadí částí značky je možné měnit přetažením jednotlivých částí značky v pravé části editačního okna (např. dát vyšrafované plochy dospod, přes ně čáry). V editačním okně se vyšrafované plochy zobrazují s krytím 50 %; krytí šraf v půdorysu se pak nastavuje u konkrétních prvků ručně.
+ Jednotlivé rostliny, Řadová výsadba: přidána záložka šrafování. Zde nastavené šrafování se používá se standardními i uživatelskými značkami rostlin.
+ Záhon, Květina: na záložce Šrafování přidáno tlačítko pro nastavení šrafování podle barvy květu. Tlačítko lze použít jen při editaci jednoho prvku, pro hromadnou změnu více prvků použijte v menu příkaz Prvek, Šrafování podle barvy květů.
+ Import z GIS (.shp soubory): doplněn import čar a bodů s připojenou výškou (např. vrstevnice z katastru).
+ Import DXF: doplněn základní import entity MESH (síť). Drobná vylepšení při importu binárních DXF podkladů.
+ Přidána podpora pro vestavěný GPS přijímač. Máte-li např. v tabletu nebo notebooku GPS přijímač, můžete jej nyní využít příkazem Nástroje, GPS (klávesová zkratka Ctrl+Shift+G): zobrazí se panel, který zobrazuje aktuální souřadnice. Na panelu je tlačítko pro přesun prvku na aktuální GPS pozici a tlačítko pro posunutí výkresu podle aktuální GPS pozice.
+ Rozvržení tisku: rozvržení je možné ručně seřadit. Rozvržení tisku je možné vybrat (informace o tom, která rozvržení jsou vybrána, se ukládá v projektu). Přidáno tlačítko pro export všech vybraných rozvržení do jednoho (vícestránkového) PDF souboru.
+ Rostlina, Řadová výsadba, Skupinová výsadba: ve vlastnostech prvku přidána záložka Fotografie, kterou můžete využít pro přidání fotografií z disku nebo vestavěného fotoaparátu v rámci inventarizace. Aby projekt nebyl obrovský, neukládají se fotografie přímo v projektu, místo toho jsou uloženy do složky "Fotografie", která je ve stejné složce jako projekt. Pokud byste fotografie využívali, je důrazně doporučeno mít každý projekt v samostatné složce, aby se jeho fotografie nemíchaly s fotografiemi jiných projektů.
+ Při zadávání inventarizačního kódu u rostlin se zobrazuje upozornění, jestliže stejný inventarizační kód je už použitý u jiného prvku.
- Rozvržení tisku: opraven tisk rámečku u nepravidelných oblastí.

1. pololetí 2023

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2023 6.17 + Oblast pro tisk: při vytváření oblasti pro tisk v půdorysu je nyní možné zvolit, zda má být oblast pro tisk obdélníková, nebo nepravidelná. Následné přidání oblasti do rozvržení tisku je pro obdélníkové i nepravidelné oblasti stejné. Oba druhy oblastí pro tisk je možné v rozvržení tisku otáčet.
+ Umístění oblasti tisku v rozvržení tisku: pro každou oblast je nyní možné vypnout tisk DXF podkladů.
+ Šrafování: přidáno dalších více než 40 druhů šraf.
+ Import DXF: lepší import textů a šrafovaných ploch. Doplněna podpora pořadí prvků. Doplněna podpora ploch s otvory.
+ Úsečka: je možné zadat délku úsečky.
+ Hromadný export pohledů: před názvem měsíce se nyní standardně uvádí i jeho číslo, takže se exportované soubory lépe řadí při prohlížení.
+ Úpravy, Výběr prvků podle kategorie: je možné zvolit, z jakých vrstev se mají prvky vybírat. Standardně se vybírá ze všech vrstev, které nejsou zamčené a jsou viditelné (zamčení a viditelnost vrstev je možné přímo v tomto okně změnit kliknutím na příslušný symbol).
+ Vrstvy: přidáno tlačítko Přidat kopii, které vytvoří kopii označené vrstvy (do nové vrstvy se zkopírují všechny prvky z označené vrstvy).
+ Vrstvy: přidána tlačítka "Pořadí - první dospod" a "Pořadí - první navrch", která změní pořadí kreslení prvků v půdorysu podle pořadí vrstev.
+ Vložený obrázek: přidány úchopové body na nastavení výšky a šířky.

2. pololetí 2022

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2022 6.15 + Rostlina, Řadová výsadba, Skupinová výsadba, Záhon, Květina: ve vlastnostech těchto prvků je nyní samostatná záložka Číslování. Na tuto záložku bylo přemístěno nastavení kóty a dále je přidáno podrobné nastavení formátu, takže pro jednotlivé rostliny můžete změnit velikost čísla, písmo, popř. i ručně dopsat jiné označení.
+ Modelace terénu: nadmořská výška "nuly" se nyní zadává pro celý projekt najednou příkazem Projekt, Nastavení, Obecné (dříve se pro každou modelaci terénu mohla zadat jiná výška nuly).
+ Body terénu: u bodů terénu je možné vyplnit číslo bodu (např. podle geodetického zaměření); pokud je v projektu zapnuté zobrazování poznámek u bodů terénu, zobrazují se i čísla bodů. Při importu bodů ze souboru .txt se nyní importuje i číslo bodu. Při exportu bodů terénu do JTSK se body s ručně zadaným číslem bodu exportují pod tímto číslem, ostatní body jsou očíslovány tak, aby nekolidovaly.
+ Severka: přidána volba V rozvržení tisku přizpůsobit směr severky podle otočení (největší) oblasti tisku. Pokud volbu zapnete, v rozvržení tisku severka zohlední otočení oblasti tisku. Máte-li v rozvržení více oblastí tisku, otočí se podle největší z nich.
+ Schody: v informacích o prvku se nyní zobrazuje i výška stupně, šířka stupnice a počet stupňů.
+ Projekt, Připojené podklady z CADu: přidáno tlačítko Importovat terén, umožňuje z DXF podkladu převzít body se zaměřenou výškou.
+ Projekt, Číslování rostlin: přidána volba "U zkratek potlačit mezery, slova začít velkým písmenem"; pokud ji zapnete, bude např. pro Berberis thunbergii 'Atropurpurea' použita zkratka BeTA nebo BeT'A', podle toho, zda je zapnuté i potlačení apostrofů.
+ Příkaz Úpravy, Duplikovat má kromě hlavní klávesové zkratky (klávesa Insert) nyní i klávesovou zkratku Ctrl+D.
+ Popisové pole: pokud je místo názvu firmy zobrazeno logo, je možné u něj nastavit zarovnání (netýká se zjednodušeného popisového pole s logem, které má pro logo samostatné pole, ve kterém je logo vždy umístěno na střed).
- Export do PDF: oprava nepřesně exportovaných barev.
- Modelace terénu: opraveno zobrazení odkopů a násypů (dříve se při prvním zobrazení nepoužily správné barvy).

1. pololetí 2022

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2022 6.14 + Export do DXF: při exportu je možné vybrat, zda se exportují všechny prvky, viditelné prvky, nebo jen prvky pracovní vrstvy. Je možné zvolit, zda se mají exportovat i vložené DXF podklady a prvky terénu. Šrafování se exportuje jen v případě, že je povoleno jeho zobrazení v půdorysu.
+ Export do DXF: doplněna podpora formátu DXF 2004, tento formát je nyní nastaven jako výchozí. Formát DXF 2004 podporuje průsvitné prvky, tj. např. šrafování, které má nastavené krytí menší než 100 %, bude nyní stejně vyexportováno i do DXF.
+ Export do DXF: doplněn export šrafování "souvislá výplň".
+ Textury: jsou podporovány větší textury (až 4096 x 4096 px). Rozměry textur již nemusí být mocninou čísla 2 a není nutné, aby textura byla čtvercová. Podpora pro textury, jejichž rozměry nejsou mocninou čísla 2, je velmi dobrá u grafických karet Nvidia. Ostatní grafické karty zpravidla neumí pro tyto textury správně vytvořit mipmapy (zmenšené verze textur), Sadovnická projekce proto upřednostní softwarovou přípravu mipmap.
+ Textury: přidáno 137 textur od firmy Diton. Textury jsou ve větším rozlišení než ostatní textury v programu, jejich načítání pro 3D zobrazení trvá déle, ale vypadají lépe (není u nich tolik patrné, že se opakují). U těchto textur je k dispozici přímý odkaz na produktové webové stránky u výrobce.
+ Výběr materiálu: při výběru textur je možné vybrat velikost náhledu (jsou k dispozici 4 velikosti, výchozí je asi o polovinu větší než dříve). Při prvním zobrazení náhledu v dané velikosti se uloží miniatura textury, takže příště se náhledy zobrazují rychleji.
+ Závlahové potrubí: je možné nastavit, aby se na začátku a/nebo na konci nepropojovalo k postřikovačům a spojkám.
+ Projekt, Označení závlah: u postřikovačů je možné zapnout, že plocha, kterou zavlažují, bude v půdorysu vybarvena (vyšrafována). Ve výchozím nastavení se použije souvislá výplň světle modré barvy s krytím 15 %. Chcete-li, aby výplň měla stejnou barvu jako postřikovač (např. podle barvy sekce), ve šrafování vypněte volbu Zadat barvu. Aby se zavlažované plochy zobrazovaly, je třeba mít povolené zobrazení šraf v půdoryse.
+ Popisové pole: je možné nastavit výšky řádků.
+ Prvek, Šrafování podle barvy květů: příkaz je nyní možné použít i na řadové a skupinové výsadby.
+ Plot s podezdívkou: doplněno šrafování podezdívky a sloupků. Při úpravách se kromě osy zobrazuje i podezdívka a sloupky.
+ Šrafování: v náhledu je zohledněno i krytí.
+ Herní prvky: u každého prvku je možné zvolit, zda se bezpečnostní zóna zobrazovat bude, nebude, nebo se zohlední nastavení platné pro projekt (výchozí stav).
+ Závlahy: v databance postřikovačů přidáno tlačítko "Kopie" pro vytvoření kopie označeného postřikovače.
+ Soubor, Seznam prvků závlah: doplněn výběr, zda se mají zpracovat všechny prvky, nebo jen viditelné prvky, nebo jen prvky pracovní vrstvy.
+ Šlapáky: v informacích o prvku se zobrazuje počet šlapáků.
+ Plot: je možné umístit jej nad terénem.
* Nastavení programu, záložka OpenGL: jako výchozí hodnota pro načítání textur pro 3D je nyní nastaveno 1024 x 1024 px (bez toho by se nevyužila vyšší kvalita nových textur od firmy Diton). Pokud by načítání textur pro 3D na Vašem počítači nyní trvalo příliš dlouho, zkuste hodnotu snížit. Přidáno nastavení pro přípravu mipmap (vybrat automaticky / softwarově / pomocí grafické karty).
- Přehled kvetení: do přehledu jsou již v případě dřevin zahrnuty i řadové a skupinové výsadby.
- Export do DXF: opraven export kruhového a eliptického oblouku.

2. pololetí 2021

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2021 6.10 + Zobrazení půdorysu: pro zobrazení je nyní standardně zapnuto vyhlazování čar, křivky a šikmé čáry by tak měly být "méně zubaté". Vyhlazování se dá v případě potřeby vypnout příkazem Nástroje, Možnosti, Zobrazení, Vyhlazování čar ve 2D (vypnuté vyhlazování může pomoci např. na pomalejších počítačích).
+ Zobrazení půdorysu: nyní je v nabídce Projekt, Nastavení na záložce Půdorysné zobrazení standardně zapnutá volba Silné čáry na obrazovce, takže čáry na obrazovce lépe odpovídají tomu, jak se bude výkres tisknout. Při zapnutých silných čárách mohou být velmi tenké čáry zobrazeny světlejší barvou, takže např. tenké šrafování zobrazené na monitoru bude více odpovídat tomu, jak se vytiskne. Příkazem Nástroje, Možnosti, Zobrazení, Nejtenčí čára používaná pro zobrazení [px] je možné nastavit, jak moc tenké čáry se ještě mají používat; starší verze programu používaly pro nejtenčí čáry tloušťku 1 pixel, stávající verze má jako výchozí hodnotu 0,1 pixelu, což by mělo pomoci přehlednějšímu zobrazení, když je výkres zobrazen zmenšený. Pokud budete tuto hodnotu měnit, změna se projeví až po přepnutí např. do 3D a zpět.
+ Projekt: přidán příkaz Export terénních modelací (.DXF). Příkaz umožňuje exportovat body terénu, spojovací úsečky, vrstevnice a trojúhelníky terénu do formátu DXF. Export je možný v relativních i v nadmořských výškách, volitelně lze použít lokální nebo JTSK souřadnice.
+ Úpravy, Najít text (Ctrl+F): kromě textu je možné hledat i inventarizační kódy rostlin.
+ Úpravy, Zobrazit všechny vybrané prvky (F3): pokud je to možné, je po posunutí zobrazení dodrženo původní měřítko zobrazení.
+ Lavička, Koš: doplněno šrafování v půdoryse.
+ Prvek, Barva a tloušťka čáry: příkaz byl přejmenován na "Barva, tloušťka a typ čáry" a nově umožňuje nastavit i typ čáry (plná, čárkovaná, čerchovaná apod.) a měřítko čáry. Výchozí měřítko je 1; hodnoty větší než 1 se dají použít pro prodloužení čárek a mezer, hodnoty menší než 1 pro jejich zkrácení. Typy čar, které obsahují tečky (tečkovaná, čerchovaná), většinou není vhodné používat pro příliš tenké čáry, protože tečky pravděpodobně nebudou dobře patrné.
+ Kóta: je možné nastavit vodorovné a svislé zarovnání textu. Ve vodorovném směru bylo dříve možné jen ruční zarovnání, nyní je kromě ručního možnost vybrat zarovnání doleva, na střed nebo doprava. Svislé zarovnání - výchozí je umístění textu nad čarou, druhou možností je pod čarou.
+ Rastr: pro tisk čar je možné zadat tloušťku základních a zvýrazněných čar (dříve se používala vlasová čára, která na mnoha tiskárnách nebyla dobře vidět). Pro zobrazení rastru na monitoru doporučujeme vyzkoušet plné čáry a nastavit krytí např. na 10 % - zobrazení bude pravděpodobně o dost rychlejší než u rastru z teček.
+ Popisové pole: přidáno nové rozvržení "standardní B". Pokud u popisového pole připojíte logo, ale nevyplníte název firmy, zobrazí se logo v políčku pro firmu. Pro jednotlivá políčka je možné nastavit zarovnání (vodorovně: vlevo, na střed, vpravo, do bloku; svisle: nahoru, na střed, dolů). Text v políčku může být zalomen na více řádků. Velikost písma pro jednotlivá políčka je možné zadat v procentech (např. 140 %) vůči standardní velikosti písma celého popisového pole. Tlačítkem Výchozí formát polí je možné nastavit výchozí formátování (např. po přepnutí typu popisového pole).
+ Fraktální značky rostlin: přepracované zobrazení značek, nyní je mnohem rychlejší.
+ Rozvržení tisku: pro jednotlivá rozvržení tisku je možné přiřadit barevné zvýraznění.
+ Modelace terénu: když vyberete úsečku terénu, zobrazí se ve spodní části obrazovky její délka, převýšení, sklon v procentech a úhel ve stupních.
- Terénní modelace: opraveno zobrazení vrstevnic (v některých případech se vrstevnice nevykreslila). Ve 3D doplněno zvýraznění např. každé desáté vrstevnice.
- Kóta: odsazení textu od kótovací čáry je již zohledněno u všech druhů kót.

1. pololetí 2021

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
1. 6. 2021 6.08 + Prvek: přidán příkaz Šrafování podle barvy květů. Tento příkaz nastaví označeným rostlinám šrafování podle barvy květů, přičemž je možné zvolit krytí a přimíchání bílé barvy, aby šrafování nebylo příliš výrazné.
+ Úpravy: přidán příkaz Vybrat prvky se stejným šrafováním. Potřebujete-li označit všechny prvky, které mají stejné šrafování, nejprve ručně označte první z nich a pak použijte tento příkaz.
+ Seznam rostlin: přidána volba Skrýt položky s množstvím 0 ks. Volba má význam v případě, že tisknete seznam jen nových nebo jen stávajících rostlin a skryje rostliny, které mají v tomto sloupci množství 0. Volba je dostupná pro samostatný tisk seznamu rostlin i pro seznam rostlin vložený do rozvržení tisku.
+ Text: místo nastavení pro pravý a pro dolní okraj jsou nyní k dispozici volby Zalomit dlouhý text (pokud volbu zapnete, dlouhé texty se samy rozdělí na více řádků) a Oříznout podle okraje (pokud volbu zapnete, text, který se nevejde do vymezeného prostoru, nebude zobrazen). U vodorovného zarovnání byla přidána možnost zarovnat do bloku. Doplněna volba pro svislé zarovnání. Lepší označování textu v půdorysu (text reaguje i na hranici, kde text skutečně končí, ne jen na zadaném obdélníku).
+ Rastr: dříve se vždy zobrazoval v pozadí (pod prvky), nově je možné jej zobrazit i v popředí (nad prvky - vhodné např. pro tisk rastru přes podkladové obrázky). U rastru je možné nastavit krytí (zejména v kombinaci s rastrem v popředí je vhodné nastavit menší krytí).
+ Při přesouvání prvků je možné prvky uchopit za jejich body, což usnadňuje jejich přesné umístění. Pro využití této funkce stačí označit prvek, nahoře kliknout na ikonku Přesun prvku (nebo stisknout klávesu "p") a poté chytit prvek poblíž některého z jeho bodů.
+ Prvek: přidán příkaz Dopsat text k označeným prvkům; umožňuje ke každému označenému prvku přidat (stejný) text.
+ Vodicí čáry: zobrazují se nad prvky, takže jsou vidět, i když jsou ve výkrese prvky vyplněné šrafováním.
- Vodicí čáry: opraveno přichytávání k průsečíku dvou kružnic.
- Databanka rostlin: opraveno zobrazení znaků s diakritikou na počítačích, kde je jiná výchozí znaková sada (např. po instalaci Windows v angličtině nebo němčině).

2. pololetí 2020

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2020 6.07 + Nástroje, Možnosti: na záložce Různé je možné zvolit, zda se u vynesených kót rostlin má při úpravách zobrazovat bod pro naklápění kóty (pokud naklápění kót běžně nepoužíváte, může být lepší tuto volbu vypnout, aby nedocházelo k naklopení kóty omylem).
+ Nástroje, Možnosti: na záložce Úpravy byla přidána políčka pro nastavení, v jaké vzdálenosti je možné označit prvek, v jaké vzdálenosti je možné označit bod prvku a jaká je velikost bodů při úpravě prvku. Pokud se vám často stává, že chcete vybrat bod, a místo toho omylem posunete celý prvek, doporučujeme zvětšit vzdálenost pro označení bodu (aktuální výchozí hodnota je 10, starší verze používaly hodnotu 5). Hodnoty se zadávají v pixelech a platí pro zvětšení 100 %, tj. nastavíte-li ve Windows např. zvětšení 150 %, jsou hodnoty automaticky také zvětšeny.
+ Vložený obrázek: je možné nastavit krytí, takže skrz vložený obrázek mohou prosvítat prvky pod ním (vhodné např. pro kombinování podkladů).
+ Projekt, Import bodů terénu: kromě samotných bodů terénu je nyní možné importovat i digitální model terénu, tj. body a spojovací úsečky. K dispozici je formát PBD + PSP (soubory ve formátu Atlas DMT) a formát DMB + DMH (obecný model terénu - body, hrany). Takto importovaný model zpravidla obsahuje jen tzv. povinné hrany, tj. úsečky, které musí být zadány; zbytek bodů je třeba propojit ručně nebo automaticky.
+ Šikmá vodicí čára: při zadávání šikmé vodicí čáry jsou k dispozici tlačítka, která mohou čáru natočit podle rastru nebo podle úseček prvku, který máte označený (když je označený bod uprostřed prvku, jsou k dispozici tlačítka dvě, protože z bodu vedou dvě čáry).
+ Rastr: jsou k dispozici tlačítka, která mohou rastr natočit podle úseček prvku, který máte označený.
+ Uživatelské značky: při úpravách kreslených značek je možné odstraňovat body čar a křivek tím, že bod přesunete na sousední bod.
- Čísla rostlin: čísla označených rostlin se již opět zobrazují stejnou barvou jako označená rostlina (zpravidla červeně).
- Modelace terénu: opravena chyba, kvůli které v některých případech nebyla zobrazena výška bodu pod kurzorem.
- Export do GIS: opravena chyba, kvůli které mohl export selhat.
- Vodicí čáry: upraveno zobrazení, dříve se na některých počítačích nezobrazovaly šikmé čáry při velkém zvětšení.

1. pololetí 2020

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
5. 4. 2020 6.05 + Šrafování: na horní liště přidána ikonka pro srovnání šrafování. Před použitím je třeba označit prvek a v něm označit bod. Po kliknutí na ikonku se srovná šrafování podle jedné strany, která vychází z označeného bodu, po dalším kliknutí podle druhé strany, pak svisle a nakonec vodorovně. Funkce má klávesovou zkratku "s" (malé písmeno). Změna se aplikuje vždy jen na jeden prvek, nelze ji použít hromadně.
+ Šrafování: na horní liště přidána ikonka pro otočení šrafování o 15° doleva, klávesová zkratka je "S" (velké písmeno). Je možné použít na více označených prvků najednou.
+ Nástroje, Možnosti, Barvy: je možné nastavit samostatně barvy pro světlé a tmavé pozadí pracovní plochy (zejména žlutá barva vybraných bodů nebyla na světlém pozadí dobře vidět, proto je pro světlé pozadí jako výchozí barva vybraných bodů nastavena modrá). Zda se použije světlé nebo tmavé pozadí, je nyní nastavitelné zvlášť pro půdorys, zvlášť pro rozvržení tisku a zvlášť pro terénní modelace, takže je možné např. půdorys mít standardně na tmavém pozadí a rozvržení na světlém.
+ Nástroje, Možnosti, Zobrazení: dříve se u vybraných prvků nezobrazovalo šrafování, nyní je možné nastavit, zda se šrafování bude zobrazovat a s jakým krytím. Výchozí hodnota je 30 %, tzn. pokud je prvek označený, šrafování se zobrazí průsvitné, což umožní zadat jeho otočení nebo ho srovnat s vybranou stranou, ale zároveň nepůsobí šrafy příliš rušivě při úpravách prvku. Nastavením krytí na 0 % se šrafování vybraných prvků vypne.

2. pololetí 2019

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2019 6.04 + Šrafování: je možné zadat krytí šraf (100 % = šrafování je zcela neprůhledné, 50 % = šrafování je napůl průsvitné, 0 % = šrafování není vůbec vidět).
+ Rozvržení tisku: vložené oblasti tisku je možné libovolně otočit. U oblasti tisku je možné zadat barvu pozadí (např. bílou, aby nebyly vidět prvky pod oblastí tisku).
+ Nastavení terénu: je možné samostatně nastavit barvu a tloušťku základních vrstevnic a zvýrazněných vrstevnic. Je možné nastavit, kolikátá vrstevnice bude zvýrazněná (např. každá 5., každá 10. apod.).
+ Kóty: přidána kóta s nadmořskou výškou (hodnota se zjistí z relativní výšky terénu, ke které se přičte nadmořská výška nulového bodu, která je vyplněná v nastavení terénu).
+ Text: je možné nastavit barvu pozadí (tzn. aby nebyly vidět prvky pod textem, můžete nastavit bílou barvu).
+ Import bodů terénu: při importu z textového souboru jsou body, u kterých je výška 0, nyní standardně načteny jen jako pomocné. U těchto bodů není od geodeta zadaná výška (kontrolní body polohopisu apod.).
+ Export do DXF: při exportu je možné zvolit mezi formátem DXF R12 (ten jsme používali dosud) nebo DXF R13. Formát DXF R13 je nastaven jako výchozí, umožňuje mj. exportovat styly písma a RGB barvy prvků.
- Export do DXF: opraven export textu (ve verzi 6.00 a 6.01 se text kvůli chybě neexportoval). Při exportu textu je nyní přesně zachována velikost písma (Sadovnická projekce měří velikost písma jinak než CAD, při exportu se velikost a pozice textu automaticky přepočítá, aby zůstala vizuálně stejná).
- WMS: opravena chyba zobrazení, která se mohla projevit u zesvětlených průhledných podkladů zobrazených zároveň s dalšími podklady.
26. 8. 2019 6.01 + Nový prvek: průřez terénem. Průběh řezu se zadává v půdoryse, je třeba u něj vyplnit označení (např. "A" pro vytvoření řezu A-A'). Průběh řezu může být přímý, jednou lomený nebo i několikrát zalomený. Řez jako takový se pak vloží do rozvržení tisku, je u něj možné nastavit několik parametrů, mj. zda se mají použít relativní nebo nadmořské výšky a v jakém měřítku má řez být (pro délku a pro výšku se měřítko zadává samostatně, tj. je možné např. mít délkové měřítko 1:200 a výškové 1:50, aby převýšení bylo lépe vidět). Průřez se zobrazuje podle aktuálně zadaného terénu, tj. provedete-li dodatečnou změnu v modelaci terénu, průřez se sám aktualizuje.
+ Popisové pole: je možné nastavit barvu pozadí celého popisového pole (namísto dřívějšího potlačení pozadí) a barvu a šířku vnějšího okraje (např. zadáním bílé barvy je možné popisové pole opticky oddělit od podkladu pod ním - katastrální mapy apod.). Pro jednotlivá políčka popisového pole je možné použít tučné písmo, kurzívu, podtržení a přeškrtnutí. Jednotlivá políčka mohou mít samostatně nastavenou barvu pozadí. Text v políčkách se umí zalomit na více řádků.
+ Seznam rostlin použitých v projektu: je možné nastavit barvu pozadí a barvu a šířku vnějšího okraje.
- Rozvržení tisku: opraveno zobrazení vodicích čar.
31. 7. 2019 6.00 + Pro zobrazení půdorysu, terénních modelací a rozvržení tisku je nově použito Direct2D. Výhodou je mj. zobrazení bez "duchů" (šmouh, které někdy zůstávaly na obrazovce během práce); na novějším hardware by zobrazení mělo být i rychlejší. Tato změna nám umožní do budoucna lépe rozšiřovat zobrazení půdorysu; předpokládáme, že v nejbližších aktualizacích ještě doplníme optimalizace na základě podnětů uživatelů.
* Sadovnická projekce od této verze vyžaduje pro spuštění operační systém Windows 7 nebo novější. Používáte-li Windows 7, je nezbytně nutné mít nainstalované i "Aktualizace platformy pro Windows 7" ("Platform Update for Windows 7"), který je k dispozici ke stažení na https://support.microsoft.com/kb/2670838; bez něj pravděpodobně nebude fungovat tisk a export půdorysu, protože Microsoft tyto funkce do Windows 7 doplnil právě až v této aktualizaci. Ve Windows Vista asi bude možné s programem pracovat, ale nebude fungovat tisk a export půdorysu.
+ Text: při změně měřítka zůstává zalomení textů na řádky stejné (dříve se při změně měřítka různě měnila délka textu).
+ Vložené obrázky: funguje průhlednost a průsvitnost, tj. je možné vkládat např. průhledné PNG obrázky. Podstatně lépe a rychleji funguje posouvání a otáčení vložených obrázků.
+ Vkládání PDF: podklad je interně převeden do formátu JPG nebo PNG, takže je možné s ním lépe pracovat (je možné jej invertovat, přebarvit, zesvětlit/ztmavit; u složitějších podkladů je výrazná úspora paměti). Starší verze programu používaly pro převod PDF formát Windows Metafile; ten již není podporován, při otevření projektu s těmito podklady dojde automaticky k převodu do formátu JPG nebo PNG.
+ Export do PDF: export již funguje i s obrázkovými značkami.
+ Terénní modelace: přepracováno zobrazení, zejména zobrazení barevných přechodů by nyní mělo fungovat podstatně rychleji.
* Připojené mapy ve formátu PCX: tato stará funkce již není podporována, místo toho prosím vložte obrázek jako podklad (podkladové obrázky nemusí být ve formátu PCX - můžete použít JPG, PNG, TIF apod.).

1. pololetí 2019

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
1. 2. 2019 5.26 + WMS: přepracována komunikace se servery. Výhodou je podstatně rychlejší načítání podkladů a dále pak podpora serverů, které používají protokol https a vypnuly podporu TLS 1.0 (např. slovenský katastr).
+ WMS: slovenský katastr a inverzní slovenský katastr přidány mezi doporučené WMS servery.
+ Stavby: doplněno šrafování v půdorysu.
+ Rostliny: na záložce Inventarizace II. přidána volba "Nejsou-li GPS souřadnice zadané, určit je automaticky". Necháte-li volbu zapnutou, budou GPS souřadnice v inventarizaci automaticky doplněné podle umístění rostliny.
- Uživatelské značky: opravena chyba, která mohla v některých případech bránit vytvoření obrázkové značky kvůli chybějící složce Znacky.

2. pololetí 2018

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2018 5.25 + Uživatelské značky: jako uživatelskou značku je možné použít průhledný PNG obrázek; vhodné obrázky jsou k nalezení na internetu, případně je možné vlastní kreslenou značku naskenovat a v grafickém editoru z ní odstranit pozadí (papír); online je možné využít https://onlinepngtools.com/create-transparent-png. U obrázkových značek je volba pro náhodné otáčení značky.
+ Export do PDF: před exportem je provedena kontrola, zda výkres neobsahuje prvky, které vestavěný export do PDF nedokáže zpracovat (vložené obrázky z Wordu/Excelu/PDF, obrázkové značky rostlin). Pokud je nějaký takový prvek nalezen, vestavěný export nelze provést, místo toho prosím použijte např. PdfCreator, na který výkres "vytisknete" a následně uložíte PDF soubor.
+ Nástroje, Odeslání diagnostických informací: abychom mohli další nové verze lépe přizpůsobit hardwaru a operačnímu systému, který využíváte, doplnili jsme okno pro odeslání diagnostických informací (typ procesoru, velikost paměti, údaje o grafické kartě apod.). Pokud nám údaje zašlete, využijeme je mj. pro rozhodování, zda ještě máme podporovat Windows XP či zda můžeme využít pokročilé funkce grafické karty.
12. 11. 2018 5.24 + Pohledy v perspektivě: při připojování fotografie, která má v sobě uložené GPS souřadnice a směr pohledu, jsou tyto údaje načteny a pohled je podle nich automaticky umístěn (musí být vyplněná GPS pozice pozemku).
+ Severka: doplněno několik typů severky. U severky se volitelně může zobrazovat označení severu (např. písmenem "S" nebo "N").
+ Měřítko: je možné zadat velikost nejmenšího dílku (výchozí hodnota je 1 m). Pokud potřebujete zobrazit hodně dlouhé měřítko, je vhodné zadat velikost nejmenšího dílku např. 10 m. Symbol měřítka může být zobrazen dvojitou čarou a volitelně je možné barevně odlišit prvních 10 políček. Délku měřítka je možné upravit myší.
+ Text: je možné vybrat značku, která se zobrazí na konci vynášecí čáry (nahrazuje dřívější volbu, zda zobrazit šipku). Je možné zapnout bílé pozadí (bez průhlednosti). Při umísťování vynášecí čáry lze klávesou Ctrl vytvořit vodorovnou vynášecí čáru a klávesou Shift mířit na začátek textu.
+ Hranice pozemku: doplněno šrafování v půdorysu.
+ Oblast tisku v rozvržení tisku: pro každou oblast samostatně je možné vypnout číslování rostlin.
+ Inventarizace: doplněna volba, zda se položky mají řadit podle názvu, nebo podle inventarizačního kódu. Řazení čísel funguje tak, aby se položky seřadily např. B9, B10, B11 (není nutné psát B09).
+ Rozvržení tisku: přidána ikonka na vkládání úseček, křivek atd.
+ Rozvržení tisku: do zarovnání přidány ikony pro zarovnání na střed ve vodorovném a svislém směru.
* Soubory automatického ukládání: dříve byly soubory ve složce pro dočasné soubory, nově jsou umístěny ve složce pro lokální data aplikací daného uživatele (ve Windows 10 např. C:\Users\JménoUživatele\AppData\Local\SPW\Autosave).

1. pololetí 2018

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
29. 6. 2018 5.23 + Oblast tisku: při vkládání oblasti tisku do rozvržení tisku je možné zvolit, které vrstvy se mají zobrazit. Je tak možné v jednom rozvržení tisku mít oblasti s různě zapnutými vrstvami.
+ Oblast tisku: kromě ručního zadání měřítka je nyní možné zvolit, že uživatel zadá (nebo myší nastaví) rozměry v milimetrech a měřítko se automaticky přizpůsobí. Přizpůsobené měřítko může být automaticky zaokrouhlené.
+ Květinový záhon, Soliterní květiny: je možné samostatně nastavit barvu a tloušťku čáry pro nové a stávající výsadby. Samostatně je možné nastavit i podrobný formát číslování květin.
+ Číslování rostlin: při použití zkratek nebo celých názvů je možné potlačit druhová jména (použitelné např. v případě, že chcete uvádět české názvy doplněné o názvy kultivarů).
+ Proveden "úklid" programu, sjednocení ovládacích prvků. Lepší podpora monitorů s vysokým rozlišením.
- Seznam rostlin v rozvržení tisku: opravena chyba, kvůli které v některých případech nebyly vyfiltrovány rostliny, pokud byla použita volba "Jen rostliny, které jsou nyní zobrazené".
- WMS podklady: již je možné připojit podklady i ze serverů, které používají jiné kódování než UTF-8.
8. 3. 2018 5.22 + Solitérní květiny: upraveno automatické umístění čísla rostliny, číslo se díky tomu častěji vejde dovnitř značky.
+ Přehled kvetení: doplněn tisk.
+ Závlahy: v nabídce Soubor, Seznam prvků závlah byla přidána záložka Sekce. Pro každou sekci je zde uveden celkový průtok (a grafické porovnání průtoku jednotlivých sekcí), počet postřikovačů, počet postřikovačů bez zadaného průtoku a celková délka potrubí. Doplněno barevné označení sekcí. Souhrn sekcí byl doplněn i do tisku, do sestavy bylo přidáno barevné označení sekcí.
+ Pravidelný tvar prvku: doplněna záložka Spirála. Spirálu je možné aplikovat jen na neuzavřené prvky (např. zídka, palisáda...). Vytvořit je možné spirálu Archimédovu (čáry jsou v pravidelných rozestupech) a logaritmickou (spirála se postupně otevírá, rychlost otevření je ovlivněna zadaným koeficientem; připravený koeficient vytvoří tzv. Zlatou spirálu, která vychází ze zlatého řezu).
+ Fraktální značky: doplněn parametr Rozvětvit - udává pravděpodobnost rozvětvení. Stávající značky mají hodnotu 100 %. Snížením této hodnoty můžete docílit méně pravidelného vzhledu značky.
+ Monitory s větším rozlišením: lepší přizpůsobení uživatelského rozhraní (zvětšené ikony v hlavním okně, a pokud je to možné, i v ostatních oknech).
+ Verze pro zahrádkáře: doplněna podpora pro vložení obrázku (např. s naskenovaným podkladem).
+ Text v půdorysu: pokud označíte jednu nebo více rostlin, podržíte stisknutou klávesu Shift a kliknete na ikonku Text, vytvoří se textový popisek označených rostlin. Velikost textu, vynášecí čára, šipka apod. se nastaví stejné, jako byly nastaveny při poslední úpravě textu.
- Databanka rostlin: opravena práce s vlastní poznámkou (dříve se mohlo stát, že poznámka dopsaná k rostlině byla vidět až při druhém otevření rostliny).
- Fraktální značky: tlačítko Navrhnout již správně vytváří další a další náhodné značky (dříve jich bylo vytvořeno jen několik, pak se opakovaly).

2. pololetí 2017

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2017 5.21 - Databanka rostlin: opravena chyba, kvůli které se obtížně psaly některé hodnoty obsahující desetinnou čárku.
- Květinový záhon: opravena chyba, kvůli které se v některých případech nepoužily správně barvy květů (zpravidla se použila vždy jen první barva).
- Okna a dveře: opravena chyba, kvůli které někdy mohlo dojít k vynulování některých zadaných hodnot.
31. 12. 2017 5.20 + Přehled kvetení: v přehledu kvetení je již možné zobrazit i dřeviny.
+ Import DXF: částečně podporováno šrafování.
+ Import DXF: podpora vlastních barev.
+ Soubor, Seznam prvků: tento příkaz nabízí přehled všech prvků v projektu (vždy je uveden název prvku, jeho souřadnice lokální, JTSK a WGS-84, vrstva, výměra atd.). Seznam je možné exportovat do Excelu.
+ Kóty: přidán nový druh kóty - souřadnice JTSK. Aby se JTSK souřadnice u kóty mohly zobrazit, musí být vyplněna pozice pozemku.
+ WMS servery: přidány servery OpenStreetMap (stejné mapy, ale ze dvou různých zdrojů). OpenStreetMap by měly být obsahovat podklady z celého světa. Servery jsou bohužel často přetížené, může se proto stát, že zejména během dne se nebudou podklady zobrazovat.
+ WMS servery: přidány slovenské WMS servery (mapové podklady, letecké snímky, výškopis a řada dalších).
+ Připravena 64bitová verze programu. Jako výchozí zůstává zatím 32bitová verze, ale máte-li 64bitovou verzi operačního systému Windows, nainstaluje se nyní i 64bitová verze Sadovnické projekce (na ploše bude mít samostatnou ikonu). Budeme rádi, pokud ji otestujete a dáte nám vědět své zkušenosti s ní (v závislosti na konfiguraci počítače může být 64bitová verze rychlejší nebo pomalejší než ta 32bitová apod.). 64bitová verze nepodporuje připojené podklady ve formátu PCX (ale lze vložit obrázek jako podklad). Všechny údaje, nastavení a databanku rostlin mají 32bitová a 64bitová verze společné.
- Export DXF: změna v exportu barev (dříve se mohlo stát, že Autocad výkres nenačetl kvůli barvě č. 0).
- WMS: opravena chyba v externí knihovně, která se mohla projevit při tisku/exportu WMS podkladů.
9. 11. 2017 5.10 + Barvy: na většině míst, kde se pracuje s barvou, je nyní možné vybrat libovolnou barvu, bez omezení na pevnou paletu. Kromě barevného modelu RGB (mění se červená, zelená a modrá složka) je k dispozici i uživatelsky přívětivější HSV (mění se odstín, sytost a jas).
+ Soubor, Přehled kvetení: tento příkaz nabízí přehled, kdy a jakou barvou pokvetou květiny v projektu (trvalky, traviny...). Přehled kvetení je možné exportovat do Excelu. Součástí přehledu může být i číslo rostliny, výška a stanovištní okruhy.
+ Text: doplněna volba Rámeček přizpůsobit textu, standardně je zapnutá (pokud zapnete rámeček kolem textu a tuto novou volbu, bude velikost rámečku automaticky přizpůsobena zadanému textu). Je možné také zadat velikost mezery mezi rámečkem a textem, aby nebyl text příliš blízko rámečku - výchozí hodnota je 15 % (počítáno z velikosti textu).
+ Květina: je možné nastavit šrafování značky v půdorysu.
+ Úpravy: přidán příkaz Vybrat prvky podle kategorie. Umožňuje rychle vybrat např. všechny rostliny, všechny stavby apod. Označení prvků podle kategorie se dá použít např. tehdy, když chcete dodatečně přesunout některé prvky do jiné vrstvy.
+ Obrázek vložený do prostorového zobrazení: přidáno 20 fotografií lidí (upravené fotografie z www.pexels.com).
+ Import DXF: při importu z novějších verzí CADu jsou texty načteny v UTF-8, takže by se v textech již neměly objevovat nepatřičné "divné znaky" místo písmen s diakritickými znaménky.
15. 7. 2017 5.07 + Vrstvy: přidána tlačítka pro zapnutí/vypnutí všech vrstev a pro zamknutí/odemknutí všech vrstev. Přidáno tlačítko, které zkopíruje viditelnost vrstev z vybraného rozvržení tisku.
+ Perspektiva: přidáno 14 nových snímků oblohy. Pro výběr oblohy je nyní možné kliknout na aktuálně vybranou oblohu v Projekt, Nastavení, Obloha a země a následně vybrat náhled snímku.
+ Rozvržení tisku: přidán sloupec s informací, zda rozvržení tisku používá své vlastní nastavení viditelných vrstev.
+ Šrafování: výrazně rychlejší zobrazení, projeví se především u složitých šrafování.
+ Šrafování: přidána kategorie Dlažba, v ní 15 druhů zámkové dlažby a zatravňovacích dlaždic.
- Rozvržení tisku: opravena chyba "Access violation" v případě, že došlo ke smazání oblasti tisku, která byla použita v otevřeném rozvržení tisku.
- Export do PDF: opraveno několik drobných chyb v komponentě pro export do PDF. Chyby se mohly projevovat jen při následném tisku PDF souboru.
- Tisk půdorysu a export do PDF: opraven tisk obrázků vložených do projektu na velkých formátech papíru (např. A1).

1. pololetí 2017

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
23. 5. 2017 5.06 + Nabídka Prvek: doplněno 6 příkazů pro vzájemné zarovnání několika (nejméně dvou!) vybraných prvků (Zarovnat doleva, Zarovnat doprava...). Příkazy se dají použít např. pro zarovnání vložených 3D pohledů v rozvržení tisku apod. Fungují tak, že nastaví pozici vybraných prvků podle prvního vybraného prvku, tj. jako první je třeba označit ten prvek, podle kterého se ostatní prvky mají umístit.
+ Webová mapová služba: doplněna podpora protokolu WMS 1.3.0, takže by opět mělo fungovat načítání ortofoto snímků z ČÚZK (ČÚZK přestal podporovat starší protokol 1.1.1, proto nedávno zobrazení ortofoto snímků fungovat přestalo).
+ Webová mapová služba: přidán server pro digitální model reliéfu (poskytuje ČÚZK, doporučeno až pro měřítka kolem 1:5000).
+ Oblast pro tisk: přidány úchopové body pro nastavení výšky a šířky.
+ Rozvržení tisku: v nabídce Rozvržení tisku doplněn příkaz Zarovnat prvek. Umožňuje zarovnat např. popisové pole, oblast pro tisk apod. do zadané vzdálenosti od kraje rozvržení tisku.
+ Rozvržení tisku: nejčastěji používané funkce jsou nyní dostupné přes ikony na levé straně okna.
+ Doplněna částečná podpora pro monitory s velkým rozlišením. "Částečná" znamená, že většina ovládacích prvků by se nyní měla automaticky přizpůsobit tomu, jaké zvětšení je nastaveno ve Windows - díky tomu např. ve Windows 10 se zapnutým zvětšením nebude docházet k rozmazávání textů, které bylo způsobeno tím, že Windows samy Sadovnickou projekci zvětšovaly a při tom ovládací prvky rozmazaly. Prozatím se ale nezvětší např. ikonky, na nápravě budeme pracovat s dodavatelem vývojového prostředí.
+ Nové prvky: přidán prvek Kruhový oblouk (nachází se pod stejnou ikonou na levé straně jako je úsečka, kružnice a křivka).
+ Vrstvy: okno pro práci s vrstvami přepracováno. Nyní je možné každé vrstvě přiřadit barvu pro rychlé rozlišení (tj. např. všechny vrstvy obsahující zeleň mohou mít zelené zvýraznění apod.). Barvy pro zvýraznění jsou určené opravdu jen ke zvýraznění vrstvy v seznamu vrstev, nemají vliv na půdorys.
+ Vrstvy: vrstvy je možné v seznamu seřadit - buď abecedně (pomocí ikonky), nebo přetažením myší (vrstvu chytit a táhnout na nové místo v seznamu vrstev), nebo pomocí ikonek posunout nahoru nebo dolů v seznamu vrstev. V seznamu vrstev přidán sloupec s počtem prvků dané vrstvy v půdorysu.
+ Prvky dětského hřiště: přidáno dalších 18 prvků od firmy Herold.
- Stavba: opravena chyba, kvůli které mohlo dojít k chybnému zobrazení podlahy u složitě tvarované stavby.
- Pravidelný tvar prvku: kružnice a elipsa nyní podstatně přesněji odpovídají zadaným rozměrům (z matematického hlediska se jedná jen o aproximaci pomocí křivky, proto není dodržen přesný rozměr).
12. 4. 2017 5.05 + Číslování rostlin: v horním panelu přidána ikonka pro zobrazení panelu nástrojů pro číslování rostlin. Na panelu jsou ikony pro zapnutí/vypnutí vynesené kóty, vynášecí čáry a podtržení. K dispozici jsou ovládací prvky pro nastavení úhlu vynášecí čáry, pro prodloužení/zkrácení délky vynášecí čáry či nastavení její délky. Text kóty (čísla rostliny) je nově možné i otočit - buď pomocí ikonek na panelu, nebo - u vynesených kót - pomocí dalšího bodu v půdorysu.
+ Prvky dětského hřiště: přidána položka Prvky dětského hřiště - Herold. Umožňuje vložení některého z výrobků firmy Herold (aktuálně je k dispozici 13 položek, další budou doplněny). U každého výrobku je zobrazen popis a vlastnosti (informace jsou bez úprav převzaty od výrobce), je také možné rychle přejít na webové stránky výrobku kliknutím na odkaz ve spodní části okna.
+ Kreslené uživatelské značky: doplněno tlačítko pro odstranění neviditelných prvků (např. kružnic s poloměrem 0, čar s délkou 0 - v návrhu nejsou vidět, ale při tisku se mohou objevit).
+ Okna a dveře: doplněny ikonky pro zarovnání na střed (vzhledem ke krajům strany).
+ DXF: rychlejší vykreslování křivek (spline). Při připojování podkladu je možné na záložce Hladiny hromadně vypnout/zapnout zobrazení všech hladin, popř. všech hladin se stejnou barvou, jakou má právě označená hladina.
+ Modelace terénu: úsečky, které tvoří oblý terén, jsou nyní zobrazeny čárkovaně.
+ Modelace terénu: pro zadávání bodů je nyní možné použít klávesovou zkratku - klávesa "b" zapne ikonu pro zadávání bodů terénu (pokud byl nějaký prvek označený, tak označí zruší).
+ Modelace terénu: doplněny klávesové zkratky - klávesa "h" změní vybrané úsečky na ostrý zlom terénu (hranu), nebo zapne ikonu pro zadávání spojovacích úseček - hran v případě, že nebyl žádný prvek označený. Obdobě klávesa "o" změní vybrané úsečky na oblý terén, nebo zapne ikonu pro zadávání spojovacích úseček - oblého terénu v případě, že nebyl žádný prvek označený.
+ Databanka rostlin: doplněny přepínače pro zobrazení vlastních rostlin (rostlin, které jste do databanky sami přidali) a původních rostlin (rostlin, které jsou v databance od nás).
- Perspektiva: opravena chyba, kvůli které nebylo možné přímo vytisknout perspektivní zobrazení. Problém se projevil jen při tisku samotné perspektivy, tisk perspektivních pohledů v rámci rozvržení tisku, export apod. problémem postiženy nebyly.
- Soubor, Seznam rostlin: sestava upravena, aby dokázala zpracovat i větší množství fotografií. Opraven export stínu u fotografií do PDF. Rychlejší načítání fotografií.
- Pohled v axonometrii: pokud zapnete řez, je již správně zobrazena čára představující rovinu řezu (předchozích několik verzí programu nemělo u řezu vyplněné souřadnice této čáry).
15. 1. 2017 5.04 + Podklady ve formátu PDF: doplněn příkaz Projekt, Vložit PDF. Po výběru souboru PDF je zobrazen náhled; u vícestránkových PDF souborů je možné vybrat, kterou stránku chcete vložit. Po potvrzení tlačítkem OK je vybraná stránka předána do okna pro vložení obrázku, kde je možné např. zadat měřítko umístěním dvou referenčních bodů a zadáním jejich skutečné vzdálenosti.
* Vložené stránky z PDF jsou uloženy v souboru s projektem. Pokud PDF obsahuje např. naskenované obrázky, bude soubor s projektem výrazně větší.
+ Číslování rostlin - zkratky názvu: počet písmenek se nyní dá nastavit pro první slovo, druhé slovo a všechna další slova. Počet písmenek nově může být nula - tím se dají další slova úplně potlačit. Přidána samostatná volba pro potlačení názvu kultivaru.
+ Import bodů terénu: importovat je nyní možné i poznámku k bodu. Lépe ošetřeno načítání souborů, které pro oddělení hodnot používají tabelátor.
+ Šrafování: doplněno šrafování pro druhy pozemku vedené katastrem nemovitostí.
- Opraveno obtažení hran prvků ve 3D; dříve se mohlo stát, že došlo ke změně barvy obtažení prvků na bílou v případě, že byly v projektu použity nové kresby dřevin. Doplněno obtažení střechy u jiné stavby.

2. pololetí 2016

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
28. 11. 2016 5.03 + Databanka rostlin: fotografie je možné zkopírovat do schránky (po kliknutí pravým tlačítkem na malou fotografii v databance).
+ Seznam rostlin k projektu: fotografie je možné zkopírovat do schránky (po kliknutí pravým tlačítkem na malou fotografii).
+ Projekt, Nastavení: přidána záložka Poznámka. Poznámka (např. pár slov k projektu, kontakt na autora projektu apod.) se volitelně může zobrazit při každém otevření projektu - vhodné např. v případě, že .prj soubor chcete vystavit na svých webových stránkách či si jej zákazník bude otevírat v bezplatném prohlížeči projektů.
+ Úvodní obrazovka: po spuštění programu se nyní zobrazuje okno, ve kterém je možné rychle vybrat, zda chcete vytvořit nový projekt, nebo pokračovat v práci na některém z nedávno otevřených projektů, nebo otevřít některý z ukázkových projektů. Pokud nechcete úvodní obrazovku používat, vypněte prosím příslušnou volbu v její spodní části.
+ Ukázkové projekty: do programu bylo přidáno několik malých ukázkových projektů. Dostupné jsou z úvodní obrazovky nebo příkazem Soubor, Otevřít ukázkový projekt.
+ Soubor, Seznam rostlin: tlačítkem Vlastnosti je možné nastavit písmo pro seznam rostlin. Pokud není písmo nastavené, použije se standardní (Arial).
- Kopírování a vkládání prvků: opravena chyba, kvůli které mohlo někdy docházet k různým nahodilým problémům v případě, že se kopírovalo a vkládalo více prvků najednou.
- Vlastní textury: opravena chyba, kvůli které nebylo možné používat některé nově přidané vlastní textury (chyba se vyskytovala jen ve verzích 5.00 - 5.02).
- Rozvržení tisku: pokud je pro rozvržení tisku nastaveno, které vrstvy mají být viditelné, promítne se toto nastavení již i do seznamu rostlin.
- Rozvržení tisku: opraven tisk rámečku u jednotlivých oblastí tisku (mohlo se stát, že chyběla pravá a dolní strana rámečku, popř. při exportu do PDF chyběl celý rámeček).
27. 10. 2016 5.02 + Šlapáková cesta: pro šlapáky je možné nastavit šrafování (dříve se šrafování aplikovalo jen na souvislou cestu).
+ Vodicí čáry: při vytváření šikmé vodicí čáry je možné zadat úhel podle rastru (vhodné zejména v případě, že je rastr pootočený).
+ Půdorys: v nastavení projektu je možné zvolit, že se v půdorysu zobrazují i body terénu, případně i s příslušnými výškami a/nebo poznámkami (zobrazení výšek a poznámek se zapíná v terénu ikonkami po levé straně).
- Hlavní okno: opravena chyba, kvůli které po výběru vrstvy přestaly fungovat některé klávesové zkratky (např. šipky pro posun projektu).
- Otevírání projektu: opravena chyba, kvůli které se při otevření projektu s otevřeným oknem prostorového zobrazení mohlo zobrazit chybové hlášení Access violation.
- Prostorová zobrazení: opravena chyba, kvůli které mohlo při použití 3D modelů rostlin trvat první přepnutí do 3D hodně dlouho (nepoužila se již z minula připravená data a 3D model se počítal znovu).
- Trvalky a trávy: opravena chyba, kvůli které se u některých trvalek nezobrazila kresba (v databance ani ve 3D).
21. 9. 2016 5.01 - Okna, dveře: opravena chyba, kvůli které při změně údajů pomocí šipek nebo kolečka myši mohlo dojít k pádu aplikace.
- Mini verze: opraveno ověřování aktivačního klíče.
11. 9. 2016 5.00 * Pro vývoj Sadovnické projekce nyní používáme novou verzi vývojového prostředí. Z pohledu uživatele by se nemělo změnit téměř nic, z našeho pohledu vývojářů bylo nutných změn hodně. Z dlouhodobého hlediska byl tento krok nutný, abychom zajistili bezproblémové fungování Sadovnické projekce na nových verzích Windows. Nové vývojové prostředí nám také umožní v budoucnu lépe využít výkon vícejádrových procesorů. V této verzi zatím není kompletní nápověda k programu, měla by být dokončena s vydáním další aktualizace.
+ Texty: téměř všechna políčka pro zadání textu nyní akceptují Unicode znaky. Mj. je tak možné používat např. azbuku apod. Unicode znaky zatím není možné použít v databance rostlin.
+ Text v projektu: přidána tlačítka na vložení některých symbolů.
+ Soubor: přidán nový příkaz Exportovat do GIS (formát .SHP + .DBF). Export do GIS je užitečný především v krajinářských projektech. V současné době je možné exportovat jednotlivé rostliny (jejich pozice je v .shp souboru, zatímco název, inventarizační kód a název vrstvy jsou v .dbf souboru).

1. pololetí 2016

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
19. 6. 2016 4.89 + Projekt: nový příkaz Připojené podklady z GIS. Umožňuje načíst podklady ve formátu .shp (Shape file), včetně připojené tabulky s atributy (ta má příponu .dbf a údaje z ní se zobrazují ve spodní části obrazovky, když označíte některý z bodů podkladu). Podklady by měly být pokud možno v systému S-JTSK. V současné době je podporován import bodů, čar a polygonů. Podklady je možné zobrazit i ve 3D.
+ Herní prvky Saternus: při výběru prvku je možné použít filtr. Do filtru můžete napsat jedno nebo několik slov, která jsou následně hledána v kódu výrobku, názvu, popisu a vlastnostech. Lze tak snadno najít např. kolotoč, lavičku, houpačku apod.
+ Nové prvky: na levé straně byla přidána ikona pro vložení úsečky, kružnice nebo křivky. Tyto prvky je možné použít v půdorysu a vyznačit jimi objekty, které není možné v programu zadat přímo. Prvky se mohou zobrazit i ve 3D (tenká čára, barvu je možné nastavit).
+ Databanka rostlin: doplněno tlačítko pro odstranění 3D modelu. Odstranit je možné jen 3D modely, které jste sami vytvořili (jsou ve složce s uživatelskými daty).
- Terén: opravena chyba, kvůli které mohlo dojít k problémům při tisku, exportu nebo zobrazení terénních modelací (pokud šířka obrázku byla větší než 2048 px).
9. 5. 2016 4.88 + Export do PDF: rozvržení tisku je nyní možné rychle exportovat do (jednostránkového) souboru PDF, aniž by bylo nutné instalovat např. PDF Creator. Velikost PDF se nastaví automaticky podle velikosti rozvržení tisku. Když je otevřené rozvržení tisku, je export dostupný příkazem Soubor, Exportovat do formátu PDF. Použít lze i nové tlačítko v seznamu všech rozvržení tisku. Export nepodporuje některá písma, která neobsahují všechny znaky (např. Technic) - případné potíže s exportem textů se dají řešit změnou písma např. na Arial.
+ Okna a dveře: tlačítkem "Z archivu..." je možné vložit některý z již připravených objektů (oken). Po vložení je možné objekt ručně upravovat.
+ Okna a dveře: doplněna tlačítka, která posunou či roztáhnou označený objekt až k sousednímu objektu (nebo ke konci strany). Je tak možné rychleji vytvářet zejména různé vzorky a pruhy na fasádě.
+ Okna a dveře: v náhledu aktuální strany je možné jednotlivé objekty vybírat stiskem pravého tlačítka myši.
+ Připojené podklady ve formátu DXF: u podkladu je možné nastavit, aby se zobrazoval v popředí (před ostatními prvky).
+ WMS podklady: doplněna podpora pro souřadnicový systém JTSK. Nově je tak možné připojit i podklady ze serverů, které podporují jen souřadnicový systém JTSK a nepodporují obvyklejší WGS-84.
+ Kámen: doplněno šrafování.

2. pololetí 2015

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2015 4.87 + Prvky dětského hřiště: přidáno 238 nových prvků od výrobce Saternus, jedná se především o menší prvky (jednotlivé houpačky, kolotoče apod.).
+ WMS podklady: pokud použijete úpravu jasu, abyste podklad zesvětlili nebo ztmavili, použije program jiný výpočet než dříve. Výhodou je, že nyní je možné např. zesvětlit černé čáry, což dříve možné nebylo. U starších projektů, kde jste úpravu jasu používali, bude možná potřeba upravit jeho hodnotu, protože nový výpočet funguje jinak (např. úprava jasu na +100 % způsobí, že podklad nyní bude zcela bílý, a úprava na -100 % způsobí, že bude zcela černý).
+ Přichytávání: přidáno přichytávání k hranám prvků - zatím funguje jen u prvků, které mají rovné strany. Přichytávání je možné zapnout či vypnout pomocí ikonky v pravé dolní části hlavního okna.
+ Databanka rostlin: doplněny další nové kresby (68 položek).
15. 9. 2015 4.86 + Prvky dětského hřiště: přidáno 154 nových prvků od výrobce Saternus.
- Prvky dětského hřiště: opravena chyba, kvůli které se některé prvky mohly ve 3D zobrazovat jinde než v půdorysu. Opraveno zobrazování bezpečnostních zón (u některých prvků nešlo jejich zobrazení vypnout).
+ Prvky dětského hřiště: doplněn náhled prvku.
+ Zídka: je možné zadat výšku zídky na začátku a na konci a vytvořit tak šikmou zídku. Políčka pro zadání výšky jsou nyní celkem 4 - dvě se použijí pro zadání výšky na začátku a na konci v případě, že je vypnuté zobrazení terénu, a další dvě políčka slouží pro zadání výšky při zapnutém zobrazení terénu.
+ Textury: přidáno přes 400 nových textur (některé jsou však podobné, liší se např. jen skladbou dlažby).
+ DXF: rychlejší vykreslování v půdorysu.

1. pololetí 2015

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2015 4.85 + Prvky dětského hřiště: přidána položka Prvky dětského hřiště - Saternus. Umožňuje vložení některého z výrobků firmy Saternus (aktuálně je k dispozici zhruba 90 položek, další budou doplněny). U každého výrobku je zobrazen popis a vlastnosti (informace jsou bez úprav převzaty od výrobce), je také možné rychle přejít na webové stránky výrobku kliknutím na odkaz ve spodní části okna.
+ Vložené prvky dětského hřiště Saternus mohou volitelně zobrazovat bezpečnostní zónu. Zobrazení bezpečnostní zóny je možné příkazem Projekt, Nastavení, nebo novou ikonkou vpravo nahoře v hlavním okně.
+ Projekt, Otočení prvků: tímto příkazem je možné otočit všechny označené prvky jako celek (na rozdíl od příkazu Prvek, Úhel natočení, který otáčí každý prvek jednotlivě). Při otáčení je možné zvolit, zda se mají o stejný úhel otočit i všechny modelace terénu.
+ Rostliny: zobrazování nových kreseb a 3D modelů - částečně přepracováno, zobrazení by nyní mělo být rychlejší (zejména v případě, že se v projektu vyskytuje více kusů od jednoho taxonu).
+ Inventarizace: do inventarizace je možné zahrnout i nově plánované rostliny (v okně inventarizace je k tomuto účelu doplněn přepínač). Tuto funkci je možné využít např. v případě, že pro ruční očíslování jednotlivých rostlin chcete využít inventarizační kód.
5. 5. 2015 4.82 + Projekt, Vložit obrázek: u vloženého obrázku je možné po kliknutí na tlačítko Zadání vzdálenosti označit dva body a zadat jejich vzdálenost. Velikost obrázku se automaticky přepočítá tak, aby vzdálenost odpovídala zadané hodnotě. Např. u naskenovaných podkladů lze tuto funkci použít pro jednodušší nastavení velikosti podkladu. Náhled obrázku je možné zvětšit, pro přesnější umístění bodů.
+ Šrafování v půdorysu: pro šrafování je nyní k dispozici mnohem větší množství různých šraf (většina z nich je převzata z www.cadhatch.com, používá se formát .pat). Je také možné zadat tloušťku šrafovací čáry. Doplněn seznam naposledy použitého šrafování, umožňuje rychle zadat stejnou šrafu pro další prvky.
+ Rastr: přepracováno zobrazení rastru. Na většině počítačů by se nyní měl rastr zobrazovat rychleji, zejména pokud používáte tečkovaný rastr.
- Tisk: opravena chyba, kvůli které mohlo docházet k problémům při tisku vložených obrázků v případě, že na obrazovce se obrázek zobrazoval normálně, ale tisknout se měl inverzně.
+ Vložené obrázky: pokud je obrázek pootočený a je zobrazený či vytištěný inverzně, je nyní vždy obklopen bílou plochou (dříve u inverzních obrázků byla tato plocha černá).
13. 4. 2015 4.81 + Přichytávání: při přesouvání prvku nebo bodu prvku je možné využít přichytávání k ostatním prvkům. Přichytávání je možné k místu vložení prvku (např. přichytit na střed rostliny, střed lavičky), na vrcholové body (např. přichytit k rohu budovy) a na obloukové body (např. při vytváření dvou záhonů, které mají mít společnou zaoblenou hranici). Přichytávání je standardně zapnuto, vypnout je můžete pomocí ikonek ve spodní části obrazovky.
+ Inventarizace: u jednotlivých rostlin, řadových výsadeb a skupinových výsadeb byly přidány další údaje do inventarizace - nyní rozděleno na záložky Inventarizace I., Inventarizace II. a Ošetření. Tyto údaje je možné pak exportovat do Excelu nebo kopírovat do schránky a vložit do jiného tabulkového programu.
+ Vodicí čáry: u šikmé vodicí čáry je možné zadat vzdálenost.
+ Vodicí čáry: šikmou vodicí čáru je možné dodatečně otočit tak, aby procházela právě označeným bodem. Postup je tedy podobný jako při otáčení rastru: nejprve označit první bod, kterým má šikmá čára procházet, a šikmou čáru vytvořit (úhel není nutné zadávat). Pak označit druhý bod a čáru do něj otočit. Otočenou šikmou čáru je možné použít např. pro umístění objektů v zadané vzdálenosti od stěny domu apod. Otočení šikmé čáry má klávesovou zkratku písmeno "v".
+ Projekt, Vložit obrázek: doplněny přepínače pro invertování barev (lze nastavit samostatně pro monitor a pro tiskárnu). Obrázek je možné přebarvit (i v případě, že původně byl barevný nebo v odstínech šedi). Pro obrázek je možné nastavit nejsvětlejší a nejtmavší barvu. Vložený obrázek by nyní měl být lepší pro vkládání naskenovaných podkladů než příkaz Projekt, Připojené mapy (.PCX).
+ Horní panel: doplněny ikonky pro rychlou změnu barvy pracovní plochy (černá, bílá).
+ Šrafování v půdorysu: u šrafování je možné zvolit barvu (standardně se šrafuje stejnou barvou, jako má celý prvek).

2. pololetí 2014

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 12. 2014 4.80 + Rostliny: především pro jehličnany byly vytvořeny a doplněny do databanky nové kresby (pro další taxony budou kresby doplněny co nejdříve). Chcete-li nové kresby používat, můžete je nastavit pro celý projekt v nastavení projektu na záložce Prostorová zobrazení, nebo je zvolit u jednotlivých rostlin. Kresby jsou vytvořeny v rozlišení 2048x2048 bodů, kvůli rychlosti se standardně používá rozlišení 1024x1024 bodů (hodnotu můžete změnit v nastavení programu na záložce OpenGL). Kresby jsou "ploché", při větším nadhledu dojde k přepnutí na stínované zobrazení.
+ Import DXF: vylepšeno načítání 2D i 3D podkladů, lepší podpora složitých podkladů.
+ Projekt, Vložit obrázek: při vložení obrázku, který obsahuje informace o rozlišení, je možné zvolit měřítko a nechat nastavit velikost obrázku podle měřítka. Vložený obrázek tak lze použít místo připojených podkladů ve formátu PCX - výhodou je podpora různých formátů (JPG, TIFF a mnoho dalších) i možnost obrázek otočit.
+ Solitérní květiny, Květinové záhony: doplněna záložka Inventarizace.
+ Řadová výsadba, Skupinová výsadba, Květinový záhon: na záložce Upřesnění doplněna volba Potlačit množství rostlin - pokud ji zapnete, nebude na výkrese u tohoto prvku uveden počet rostlin.
+ Pohledy: v okně pro práci s pohledy je možné pohledy seřadit podle abecedy, posouvat pohledy v seznamu výš a níž nebo je přetáhnout na nové místo v seznamu (je třeba chytit myší pořadové číslo pohledu a táhnout). Řazení zůstává zachováno.
+ Terénní modelace: při automatickém propojování bodů terénu je nyní možné zvolit, že se bude vytvářet oblý terén. Dialogové okno si pamatuje naposledy použité nastavení.
+ Bod terénu: když je zapnutá volba Automaticky propojit nový bod k minulému, je možné zvolit, zda toto propojení bude vytvořené jako hrana nebo jako oblý terén.
+ Lavička, Koš, Lampa: doplněno políčko Nad terénem.
- Číslování rostlin: opravena chyba, kvůli které se novým jehličnatým stromům standardně přiřadila modrá barva popisků.
21. 7. 2014 4.70 + Jiná stavba: je možné nastavit, zda se v půdorysu má zobrazit přesah střechy.
+ Projekt, Číslování rostlin: na záložce Číslování přidáno tlačítko Zafixovat čísla. Umožňuje zkopírovat aktuální čísla rostlin do vlastního číslování, takže se tato čísla již nezmění, ani když později do projektu přidáte nové rostliny nebo některé odstraníte.
+ Projekt, Číslování rostlin: doplněna záložka Podrobné nastavení formátu, kde je možné zadat formát čísel rostlin pro jednotlivé kategorie rostlin. Lze tak použít např. jiné písmo nebo barvu čísel pro trvalky, pro listnáče... Pokud podrobné nastavení nevyplníte, použije se základní nastavení. Pro rychlejší vyplňování doporučujeme použít ikonky na kopírování a vložení, případně ikonku na opravu popisu.
+ Půdorys a rozvržení tisku: při změně měřítka pomocí kolečka myši zůstává na monitoru na stejné pozici místo, na které ukazuje kurzor. Pokud před změnou měřítka namíříte kurzor na místo, které potřebujete zvětšit, odpadá pak posouvání výkresu.
+ Zavlažovací systémy: seznam postřikovačů je automaticky řazený podle výrobce a modelu.
+ Zavlažovací systémy: příkazem Projekt, Označení závlah je možné zvolit, zda se u postřikovačů bude zobrazovat jejich dosah (kružnice nebo obdélník).
+ Seznam rostlin: pokud je povolen tisk fotografií pro celý projekt, je možné zakázat tisk fotografií pro jednotlivé taxony (kliknutím na symbol fotoaparátu s seznamu rostlin), případně i zakázat tisk jednotlivých fotografií v rámci taxonu (kliknutím na fotografii zobrazenou pod seznamem rostlin).
+ Zídka: v půdorysu je možné zadat šrafování.
- Zídka: opraveno zobrazení zídky, která má šikmé stěny, ve 3D s terénními modelacemi. Dříve se v takovém případě zobrazoval jiný sklon než při zobrazení bez terénu.

1. pololetí 2014

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
29. 6. 2014 4.69 + Seznam rostlin: součástí seznamu rostlin mohou být fotografie. Použít lze vaše vlastní fotografie, fotografie, které jsou součástí programu, a fotografie z Multimediálního atlasu jehličnatých dřevin. Chcete-li fotografie v seznamu rostlin tisknout, povolte je v Soubor, Seznam rostlin, Vlastnosti. Je možné nastavit, jaké typy fotografií se mohou tisknout, jaké množství (všechny dostupné, zadané maximální množství nebo zadaný maximální počet řádků fotografií na sestavě). Volitelná je i výška tištěných fotografií (standardně 20 mm).
+ Jiná stavba: přidány dva typy zaoblené střechy (střecha může být zobrazena jako "půlelipsa" nebo část kružnice - lze využít např. na bazénové kryty apod.).
+ Jiná stavba: je možné zadat její umístění nad terénem. Je možné zadat materiál podlahy.
+ Popisové pole: doplněna volba Bílé pozadí; když ji zapnete, nebude popisové pole průhledné, tzn. nebudou skrz něj vidět ostatní prvky (rastr, WMS podklady apod.).
+ Nastavení: zobrazení pozemku na mapy.cz přizpůsobeno novému rozhraní mapy.cz.
- WMS: opravena chyba, kvůli které docházelo k velké spotřebě paměti při práci zejména s leteckými snímky (na slabších počítačích nebo při delší práci mohlo vést k vyčerpání veškeré volné paměti s nutností restartovat program).

2. pololetí 2013

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
31. 10. 2013 4.67 - Zpevněná plocha, komunikace: opravena chyba plného šrafování (plné šrafování spolu se zadaným úhlem šrafovacích čar nefungovalo správně).
+ Jezírko, potok: pro půdorysné zobrazení je možné nastavit šrafování.
+ Vložený obrázek: doplněno tlačítko na vložení ze schránky - jsou podporovány formáty "metafile" (rozšířený metasoubor) a "rastrový obrázek". Rozšířený metasoubor se použije přednostně - výhodou je, že jej lze zvětšovat bez ztráty kvality. Takto lze vložit např. části sešitů z Excelu, dokumentů z Wordu apod. (např. libovolné popisové pole apod.), formátování přitom zůstane zachováno bez ohledu na složitost původního dokumentu.
+ Vložený obrázek: doplněn náhled obrázku.
+ Obrázky a texty, které zkopírujete do schránky, je možné vkládat přímo stiskem Ctrl+V v půdorysu nebo v rozvržení tisku. Lze využít pro rychlejší vložení dat z jiných aplikací (Word, Excel apod.).
- Popisky rostlin: opravena chyba, kvůli které se za velmi dlouhý název rostliny již nevešel celý počet rostlin ve skupině nebo řadě.
+ Stavba: je možné zadat umístění stavby nad terénem.
+ Stavba, Jiná stavba, Altán: u oken a dveří je možné zadat, zda se mají zobrazovat v půdorysu. Jako výchozí je nastaveno automatické zobrazení podle výšky (zobrazí se objekty, které jsou ve výšce 1 m nad zemí). Je možné zadat i způsob a směr otevírání dveří, příslušný symbol se pak také zobrazí v půdorysu.

1. pololetí 2013

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
13. 6. 2013 4.66 + Úprava prvků: na horní liště byly přidány ikony, kterými může nastavit, co chcete dělat: přesun prvku (klávesová zkratka P), přesun bodu (klávesová zkratka B) nebo přidání bodu (klávesová zkratka I). Ikony je vhodné použít v případě, že program má tendenci dělat něco jiného, než v danou chvíli potřebujete - výhodou je, že pak nemusíte myší mířit tak přesně.
+ Rozvržení tisku: pro zadání rozměrů je možné využít tlačítka se standardními formáty papíru (A4 až A0). Ve výchozím stavu je zapnuté ponechání rezervy 20 mm, která je užitečná, chcete-li mít výstup pouze na 1 listu papíru (rezerva 20 mm by měla pokrýt nepotisknutelné okraje u většiny běžných tiskáren).
+ Rozvržení tisku: doplněna tlačítka Kopírovat a Vložit pro zkopírování celého rozvržení tisku do schránky, resp. vložení ze schránky. Pomocí těchto tlačítek lze kopírovat rozvržení mezi projekty se zachováním všech parametrů.
+ Číslování rostlin: používáte-li pro označení rostlin zkratky názvů, můžete nyní zvolit, zda se má zobrazovat název vědecký nebo národní. K národnímu názvu mohou být automaticky připsány kultivary z vědeckého názvu.
+ Otáčení prvků: podržíte-li při otáčení prvků stisknutou klávesu Shift, prvky se otáčí po 15 stupních.
+ Prvek: doplněn příkaz Změna velikosti prvků. S jeho pomocí je např. možné opravit většinu chyb vzniklých zakreslením projektu v nesprávném měřítku z naskenovaných podkladů apod.
15. 5. 2013 4.65 + Modelace terénu: u spojovacích úseček je možné nastavit, zda tvoří ostrý zlom (hranu), nebo mají být zaoblené. Rozdíl bude v prostorovém zobrazení - úsečky, které mají nastaveno zaoblení, vytvoří měkčí přechody osvětlení. Volba nemá vliv na zobrazení mřížky ani vrstevnic.
- Modelace terénu: upraveno označování úseček, již by se nemělo stávat, že velmi krátké úsečky nepůjdou označit pravým tlačítkem.
+ Prvek: doplněn příkaz Posun prvků. Posun je možné buď zadat ručně, nebo nechat označené prvky posunout tak, aby se nacházely okolo počátku souřadnic. Zároveň s prvky se mohou posunout i připojené podklady DXF a PCX, popř. terén.
- Rozvržení tisku, Seznam rostlin: seznam rostlin již zohledňuje nastavení, které vrstvy zobrazit a zda zahrnout vykácené rostliny.
+ Zákaznický web: pro uživatele byl zprovozněn Zákaznický web, ze kterého si mohou stáhnout licenční balíček (kdykoli) i celé instalační CD (po dobu, kdy mají předplacené aktualizace). Pro přístup na zákaznický web je třeba sériové číslo nebo registrovaná e-mailová adresa. Nemáte-li u nás e-mailovou adresu zaregistrovanou, prosím kontaktujte nás, účet Vám vytvoříme. Zákaznický web nahradí zasílání aktualizací jinými cestami.

2. pololetí 2012

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
21. 12. 2012 4.63 - Export do DXF: opravena chyba, kvůli které se export do DXF nezdařil, když v půdorysu byl vložený bitmapový obrázek.
+ Projekt, Import bodů terénu: import byl vylepšen, takže dokáže lépe zpracovat podklady v souřadném systému JTSK. Při jejich načítání je automaticky rozpoznáno potřebné překlopení. Pokud ještě není nastavena GPS pozice pozemku, nastaví se při importu; pokud již nastavena je, je využita pro nastavení posunu.
+ Modelace terénu: na levé straně doplněny ikony pro hromadné posunutí a otočení bodů terénu.
+ Modelace terénu: na levé straně doplněny ikony pro zapnutí/vypnutí popisů - u bodů terénu se mohou zobrazovat výšky a poznámky. Písmo a velikost písma pro popisky můžete zadat v Nastavení terénu na záložce Popisky terénu.
+ Export do formátu .DXF: u projektů, které mají zadanou GPS pozici, je možné exportovat v JTSK souřadnicích. Takový export je vhodnější pro případné další zpracování v CADu, zejména když je třeba výkres spojit s jinými podklady.
+ Export do formátu .DXF: když je export vyvolán z rozvržení tisku, je možné exportovat i dané rozvržení. Export funguje pouze částečně - není podporováno zejména "oříznutí" půdorysu podle hranic oblasti pro tisk, v exportovaném rozvržení se proto obvykle objeví i prvky, které by neměly být vidět.
- Seznam rostlin v rozvržení tisku: opravena chyba, kvůli které v některých případech nebyly zobrazeny správné sloupce.

1. pololetí 2012

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2012 4.62 + Vodicí čáry: pro zarovnání prvků a pro přesné zadávání vzdáleností je možné použít vodicí čáry. Ikonky pro ně jsou umístěné ve spodní části obrazovky. K dispozici je vodorovná přímka, svislá přímka, přímka pod zadaným úhlem a kružnice o zadaném poloměru (používá se pro přesné zadání délky). Všechny čáry se dají zadat i pomocí klávesových zkratek. Např. pro nakreslení úsečky, které bude dlouhá 7,1 m a z právě označeného bodu povede pod úhlem 30°, stiskněte písmeno "d", zadejte 7,1, Enter, poté "u", 30, Enter. Bod poté umístěte myší do průsečíku kružnice a šikmé přímky.
+ V nastavení programu lze zadat, kolik jakých vodicích čar má být k dispozici (aby se "nehromadily"). Potřebujete-li jich výjimečně vytvořit více, podržte při vytváření další čáry stisknutou klávesu Shift.
+ Seznam rostlin v rozvržení tisku: pomocí nové ikony na pravé straně obrazovky je možné vložit do rozvržení tisku seznam rostlin. Seznam rostlin může být rozdělen do několika částí, které se dají samostatně posunout (vhodné v případě, že je seznam rostlin dlouhý).
+ Přepracován tisk - při tisku rozvržení tisku je nyní mj. k dispozici i náhled. Při tisku se nyní nezobrazuje automaticky okno pro výběr tiskárny a její nastavení - pokud potřebujete tiskárnu či její nastavení změnit, použijte příslušné tlačítko v okně tisku.
- Rozvržení tisku: opravena chyba verze 4.61, kvůli které nešlo vypnout tisk rastru jen pro vybranou oblast tisku.
- Tisk: opravena chyba, kvůli které se při tisku jen některých stránek mohl výkres vytisknout posunutý.
- Terén: opravena chyba, která se při některých úpravách terénu projevovala opakovaným Access violation.
29. 3. 2012 4.61 + Rozvržení tisku: u rozvržení tisku je možné zvolit, zda se pro jeho vykreslení má použít nastavení vrstev platné pro celý projekt, nebo zda se použije samostatné nastavení. Je tak možné každému rozvržení tisku přiřadit, které vrstvy se v něm mají tisknout. Nastavení platí pro všechny části půdorysu, terénu i 3D pohledy, které jsou v rozvržení obsaženy.
- Rostliny s koeficientem růstu jiným než 100 %: opravena chyba, kvůli které se rostliny v některých případech zobrazovaly příliš malé nebo příliš velké.
+ Popisové pole: při vyplňování je zobrazen jednoduchý náhled, kliknutím do něj je možné vybrat příslušné pole.
+ WMS podklady: na záložce Upřesnění je možné upravit jas; jeho snížením je zpravidla možné docílit přehlednějšího zobrazení půdorysu, kdy zakreslené prvky lépe vyniknou.
+ Tisk: nově je možné tisknout i připojené WMS podklady. V nastavení na záložce Různé lze nastavit rozlišení pro tisk WMS podkladů - standardně se použije 250 dpi. Vyšší hodnoty obvykle nejsou potřeba, tisk je pak již příliš jemný a stahování podkladů trvá hodně dlouho, popř. se může stát, že WMS server ani nebude mít tak podrobné mapy k dispozici. Tisk WMS podkladů je možné, podobně jako tisk rastru, vypnout pro jednotlivé oblasti v rozvržení tisku.
- Rastr: pro zobrazení/tisk rastru je opět použita nejtenčí čára, kterou zařízení podporuje, mj. by tak opět mělo správně fungovat zobrazení a tisk čárkované čáry rastru.
+ Při zadávání terénu je možné používat WMS podklady.

2. pololetí 2011

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
19. 1. 2012 4.60 Pro verzi 4.60 stačí autorizační karta platná do 31.12.2011 (aktualizace sice byla vydaná v lednu 2012, ale patří ještě do roku 2011).
 
+ Půdorys, přichytávání pomocí klávesy Shift: když je rastr otočený, přichytává nyní klávesa Shift čáry tak, že jsou rovnoběžné s rastrem (dříve byly vždy buď vodorovné, nebo svislé). V nabídce Nástroje, Možnosti, Úpravy lze tuto funkci vypnout a vrátit předchozí chování, kdy i při otočeném rastru pomáhá klávesa Shift s kreslením vodorovných a svislých čar.
- Prvek: opravena funkce Prvek, Přenést do popředí / do pozadí. Pomocí těchto příkazů je možné změnit pořadí prvků na výkrese a ovlivnit tak, které prvky budou nakreslné "navrchu" a které "vespod".
+ Import DXF: doplněna podpora atributů u objektů (někdy využíváno např. pro zápis výšek).
- Rozmístění rostlin: opravena chyba, kvůli které se v některých případech kolečka zobrazovala vyplněná, i když mají být prázdná.
- Podklady pro rozpočet: opravena chyba, kvůli které program ignoroval nastavení Jen rostliny z viditelných vrstev.
- Půdorys: opraveno vybírání prvků pomocí klávesy Ctrl. Nyní již funguje správně, tj. když je několik prvků blízko u sebe a potřebujete označit jeden z nich, lze držet stisknutou klávesu Ctrl a klikat pravým tlačítkem, postupně se označují jednotlivé prvky nedaleko kurzoru.
+ Export bodů terénu do JTSK: posun počátku je automaticky nastaven podle GPS pozice pozemku. Je možné exportovat i poznámku. Lze nastavit oddělovač desetinných míst.
+ Rozvržení tisku: u pohledů vložených do rozvržení tisku je možné zadat, v jakém měsíci se mají vykreslit. Jeden pohled tak můžete v rozvržení tisku použít několikrát pro různé měsíce.
+ Pohledy: při hromadném exportu pohledů je možné zadat jeden či více měsíců, ve kterých se mají pohledy exportovat.
- Vložené obrázky: opravena chyba, kvůli které v některých případech nefungovalo oříznutí v rozvržení tisku.
- Můstek, schody: upraveno rozmístění sloupků zábradlí, dříve v některých extrémních případech mohlo dojít k velmi nepravidelnému rozmístění nebo mohly sloupky v části prvku zcela chybět.
+ Cesta, křižovatka, zpevněná plocha: v půdorysu je možné kromě šrafování čarami použít i souvislou výplň.
+ Kreslené uživatelské značky: upraveno okno pro kreslení značky. Při kreslení je nyní zapnuto přichytávání k čarám, kružnicím a ke středu, takže se čáry dají snáze napojovat na sebe. Kolečkem je možné kresbu zvětšovat, zmenšovat a posouvat.
+ Rostlina, Řadová výsadba, Skupinová výsadba: při zadávání inventarizace je možné zadat průměr kmene v metrech, bude automaticky přepočítán na obvod kmene v centimetrech.
+ Prvek, Ručně zadat číslo rostliny: tímto příkazem je možné ručně zadat číslo taxonu; použití najde jen v případě, že je zapnuté využití vlastních čísel při číslování.
* WMS: pro komunikaci je nyní používán protokol v. 1.1.1, který je vhodnější pro nové verze serverů Cenia i ČÚZK.
+ Nastavení: zobrazení pozemku na mapy.cz upraveno, aby vyhledávání fungovalo s aktuální verzí mapy.cz. Doplněno vkládání GPS souřadnic z mapy.cz v novém formátu, který mapy.cz používají.

1. pololetí 2011

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
29. 6. 2011 4.58 + Úpravy, Vybrat stejné rostliny: když v půdorysu vyberete rostlinu, můžete poté tímto příkazem rychle označit všechny výskyty vybraného taxonu v projektu. Označíte-li více rostlin, budou do výběru zahrnuty všechny výskyty vybraných taxonů. Tento příkaz je výhodný zejména v případě, že potřebujete zaměnit všechny výskyty určitého taxonu za nějaký jiný taxon.
+ Klávesové zkratky: doplněna klávesová zkratka pro funkci Křivka v označeném bodě - klávesa Q; Přímý úsek (vrchol) v označeném bodě - klávesa W.
+ WMS: upraveny adresy některých serverů; upraveno načítání názvu serveru ze serverů, které název vracejí jako CDATA.
+ WMS: uživatel může do seznamu přidávat další servery, takže jsou pak snadno využitelné v dalších projektech. Pro vyhledání serverů je vhodné použít např. Google a hledat WMS na stránkách krajských úřadů.
+ Nastavení: upravena práce s GPS souřadnicemi tak, aby fungovalo vkládání a zobrazování na českých mapových serverech (jejich provozovatelé změnili formát dat).
+ Při zadávání zvětšení/zmenšení prvku a při zadávání parametrů textury je možné zadat hodnoty i číselně (dříve jen posuvník).
+ Mulčování: je možné zadat název mulčovacího materiálu - buď vybrat z připraveného seznamu (v tom případě se také automaticky doplní obrázek materiálu, je možné ho následně ručně změnit), nebo napsat libovolný vlastní název. V podkladech pro rozpočet jsou jednotlivé mulčovací materiály rozepsané.
+ Mulčování: kromě objemu se tiskne i mulčovaná plocha a počet míst, na kterých se mulčování vyskytuje (celá skupina, řadová výsadba i květinový záhon se počítají jako jedno místo).
- Jiná stavba: již funguje správně zobrazení poloprůhledné střechy.
3. 3. 2011 4.57 + Vrstvy, připojené podklady: pro rychlejší přepínání viditelnosti a zamčení doplněny ikony, stav lze přepnout kliknutím myší.
- Databanka rostlin: při kopírování dřeviny se již kopíruje i její 3D model. Opravena chyba, kvůli které se nově přidaná rostlina někdy v databance nezobrazovala, dokud uživatel databanku nezavřel a znovu neotevřel.
- WMS: Provedeny úpravy nutné pro opětovné fungování podkladů z ČÚZK (připojení podkladů přestalo fungovat po přechodu ČÚZK na jiný mapový software; starší verze Sadovnické projekce obsahovaly drobnou odchylku v komunikačním protokolu, kterou novější software ČÚZK již neakceptuje).
- Standardní značky rostlin: rostliny, které porušují ochranné pásmo sítí technického vybavení nebo jsou vykácené, jsou již zobrazeny správnou (uživatelem nastavenou) značkou.
- Import inventarizace: opravena chyba, kvůli které nebylo možné dokončit import inventarizačních seznamů z Excelu.

2. pololetí 2010

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
28. 12. 2010 4.55 - Altán: opravena chyba z verze 4.54, kvůli které nebylo možné změnit vlastnosti altánu.
22. 12. 2010 4.54 + 3D modely: pro zobrazení 3D modelů, které se nacházejí daleko od pozorovatele, se nyní používá zjednodušený režim (při prvním zobrazení si program uloží 2D obrázek rostliny a ten pak používá pro rychlé vykreslení). Zjednodušený režim je mnohem rychlejší než poctivé vykreslení celého 3D modelu (rychlost může stoupnout až 1000x), nevýhodou je horší přesnost zobrazení způsobená tím, že se jedná jen o dvourozměrný obrázek. V nastavení programu na záložce 3D můžete zvolit, kdy se má zjednodušený režim použít.
* Zjednodušené snímky 3D modelů se ukládají do složky Data\Snimky-c. Pro každou rostlinu se obvykle ukládá několik snímků (různé kombinace nadhledu, barvy olistění, květů a plodů, stáří rostliny...). Pokud byste potřebovali uvolnit místo na pevném disku, můžete obsah této složky vymazat, snímky se v případě potřeby vytvoří znovu. Vytvoření snímku je podobně zdlouhavé, jako samotné vykreslení 3D modelu, ale každé další zobrazení téže rostliny za stejných podmínek (nadhled, barvy...) je pak již mnohem rychlejší.
* Pokud byste potřebovali zjednodušené modely vypnout, použijte příkaz Nástroje, Možnosti, 3D. Nastavením velikosti, od které se zjednodušené snímky použijí, na 0 px, dojde k jejich vypnutí.
- 3D modely: opravena chyba, kvůli které se špatně zobrazovaly 3D modely rostlin, které mají větší šířku než výšku.
+ WMS: doplněna podpora standardu 1.1.1. Upraveny adresy serverů, které používá ČÚZK.
+ Terénní modelace, půdorys: doplněny optimalizace, práce s velkými projekty a zejména složitějšími terénními modelacemi je rychlejší (u terénu s několika tisíci bodů je nyní odezva programu i stokrát rychlejší, u jednoduchého terénu bude rozdíl nepatrný).
+ Export do Excelu: Sadovnická projekce se již neptá na název souboru, exportovaná data je třeba uložit ručně přímo z Excelu. Mj. se tím řeší problém novějších verzí Excelu, které do souboru s příponou .xls ukládaly data ve formátu .xlsx.
- Import inventarizace: opravena chyba Access violation, která se mohla objevit při importu skupinových nebo řadových výsadeb.
+ Import DXF: doplněna podpora některých speciálních znaků v textech (%%c, %%u, %%d, %%p).
+ Import DXF: doplněna podpora víceřádkového textu (MTEXT).
- Import DXF: opravena chyba, která se mohla projevit při načítání některých podkladů obsahujících bloky se šrafami.
+ Půdorys: vylepšeno postupné vybírání blízkých či překrývajících se prvků pomocí Ctrl + pravé tlačítko myši.
+ Stavby: doplněna tloušťka podbití (střechy).
- Obrázek vložený do prostorového zobrazení: opravena chyba, kvůli které se v některých případech obrázek nezobrazoval správně (zpravidla v případě, že uživatel ručně upravil parametry textur jinde v projektu).
+ Inventarizace: rostliny, které mají vypnutou volbu Zahrnout do seznamů rostlin, se nezobrazí ani v inventarizaci.
+ Inventarizace: položky již jsou v inventarizačním seznamu seřazeny podle abecedy a inventarizačního kódu.

1. pololetí 2010

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2010 4.53 + Nový prvek: Obrázek vložený do prostorového zobrazení (ikonu má vlevo pod ostatními ikonami). K dispozici je několik fotografií, zejména postav, které je možné v půdorysu umístit. Ve 3D se pak příslušný obrázek zobrazí. Obrázky jsou "ploché", proto je nutné u nich buď nastavit, aby se otáčely "čelem" k pozorovateli, a nebo je natočit tak, aby z příslušného směru dobře vypadaly. Správné natočení je důležité např. u sedících postav, jinak se postava na obrázku bude opírat rukou ve vzduchu apod. Protože obrázky jsou ploché, nevrhají správné stíny.
+ Měřická přímka: podtržené číslo na konci měřické přímky je nyní posunuto, aby se nepřekrývalo se zaměřenými body na měřické přímce.
- Import DXF: opraveno zobrazování bloků, které obsahují entity, které Sadovnická projekce nepodporuje. Opraveno používání barev u složených bloků.
- Tisk axonometrie: opravena chyba, kvůli které při tisku axonometrie na větší formáty papíru ve vysokém rozlišení nesouhlasilo měřítko.
- Výběr prvků: opravena chyba, kvůli které se v některých případech neoznačily otočené prvky.
- Pohledy v rozvržení tisku: opravena chyba, která někdy způsobovala Access violation po smazání pohledu v půdorysu.
+ 3D modely rostlin: doplněny některé optimalizace, rychlost vykreslování 3D modelů se tím zlepšila o 5-25 % v závislosti na hardware.
3. 5. 2010 4.52 + Modelace terénu: k bodům terénu je možné doplnit poznámku.
+ Modelace terénu: import bodů terénu je nyní možný i z GPX souboru (body zaměřené pomocí GPS). Pro zaměření terénu pomocí GPS je nutné použít velmi přesný GPS přístroj, běžné navigace mívají odchylku v měření několik metrů a jsou pro tyto účely nevhodné.
+ Rastr: rastr je nyní možné posunout a otočit. Posun a otočení je možné zadat číselně, ale také pomocí ikonek ve spodní části obrazovky nebo pomocí klávesových zkratek. Např. pro zarovnání rastru s hranou budovy je třeba označit první roh budovy, stisknout písmeno "r" (nebo klepnout na ikonu vlevo od rastru), poté označit druhý roh budovy a stisknout písmeno "t" (nebo klepnout na ikonu vpravo od rastru). Rastr je nyní vykreslován jiným způsobem, abychom obešli chybu ve Windows Vista, kvůli které na některých počítačích část rastru mohla chybět. Do vodorovné polohy lze rastr vrátit kliknutím na obě ikonky po sobě, nebo stiskem "r" a "t" po sobě.
+ Nastavení projektu: na záložce Obecné je možné vyplnit GPS souřadnice pozemku; doporučujeme zadávat souřadnice zhruba středu projektovaného území. Pro kontrolu je možné nechat pozici zobrazit pomocí některého mapového serveru (vyžaduje připojení k internetu). Souřadnice jdou do políček vložit ze schránky, většinou je možné zkopírovat obě hodnoty najednou a program odhadne sám, co je zeměpisná šířka a co délka.
+ Projekt: doplněna nová funkce Webová mapová služba (WMS). Umožňuje připojit jako podklad snímky z takzvaných WMS (Web Map Services) serverů. Některé užitečné servery jsme do nabídky již připravili, další můžete najít na internetu - mnohdy je provozují krajské úřady a státní organizace. Než budete podklady zobrazovat, musíte v nastavení projektu vyplnit polohu pozemku.
* WMS obvykle poskytují podklady v několika vrstvách, každý provozovatel má své vlastní rozdělení do vrstev. Katastrální úřad např. nabízí snímky "normální" a "inverzní", je třeba si vybrat, které chcete použít (protože čáry na podkladech budou buď černé, nebo bílé...).
* WMS podkladů je možné připojit více najednou - např. dospod ortofotomapu, přes ni (průhledné) katastrální mapy. Podklady z WMS serverů zatím není možné tisknout. Při používání WMS podkladů může být výhodnější měnit měřítko pomocí kláves Home/End, protože pro každé měřítko jsou podklady ze serveru načítány znovu, což bude pravděpodobně dost pomalé.
* Některé WMS servery vracejí "splácnuté" podklady (protože v rozporu se specifikací nepodporují libovolný poměr výšky a šířky obrázku). V takovém případě prosím zapněte na záložce Upřesnění volbu Opravit proporce podkladů a kontaktujte poskytovatele s prosbou, aby povolili neproporcionální podklady, jak to požaduje specifikace WMS.
+ Nástroje, Možnosti: doplněna záložka Web, kde je možné nastavit parametry pro stahování podkladů z webových serverů (proxy server) a velikost a trvanlivost stažených podkladů ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť je uložena ve složce Data\http-c. Při kopírování např. databanky rostlin na jiný počítač není nutné kopírovat obsah složky http-c.
+ Pravidelný tvar prvku: program si pamatuje naposledy použité hodnoty a při příštím použití je opět nabídne. Při tvarování otevřených, liniových prvků (např. plot apod.) se nyní vytvoří uzavřený objekt tím, že poslední bod se umístí na stejné místo jako bod první (dříve zůstávala např. poslední strana obdélníka nevytvořená).
+ Import DXF: vylepšeny výpočty zjišťující rozsah podkladu (nyní jsou ignorovány některé nejčastější chyby, které v DXF podkladech bývají a které způsobují potíže při importu - např. prázdné texty posunuté o desítky kilometrů stranou, úsečky vytažené o tisíce kilometrů stranou apod.).
+ Import DXF: pokud nově připojovaný podklad vypadá, že je uložen v JTSK, je při připojování automaticky nabídnuta možnost zadat jeho otočení, aby byl sever nahoře (JTSK totiž nemá sever nahoře, jeho odklon může být až 10°). To je důležité pro případné využití webových mapových služeb. Pokud je podklad v JTSK a pozemek ještě nemá zadanou GPS pozici, je také nabídnuta možnost nastavit GPS pozici pozemku podle posunu podkladu.
+ Import DXF: Pokud před importem podkladu zadáte v nastavení projektu správnou GPS pozici pozemku (můžete ji získat GPS přístrojem nebo zkopírováním z některé mapy na internetu) a připojujete nový podklad v JTSK, můžete nyní stiskem tlačítka zadat jeho posun podle GPS pozice (tím se mnohdy lze vyhnout složitému hledání podkladu). Takto zadaný posun bude fungovat jen u podkladů, které jsou v JTSK a nikoliv v lokálních souřadnicích.
+ Nastavení oken, dveří: objektem je již možné v náhledu posouvat myší.
- Rostliny, řadové výsadby, skupinové výsadby: opravena chyba, kvůli které nešly v inventarizaci odstranit zapsané hodnoty. U jednoho prvku je nyní možné hodnotu jednoduše smazat, pokud je označeno více prvků najednou a chcete hodnotu vymazat, napište do políčka mezeru.
- Hranice pozemku: opravena chyba vykreslování ve 3D.
- Stavby: opravena chyba, kvůli které se v některých případech špatně zobrazovala střecha (chyba se projevovala jen v případě, že na stavbě byly zadány "zbytečné rohy" - body v místě, kde měla být rovná stěna).
- Modelace terénu: opravena chyba, kvůli které se v některých případech nevytvářely úsečky v částech projektu "daleko od nuly" (přes 10 km od počátku souřadnic). Opravena občasná chyba "Access violation".
+ Zobrazení, Překreslit (F6): před překreslením se přečíslují rostliny.
+ 3D modely rostlin: doplněny další modely, nyní je k dispozici přes 700 modelů. Doporučujeme opět spustit příkaz Data, Příprava všech 3D modelů rostlin.

2. pololetí 2009

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
22. 12. 2009 4.50 + Pro listnaté dřeviny je k dispozici nový způsob zobrazení - 3D model. 3D model (prostorový model) nabízí věrnější zobrazení dřevin s využitím snímků kůry a olistění. Výhodou je realističtější vzhled dřevin v době vegetace i v době vegetačního klidu, nevýhodou výrazně větší nároky na výpočetní výkon (proto v současné době není 3D model nastaven jako výchozí způsob zobrazení).
* U části rostlin již jsou 3D modely doplněny, další budeme přidávat v průběhu roku 2010. 3D model si můžete upravit i sami - editor je přístupný z databanky rostlin (záložka Základní vlastnosti), nebo z nabídky Data, Úpravy 3D modelů dřevin. Vlastní modely se ukládají do složky Data\Modely01.
* Principem 3D modelů jsou atraktory, rozmístěné uvnitř koruny stromu (koruna může být nahodile pozměněna). Atraktory k sobě přitahují větve, jejichž růst je ovlivněn i řadou dalšíh parametrů (dosah atraktorů, v jaké vzdálenosti od větve již atraktor odumře apod.). Velkou výhodou tohoto postupu je variabilita způsobená používáním nahodilosti, díky ní by dřeviny měly u každého uživatele programu vypadat trošku jinak. Do budoucna bude možné v rámci jednoho výkresu mít několik exemplářů od téhož modelu (každý bude vypadat jinak), současná verze programu používá exemplář jeden, pouze nahodile pootočený.
* Výhody 3D modelů: věrnější zobrazení v době vegetace i vegetačního klidu, stejné zobrazení při libovolném úhlu pohledu. Nevýhody 3D modelů (na jejich odstranění budeme pracovat): výrazně pomalejší zobrazení, nezobrazují se květy ani plody, nelze uspokojivě modelovat převislé kultivary.
* Po instalaci nové verze velmi doporučujeme nechat připravit exempláře rostlin příkazem Data, Příprava všech 3D modelů dřevin. Výpočet může trvat i několik hodin (!), připravené modely mohou zabrat až 2 GB místa na disku (!). Připravené modely se ukládají do složky Data\Modely-c. Pokud modely nenecháte připravit předem, budou modely jednotlivých taxonů použitých v projektu připraveny až v okamžiku použití (přepnutí do 3D zobrazení), které pak může trvat poměrně dlouho.
- Sítě technického vybavení: opravena chyba, která způsobovala opakované překreslování (problikávání) výkresu při zadávání sítí. K překreslení výkresu nyní dojde pouze v případě, že se úpravou sítě změnil stav některé rostliny (např. dříve porušovala ochranné pásmo a po úpravě již ne).
+ Prvky: přidán nový prvek Praporek (pod ikonkou Zahradní stavby).
+ Seznam rostlin: sestava převedena do FastReportu, takže je mj. možné ji přímo exportovat do PDF, do Wordu (formát RTF) apod. V náhledu je také možné upravit okraje, popř. přímo editovat jednotlivé stránky sestavy. V náhledu je nalevo zobrazována osnova, obsahující jednotlivé skupin rostlin (pokud používáte rozdělení do skupin).
+ Seznam rostlin: ve vlastnostech je možné nastavit, zda se mají tisknout sloupce s počtem nových rostlin, počtem stávajících rostlin a celkovým počtem rostlin. Doplněna volba, zda tisknout celou cestu k projektu, nebo jen název souboru (standardně se nyní tiskne jen název souboru).
+ Licenční soubor: nové instalace programu ukládají svůj licenční soubor do složky určené pro sdílení dat mezi všemi uživateli, neměly by proto již být problémy s různými verzemi tohoto souboru ve Windows Vista se zapnutým řízením uživatelských účtů (UAC).
- Import DXF: opravena chyba, kvůli které se špatně počítaly extrémy u podkladů, obsahujících zrcadlově překlopené vložené bloky, a u podkladů, obsahujících bloky, ve kterých nebyla ani jedna z podporovaných entit.
+ Textury: doplněna podpora průhledných textur (průhledné textury jsou použity na olistění stromů; není zatím možné je přidat jako vlastní textury). Doplněna podpora obdélníkových textur (dosud musely být textury čtvercové). Zvětšen maximální rozměr textury až na 512x512 pixelů.

1. pololetí 2009

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
11. 6. 2009 4.12 + Import DXF: doplněn import entity SPLINE (křivky NURBS, zřídka používané).
- Import DXF: opravena chyba, která se někdy projevovala u projektů odkazujících na neexistující DXF podklady - série chybových hlášení znemožňujících normální práci.
- Soliterní květiny: opravena chyba, která v některých případech po zobrazení v perspektivě způsobovala posun vynesených kót. V půdorysu se již barva květiny nezmění při zapnutých sadovnických hodnotách. Opravena kresba rostliny Acorus calamus.
+ Databanka rostlin: u trvalek/trav je nyní možné vybrat kresbu, která se použije pro 3D zobrazení. Můžete tak změnit vzhled nejen u rostlin, které jste do databanky sami přidali, ale i u těch, které v ní již byly uložené. Při přidávání kopie trvalky/trávy je nyní zkopírován i vzhled.
+ Plot s podezdívkou: u sloupků doplněna volba "Sloupky až k zemi". Starší verze programu vždy kreslily sloupky až k zemi, od nynějška jsou sloupky standardně kresleny až nad podezdívkou. Uvedeným přepínačem je možné zobrazení sloupků nastavit.
+ Pohled v perspektivě: zorný úhel je nyní možné nastavit přímo v půdorysu pomocí dvou bodů na polopřímkách, které zorný úhel vytyčují.
+ Ochranná pásma sítí technického vybavení: v nabídce Projekt doplněn příkaz Ochranná pásma. Zde se zadávají standardní šířky ochranných pásem pro daný projekt, dále je možné zvolit, zda se má ochranné pásmo zobrazit v půdorysu. Pokud má mít některý úsek sítě jinou šířku ochranného pásma než standardní, zadejte ji přímo danému prvku.
+ Projekt, Nastavení: volba "Odlišit chybné" slouží k nastavení, zda program má kontrolovat ochranná pásma sítí technického vybavení a rostliny, které tato pásma porušují, barevně odlišit.
+ Projekt: doplněn příkaz Zkontrolovat ochranná pásma - provede kontrolu ochranných pásem (kontrola se většinou dělá automaticky, tento příkaz využijete jen v případě, že by automatika některou situaci nevyhodnotila správně).
+ Podklady pro rozpočet: sestava převedena do FastReportu, takže je nyní možné ji snadno vyexportovat např. do formátu .pdf. Doplněno nastavení, zda se má tisknout název projektu.
22. 4. 2009 4.11 + Zavlažovací systémy: u prvků závlah je nyní možné zadat sekci. Sekci můžete napsat ručně, nebo vybrat ze seznamu sekcí, které již v daném projektu máte použité.
+ Zavlažovací systémy: doplněn příkaz Projekt, Označení závlah. Umožňuje nastavit, zda a jak se budou označovat postřikovače a potrubí v půdoryse. Dále je možné zadat barvy pro zobrazení jednotlivých sekcí.
+ Zavlažovací systémy: u postřikovačů a potrubí je možné nastavit, zda se má zobrazit kóta, a případně nastavit vynesenou kótu.
- Zavlažovací systémy: opraveno tlačítko "OK" v databance postřikovačů. Opravena chyba, kvůli které zahrádkářská verze nenačítala databanku postřikovačů.
+ Zavlažovací systémy: doplněn příkaz Soubor, Seznam prvků závlah. Zde je vidět seznam postřikovačů a potrubí použitých v projektu. Seznam je možné tisknout, popř. jej z náhledu sestavy exportovat do různých formátů.
+ Řadové výsadby, skupinové výsadby, květinové záhony: v půdorysu se nyní může zobrazovat rozmístění jednotlivých rostlin (standardně vypnuto). Zobrazení rozmístění se nastavuje pro každý prvek samostatně a lze vybrat, jaký symbol se má použít (šikmé křížky, rovné křížky, kolečka). Pozor, počet symbolů často neodpovídá počtu rostlin spočítanému z výměry a sponu!
+ Květinový záhon: doplněna volba "Půdní pokryv". Pokud ji ponecháte vypnutou, zobrazí se ve 3D jednotlivé rostliny místo dřívější "masy". Kresby rostlin jsou v rámci záhonu do jisté míry nahodile pozměňovány (některé rostliny se vykreslí menší, rostliny jsou o +/- 10 stupňů odkloněny od svislé osy, polovina kreseb je vodorovně překlopena, jsou náhodně vybírány barvy olistění a květů z těch barev, které jste u záhonu zadali a povolili, rostlina je o kousek náhodně posunuta od svého sponem daného místa). Jestliže půdní pokryv zapnete, zobrazí se barevná "masa" jako ve starších verzích, doplněna byla pouze změna velikosti (růst) v průběhu roku.
- Textury: opravena chyba z verze 4.10, kvůli které se v některých případech označila jiná textura, než která byla u prvku nastavená, a/nebo se nenačetly uživatelské úpravy odstínu, sytosti a jasu.
- Prolézačka: opravena chyba, kvůli které se neukládala nastavená barva prolézačky.
- 3D: opravena chyba, kvůli které se některé trvalky v projektech bez terénu zobrazovaly špatně (týkalo se trvalek, které jsou nakresleny např. s převislými listy).
+ Rozvržení tisku: do nabídky Rozvržení tisku přidán příkaz Přizpůsobit rozměry, který (dodatečně) přizpůsobí rozměry rozvržení tisku všem prvkům, které jste do něj zadali.
+ Import DXF: doplněna podpora souborů, které pro oddělení řádků používají unixovou notaci. Doplněna podpora novějšího binárního formátu DXF (používá dvoubajtové groupcode).
+ Zadávání čísel: většina polí, do kterých se píší desetinná čísla, od nynějška umí vyhodnocovat výrazy. Např. u průměru potrubí tak můžete napsat 1/2 nebo 3/4, hodnota bude automaticky převedena na 0,5 resp. 0,75 apod. Podobně při zadávání délek můžete psát 1,7+6,9 apod.
+ Jiná stavba: doplněn materiál podbití (spodní části střechy) a tloušťka podbití (střechy).

2. pololetí 2008

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
18. 12. 2008 4.10 + Podklady ve formátu DXF: v nastavení podkladů je možné zadat, aby se podklady namísto původní barvy zobrazily určitou zadanou barvou (pro 2D a 3D samostatně).
+ Pískoviště: lze zadat výšku okraje, vzdálenost písku od okraje a relativní výšku základny. Pokud zadáte výšku 0, bude pískoviště zobrazené v úrovni terénu (takto se chovaly dřívější verze programu), při zadání větší výšky bude prvek zobrazen nad zemí (při terénních modelacích je pak také potřeba zadat relativní výšku základny).
+ Altán: možnost přidat okna a dveře. Pokud místo okna nebo dveří přidáte pruh s nastavenou průhlednou barvou, můžete vytvořit vstup do altánku. Pozor - aby program okna, dveře či pruhy zpracoval, nesmí přesahovat mimo stěny altánu (u staveb ostatně platí totéž).
+ Databanka rostlin: přidány sloupce s šířkou a výškou rostliny (v metrech). Doplněno volitelné zobrazení vlastních poznámek k rostlinám (zda se poznámky standardně budou nebo nebudou zobrazovat, můžete zvolit v nastavení programu).
+ Textury: v okně pro výběr materiálu nebo v nabídce Data, Vlastní textury je možné přidávat vlastní textury. Vlastní textura musí být čtvercová o velikosti 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128 nebo 256x256 pixelů. Sadovnická projekce ukládá vlastní textury do složky Data, podsložky Textury2. Vlastní textury, které v projektu použijete, se standardně ukládají i přímo do projektu (pro případ, že by někdo projekt otevíral na jiném počítači), což má za následek podstatné zvětšení velikosti .prj souboru; příkazem Projekt, Nastavení, Ukládání můžete ukládání vlastních textur v projektu vypnout.
+ Textury: doplněno 35 standardních textur.
- Textury: opraveny uživatelské změny sytosti textury. Zvýšení sytosti již nezpůsobuje červenání šedé a bílé barvy ani nevhodné zvýraznění různých artefaktů v textuře.
+ Výběr materiálu: okno pro výběr materiálu je možné podle potřeby zvětšit; jeho velikost a pozici si program pamatuje, ovšem jen do té doby, než jej ukončíte.
+ Sítě technického vybavení: doplněn druh sítě "drenážní potrubí", zobrazuje se čárkovanou čarou.
+ Závlahy: v nabídce Data doplněn příkaz Zavlažovací systémy. S jeho pomocí lze vytvořit databázi postřikovačů pro návrh závlah. U postřikovačů lze vyplnit celou řadu parametrů, klíčový je typ (kruhový nebo obdélníkový) a dosah. Pokud zadáte např. poloměr postřiku od 4 do 8 m, můžete pak při zadání postřikovače do půdorysu poloměr nastavit myší.
+ Prvky: přidán nový prvek Postřikovač (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Umožňuje vložit do půdorysu postřikovač - buď výběrem z databáze, nebo ručním zadáním parametrů. U kruhových postřikovačů lze v půdorysu obvykle nastavit poloměr a úhel (podle toho, jaké je povolené rozmezí těchto hodnot daného postřikovače).
+ Prvky: přidán nový prvek Spojka potrubí (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Používá se podobně jako křižovatka cest, tj. k propojení potrubí. Spojka, ke které je připojeno málo potrubí, se zobrazuje jako křížek; dostatečně osazená spojka se již nezobrazuje.
+ Prvky: přidán nový prvek Potrubí (pod ikonkou Sítě technického vybavení, závlahy). Potrubí se umí napojit na postřikovače a na spojky (zadaný průměr potrubí není v současné době kontrolován proti požadovanému průměru potrubí postřikovačů).
! Všechny prvky závlah doporučujeme dávat do samostatné vrstvy, aby je bylo možné v případě potřeby snadno vypnout.
! Náměty na další rozšíření závlah (potřebné sestavy apod.) uvítáme!
+ Nápověda, O programu: v tomto okně se nyní zobrazuje i název složky, ve které program ukládá své datové soubory (užitečná informace při zálohování, kopírování na jiný počítač apod.).

1. pololetí 2008

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
11. 6. 2008 4.03 Pro instalaci verze 4.03 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.01 nebo novější!
 
! PROSÍM POZOR! Změnili jsme umístění některých souborů, je třeba se podle toho zařídit při zálohování a případné obnově dat na Vašem počítači!
! Ve Windows Vista (ale i XP a 2000) by data měla být uložena odděleně od programu. Pro pohodlí uživatelů jsme toto pravidlo dříve porušovali, s příchodem Windows Vista, kde to však většinou vede k problémům, jsme museli toto chování změnit.
! Stávající instalace Sadovnické projekce nejsou touto změnou téměř dotčeny, program bude i nadále hledat soubory tam, co dříve. Jedinou výjimku představuje soubor Config.dat (obsahuje nastavení programu) - dříve byl typicky v C:\Program Files\SPW\Config.dat, nyní je ve složce uživatele, tedy např. C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SPW\Config.dat. Výhodou je, že si tak každý uživatel může vytvořit své vlastní nastavení, např. jinou barvu pracovní plochy apod. Pokud není soubor ve složce uživatele nalezen, program jej načte z dřívějšího umístění, ale ukládá již jen na místo nové.
! U nových instalací je důležitá složka Data nyní umístěna ve složce určené operačním systémem pro data aplikací, bude to tedy např. C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\SPW\Data. Zde najdete databanku rostlin, uživatelské značky apod. Nastavení programu bude uloženo ve složce uživatele, např. C:\Documents and Settings\Uživatel\Data aplikací\SPW\Config.dat.
- Export do formátu DXF: opravena chyba z verze 4.02, kvůli které většina programů pak odmítla DXF soubor načíst (chybové hlášení znělo v tom smyslu, že byl nalezen kód 70 na špatném místě).
+ Prvky: přidán nový prvek Slunečník (pod ikonkou Zahradní stavby).
+ Prvek Schody: místo šířky schodiště se nyní samostatně zadává šířka schodiště na začátku a na konci, takže je možné vytvářet schodiště s postupně se měnící šířkou.
+ Ceníky: doplněna tlačítka pro zkopírování položek ceníku do schránky a pro export ceníku do Excelu.
+ Seznam rostlin: jestliže je ve vlastnostech povolen tisk/export vlastních poznámek k rostlinám, budou se tyto poznámky nyní exportovat do Excelu i kopírovat do schránky. (Při exportu do Excelu bývá bohužel často problém s délkou - Excel špatně snáší texty delší než 255 znaků. Pokud by se na vašem počítači kvůli tomu export do Excelu nedařil vůbec, budete muset export poznámek vypnout nebo použít kopírování přes schránku.)
26. 5. 2008 4.02 Pro instalaci verze 4.02 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.01!
 
- Modelace terénu: opraveno automatické propojování bodů (dříve mohly vzniknout příliš úzké nebo neplatné trojúhelníky, i když podle nastavení vzniknout neměly).
- Modelace terénu: opraveno chování pomocných bodů (nemají jít propojit úsečkami, lépe ošetřeny změny pomocných bodů na platné a naopak). Opravena situace, kdy uživatel obrátil již vytvořený trojúhelník "naruby" (mj. se pak špatně zobrazoval ve 3D).
+ Modelace terénu: přidána ikona na hromadnou změnu všech pomocných bodů na body platné.
+ Modelace terénu: přidána ikona na změnu výšky bodů terénu; hromadně je tak možné všechny body nebo jen vybrané body terénu posunout o zadanou výšku nahoru nebo dolů.
+ Kámen: doplněna možnost zadat umístění kamene nad terénem (lze vyplnit i záporné hodnoty a kámen zapustit do terénu).
+ Plot: doplněny další vlastnosti - barva sloupků, průměr sloupků, přesah sloupků nad plot a mezera mezi poli a sloupky. (Zadáním průměru sloupků a mezery 0 lze vytvořit plot bez sloupků i bez mezer.)
+ Plot: při zadání plotu na modelovaném terénu již nedochází k vložení sloupku na každý přetnutý trojúhelník terénu (pokud tam sloupek potřebujete, musíte jej umístit ručně).
+ Ceníky: pořizovací náklady již mohou být vyšší než 100 % (maximum je 300 %).
+ Cesta, křižovatka: u těchto prvků je nyní možné zadat výšku, takže mohou být zobrazeny nad úrovní terénu (týká se i šlapákových cest). V určitých případech je možné pomocí úzké vysoké komunikace vytvořit "zídku", která kopíruje povrch terénu (na rozdíl od "správné" zídky však kopíruje každou drobnou nerovnost).
+ Kóta: přidán nový druh kóty - kóta pro sklon svahu. Standardně je sklon udáván v procentech. Ve vlastnostech kóty je nyní také možné zadat, aby se spolu s hodnotou zobrazovala měrná jednotka (standardně vypnuto, automaticky se zapne jen pro sklon svahu).
+ Okna: umístění svislých a vodorovných příček je nyní možné zadat (dříve byly příčky vždy rozmístěny rovnoměrně). Pozice se píše (v procentech) ve tvaru např. "33,3; 66,7". Pozice se měří zleva doprava a zdola nahoru. Pokud je zadání pozic chybné (příliš málo hodnot, chybné znaky apod.), program použije rovnoměrné rozmístění.
+ Výběr prvků: jestliže potřebujete vybrat jeden z několika prvků, které jsou velmi blízko sebe, můžete si pomoci klávesou Ctrl. Označí-li se po prvním klepnutí pravým tlačítkem jiný prvek, než potřebujete, stiskněte klávesu Ctrl a znovu klepněte pravým tlačítkem - program označí další prvek. Pro zobrazení vlastností prvku pak doporučujeme použít např. ikonku Vlastnosti prvku.
+ Funkce levého tlačítka: pro výběr funkce levého tlačítka se nyní používá rozbalovací seznam (dříve byly na horním panelu 3 ikonky).
+ Výběr prvků: pokud levému tlačítku přidělíte funkci "Výběr prvků", lze je pak použít pro rychlé označení více prvků v obdélníkové oblasti. Pokud vytvoříte označovací obdélník pohybem myši zleva doprava, musí být prvky uvnitř obdélníka celé; pokud obdélník vytvoříte zprava doleva, stačí, když je uvnitř označovacího obdélníka část prvku.
+ Import DXF: hladiny, které jsou v podkladu zmražené, jsou nyní po importu vypnuté (dříve se při importu zpracovával jen příznak zapnutí/vypnutí hladiny). Doplněn import entity 3DFACE. Entity, které jsou nakresleny ve výkresovém prostoru, se již neimportují - importuje se jen modelový prostor.
+ Zobrazení DXF podkladů: provedena řada změn, po kterých by se podklady měly zobrazovat přesněji (dříve se mohly entity uložené v OCS zobrazit na nesprávném místě). Spolu s potlačením importu výkresového prostoru by nyní mělo být snazší i připojení DXF podkladů, SPW by měla lépe zjistit a nabídnout souřadnice entit v podkladu.
+ Připojení DXF podkladů: nyní je možné zapnout zobrazování podkladů i v prostorových (3D) zobrazeních. Zobrazit je možné 2D i 3D podklady z DXF! Pomocí této funkce tedy můžete do projektu SPW přidat a ve 3D zobrazit např. v AutoCadu vytvořený projekt domu apod. SPW bohužel nedokáže načíst entity 3DSOLID apod. (tvůrce DXF standardu, firma AutoDesk, k němu nezveřejňuje dokumentaci), je tedy třeba použít entity 3DFACE, Polymesh apod.
20. 2. 2008 4.01 Pro instalaci verze 4.01 je třeba mít již nainstalovanou verzi 4.00!
 
- 3D: opravena chyba "List item ouf of bounds", která se projevovala u (převzatých) projektů obsahujících trvalku, která nebyla v databázi (nejvíce postižený proto byl prohlížeč SpwView, který vlastní databanku nemá).
+ Půdorys: zrychleno označování prvků ve velkých projektech (řádově tisíce prvků).
+ Trvalky a trávy: doplněny zbývající kresby.
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce byla doplněna o 422 fotografií dřevin. Fotografie lze stáhnout z našich stránek jako samostatný upgrade (fotografie - svazek 4) - pozor na velikost souboru, balíček fotografií je mnohonásobně větší než běžný upgrade. Fotografie není možné využívat pro jiné účely než prohlížení v rámci Sadovnické projekce.
- Zobrazování stínů: drobná oprava u stínů trvalek a u stínů kreslených rostlin v řadových či skupinových výsadbách.
+ Export do DXF: při exportu jsou názvy vrstev zkráceny na 31 znaků (některé verze AutoCadu odmítaly načíst soubory s delšími názvy vrstev).
+ Kámen: doplněna volba, která umožňuje nastavit, zda mohou být ve 3D zvýrazněny obrysy daného prvku (při zapnutém obtažení hran se kameny většinou vykreslily jako souvislá černá plocha). Pro nové prvky je tato volba vypnuta, u starších projektů zůstává zapnuta.
+ Záhon, skupinová výsadba, řadová výsadba: při posouvání vynesené kóty je možné pomocí klávesy Shift zamířit kótovací čáru na střed objektu, resp. na počátek řadové výsadby.
+ Text: při posouvání šipky je možné pomocí klávesy Shift zamířit šipku na střed prvního písmene textu (funguje jen v případě, že je text zarovnaný doleva a nikoliv např. na střed).
+ Soliterní květina: doplněna vlastnost Šířka květiny. Pokud necháte standardní hodnotu 0, bude šířka rostliny pro půdorys a stínované zobrazení ve 3D spočítána automaticky z počtu kusů na metr čtvereční. Pokud hodnotu vyplníte, použije se pro půdorys a stínované zobrazení ve 3D Vámi zadaná hodnota.
+ Rostlina, řadová výsadba, skupinová výsadba: doplněna volba pro zobrazení ve 3D. Standardní volba "- dle nastavení -" respektuje nastavení celého projektu, kromě toho je možné zvolit, že se má pro daný prvek použít stínované nebo kreslené zobrazení. (Při velkém nadhledu se bez ohledu na všechna nastavení vždy použije stínované zobrazení.)
+ Rostliny, řadové výsadby, skupinové výsadby, květinové záhony, květiny: na záložce Upřesnění jsou vedle vlastností vynesené kóty "špendlíky", kterými můžete zapnout pamatování dané hodnoty. Zapnutí příslušného "špendlíku" způsobí, že každá nová rostlina bude mít vlastnosti kóty nastavené stejně jako ta, kterou jste právě vytvořili. Špendlíky se dají využít jen při zadávání nových rostlin.

2. pololetí 2007

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
18. 12. 2007 4.00 Pro instalaci verze 4.00 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce nově obsahuje kresby přibližně 350 trvalek, trav a jiných květin, které se použijí pro prostorová zobrazení soliterních květin (květinové záhony se zatím stále zobrazují jako barevná hmota - kresby se použijí jen na soliterní květiny). Podobně jako je tomu u dřevin, nejsou ani kresby květin použitelné pro pohledy shora a jsou v takových případech automaticky nahrazeny barevnou výplní.
+ Prvky: přidán nový prvek Soliterní květina (po klepnutí na ikonu, kterou se dříve zadával květinový záhon, se nyní zobrazí nabídka, zda chcete vložit květinový záhon nebo soliterní květinu). Pro prostorová zobrazení jsou použity kresby; pouze v případě, že kresba rostliny není k dispozici nebo je zvolen velký nadhled, je použito obyčejné stínované zobrazení. Barvu olistění a květů je možné nastavit ve vlastnostech rostliny; po výběru rostliny z databanky jsou přednastaveny údaje podle databanky, ale zejména barvu květů u některých druhů je vhodné upravit (např. proto, že daná rostlina může mít více barev květů). Stálezelené rostliny mají ve 3D stále stejnou velikost, ostatní rostliny postupně dorůstají od měsíce března do měsíce, kdy začínají kvést. U některých rostlin jsou měsíc po odkvetení zobrazeny plody.
+ Export do formátu .DXF: Sadovnická projekce nyní exportuje i všechny podklady ve formátu .dxf, které jsou zobrazené. Tato funkce může být výhodná pro uživatele, kteří nemají nainstalovaný AutoCad, protože jim umožňuje ponechat spojený původní podklad spolu s projektem zeleně. Vzhledem k tomu, že Sadovnická projekce ale nepodporuje všechny vlastnosti a entity jako AutoCad, může při tomto reexportu .dxf dojít ke ztrátě některých údajů (např. šrafování, entity mtext apod.), proto je pro majitele AutoCadu výhodnější exportovat z SPW jen projekt zeleně a v AutoCadu jej pak zkopírovat k původnímu podkladu.
+ Vynesená kóta u rostlin a soliterních květin: jestliže při posouvání kóty držíte stisknutou klávesu Shift, bude vynášecí čára kóty mířit stále na střed rostliny/květiny.
+ Na horní liště jsme doplnili ikonku pro vrácení výchozího tvaru prvku (klávesová zkratka Ctrl+Home); ve většině případů se tak půdorysný tvar prvku vrátí na výchozí úsečku, čtverec nebo ovál. Vrácení původního tvaru se může použít např. po zkopírování složitě vytvarovaného prvku, který jste kopírovali kvůli jeho vlastnostem (nastavené textury, výšky, taxon apod.), ale přitom u této kopie potřebujete zadat úplně jiný půdorysný tvar, a tak byste stejně většinu bodů, které jej určují, museli ručně upravovat.
+ Kóta: ve vlastnostech kóty je nyní možné zadat hodnotu. Počáteční a koncový bod kóty jsou pak přesunuty tak, aby kóta skutečně měla požadovanou velikost. (Hodnotu nelze zadat pro výšku ani pro obě souřadnice X a Y zároveň.)
+ Vrstvy: v hlavním okně byla doplněna ikona pro nastavení vrstev a seznam vrstev. V seznamu se zobrazuje buď pracovní vrstva (červeně - v okamžiku, kdy není označený žádný prvek) nebo vrstva označených prvků (zeleně - když je označený alespoň jeden prvek). Pomocí seznamu můžete vrstvu rychle změnit. Panel s výběrem vrstev může být plovoucí - jestliže používáte monitor s malým rozlišením, můžete být výhodnější panel přetáhnout na jiné místo. Zobrazení panelu lze ovládat příkazem Zobrazení, Panel Vrstvy.
- Číslování rostlin: opravena chyba, kvůli které se při otevření projektu zkratky názvů označující rostliny nastavily vždy zpět na výchozí hodnoty.

1. pololetí 2007

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
27. 6. 2007 3.68 Pro instalaci verze 3.68 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Tisk/export 3D: jestliže příkazem Projekt, Nastavení zvolíte používání barev místo textur, je toto nastavení již dodrženo i při tisku nebo exportu do souboru.
+ Export do DXF: snad všechny znaky, které AutoCadu vadí v názvu vrstev, jsou nyní při exportu do DXF nahrazovány podtržítkem (našli jsme jich celkem 18...). Dříve se mohlo stát, že AutoCad odmítal načíst .DXF, protože název vrstvy obsahoval např. čárku mezi slovy apod.
+ Projekt, Přehled rostlin: doplněn počet rostlin (např. ve skupině) a název vrstvy. Celý seznam rostlin lze nyní zkopírovat do schránky (a následně vložit např. do Excelu).
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce byla doplněna o 127 fotografií trvalek. Fotografie lze stáhnout z našich stránek jako samostatný upgrade (fotografie - svazek 3) - pozor na velikost souboru, balíček fotografií je mnohonásobně větší než běžný upgrade. Fotografie není možné využívat pro jiné účely než prohlížení v rámci Sadovnické projekce.
* Zahrádkářská verze: počet povolených prvků v půdorysu byl zvýšen ze 150 na 300.
26. 4. 2007 3.67 Pro instalaci verze 3.67 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Křižovatka: opraven výpočet napojení (kvůli chybě mohlo při napojování dvou cest, jejichž osy byly přesně rovnoběžné, dojít ke špatnému napojení). Zlepšeno označování (křižovatka nyní reaguje i na klepnutí přímo na čáru, dříve jen na střed).
- Při tvarování prvků tažením bodů již správně funguje stisknutá klávesa Shift i v případě, že je prvek otočený. Vodorovné/svislé kreslení pomocí klávesy Shift nyní lépe funguje v případě, že dva sousední body leží téměř přesně vedle sebe nebo nad sebou.
+ Zpevněná plocha: u zpevněné plochy je nyní možné zadat i výšku (tloušťku materiálu). Také je možné zapnout, že zpevněná plocha má být použita pro mulčování (je pak započítána do celkového objemu mulčovacího materiálu).
+ Mulčování: do celkového objemu mulčovacího materiálu je nyní zahrnuto i mulčování, které zadáte ke stávajícím rostlinám (dříve se započítalo jen mulčování u nových výsadeb).
- Mulčování u řadové výsadby: jestliže je výsadbový spon menší než průměr kruhu s mulčováním, je automaticky použito mulčování pásové (dříve se v takovém případě jednotlivé kruhy mulčování překrývaly a docházelo tak i k nepřesnému spočítání objemu mulčovacího materiálu).
- 3D: textura trávníku se již zobrazí i v případě, že pro zobrazení oblohy je nastavena jen barva (dříve se textura trávníku zobrazovala pouze tehdy, když byl pro zobrazení oblohy použit snímek mraků).
+ Pravidelný tvar prvku: okno pro vytvoření pravidelného tvaru bylo přepracováno, kromě pravidelných mnohoúhelníků je nyní možné snáze vytvářet i kružnici, obdélník či elipsu.
+ Počítání množství rostlin: v nabídce Projekt, Nastavení jsme doplnili záložku Počítání rostlin. Zde můžete zapnout zaokrouhlování počtu rostlin. K dispozici jsou až tři hranice množství, pro každou hranici můžete zadat, na násobky jakého čísla a jakým způsobem se má zaokrouhlovat (přednastaveno je, že pro 50 ks a více se zaokrouhlí na násobky 5, pro 200 ks a více na násobky 10). Zaokrouhlování je standardně vypnuté. Zaokrouhlená množství se použijí i pro seznam rostlin, podklady pro rozpočet apod.
+ Palisáda: je možné vybrat, zda výška palisády je zadána vzhledem k povrchu terénu (standardně), nebo vzhledem k nule terénu. Druhá varianta je výhodná zejména v případě, že palisáda nahrazuje opěrnou zídku.
- Podklady ve formátu DXF: opravena chyba, kvůli které se podklady v některých případech (nahodile) nevytiskly.
22. 2. 2007 3.66 Pro instalaci verze 3.66 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
* Zprovoznili jsme na webových stránkách systém Mantis pro vkládání připomínek, podnětů a hlášení chyb v programu. Najdete jej na adrese www.rysovo.cz/mantis a budeme rádi, když jej začnete používat. Do systému je nutné se zaregistrovat a poté můžete vkládat podněty k úpravám programu. Podněty můžete označit důležitostí, lze k nim i připojit soubor (např. snímek obrazovky s chybovým hlášením apod.) atd. Podněty vložené přes tento systém budeme vyřizovat přednostně před ostatními požadavky.
+ Databanka rostlin: doplněn modul na výuku a zkoušení rostlin podle fotografií - příslušný příkaz najdete v hlavní nabídce pod položkou Data.
+ Stíny: doplněna animace stínů - lze zadat krok animace, tj. o kolik se posune zobrazení stínů (standardně 30 minut), a čekání mezi jednotlivými snímky (standardně 2 sekundy). Animace se automaticky zastaví ve chvíli, kdy slunce již není nad obzorem, a zastaví se také tím, že znovu otevřete okno pro nastavení stínů.
- Export do formátu DXF: opravena chyba při exportu kót (výsledné DXF soubory s kótami obvykle nešly v CADu otevřít).
- Hromadný export pohledů: opravena chyba, kvůli které mohly mít hromadně vyexportované pohledy v axonometrii za určitých okolností špatné měřítko.

2. pololetí 2006

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
28. 12. 2006 3.65 Pro instalaci verze 3.65 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Prostorové zobrazení: přeprogramováno otáčení textur, takže by již nemělo docházet k potížím s posouváním 3D na některých počítačích, které mají chyby v ovladači grafické karty (zjištěno např. na Sis 630).
+ Lavička: doplněny další parametry, takže je možné prvek více přizpůsobit a vytvořit stůl, židli apod.
+ Plot, plot s podezdívkou: pro výplň je nyní možné zvolit i vodorovné laťky.
- Palisáda: opravena chyba, kdy při zadání průměru kůlů 0 program přestal reagovat. Opraveno zobrazení textury na horní ploše kůlů.
+ Zpevněná plocha: doplněn údaj Vzdálenost pro připojování cest. Zpevněná plocha tak k sobě bude připojovat jen cesty, které končí blíže, než je udaná vzdálenost, a nebude docházet k připojování i velmi vzdálených cest, jako tomu bylo dříve.
22. 11. 2006 3.64 Pro instalaci verze 3.64 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Textury: u textur je možné zadat otočení textury; zadává se ve stupních, otáčení se děje po směru hodinových ručiček.
+ Lavička: doplněn výběr textur (jedna textura pro sedátko a opěrátko, druhá pro nožičky) - dříve šla zvolit pouze barva.
+ Odpadkový koš: doplněn výběr textury - dříve šla zvolit pouze barva.
+ Palisáda: doplněn výběr textury - dříve šla zvolit pouze barva.
+ Jiná stavba: nyní je možné zadat přesah střechy u obou bočních stěn a přesah střechy v podélném směru.
- Jiná stavba: opraveno zobrazení textury na střeše, pokud byly zadány průhledné stěny.
23. 10. 2006 3.63 Pro instalaci verze 3.63 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Popisové pole: doplněn další typ popisového pole ("zjednodušené s logem"). K němu je možné přidat logo (obrázek). Logo může být uloženo v projektu, nebo můžete vytvořit pouze propojení na soubor uložený jinde v počítači. (Pokud je logo uloženo přímo v projektu, zobrazí se např. i zákazníkům, protože je součástí projektu, ale soubor s projektem bude mít větší velikost.)
+ Nový prvek - vložený obrázek (ikonku najdete vpravo pod ikonami na 3D; obrázek lze vložit též příkazem Projekt, Vložit obrázek). Podobně jako u loga popisového pole, můžete zvolit, zda bude obrázek uložen přímo v projektu, nebo se pouze vytvoří propojení. Malé obrázky (zhruba do 1 MB) doporučujeme vložit přímo do projektu, větší spíše propojit. Obrázek můžete vložit do půdorysu i do rozvržení tisku, lze libovolně nastavit jeho velikost či obrázek otočit. Podporováno je velké množství formátů (jpg, png, pcx, gif, psd a více než desítka dalších).
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce byla doplněna o dalších 700 fotografií dřevin; fotografie jsou zaměřeny na zajímavé detaily (květ, plod, list, kůra), nikoliv celkový habitus. Fotografie lze stáhnout z našich stránek jako samostatný upgrade - pozor na velikost souboru, balíček fotografií je mnohonásobně větší než běžný upgrade. Fotografie není možné využívat pro jiné účely než prohlížení v rámci Sadovnické projekce.
* Technická poznámka k obrázkům: na obrazovce se obrázky zobrazí barevně správně, jen pokud je v programu nastavena černá pracovní plocha (jinak se zobrazí např. jako negativ apod.); tento problém bude odstraněn v některé z příštích verzí. Při tisku se obrázky vytisknou správně, bez ohledu na nastavení barvy pracovní plochy.
+ Umístění oblasti pro tisk: když přidáváte oblast tisku do rozvržení tisku, zobrazují se nyní rovnou výsledné rozměry v milimetrech, takže je trošku snazší zvolit vhodné měřítko.
+ Projekt, Nastavení, Obloha a země: nyní je možné kromě barvy nastavit i libovolnou texturu pro zobrazení země v létě a v zimě, k dispozici jsou i úpravy jasu, sytosti apod. Zobrazení země bylo částečně přepracováno, mělo by nyní vypadat lépe a zem by se měla i lépe zobrazovat ve spojení s mlhou.
+ Nastavení, Možnosti: na záložce OpenGL je nyní možné zvolit rozsah pro 3D zobrazení. Jestliže máte grafickou kartu, která používá pro výpočet hloubky jen 16 bitovou paměť a potřebujete zobrazit plochy větší než 1000 x 1000 m, přepněte zde na "vždy použít velký rozsah", jinak ponechejte volbu "automaticky". Volba byla doplněna, aby program dokázal ve 3D správně zobrazit i velmi velké výsadby.

1. pololetí 2006

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
29. 3. 2006 3.62 Pro instalaci verze 3.62 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Databanka rostlin: u nižších verzí programu je nyní lépe ošetřena kontrola počtu rostlin.
+ Prohlížeč fotografií: pro rychlé zavření stačí do fotografie klepnout pravým tlačítkem.
+ Většinu prvků je nyní možné vodorovně nebo svisle překlopit pomocí ikonek na horní liště.
+ Rostlina, řadová výsadba, skupinová výsadba, květinový záhon: na záložce Upřesnění je možné zadat umístění prvku nad terénem (standardně 0). Ve výjimečných případech tak lze prvek umístit nad terénem (rostlina na balkóně apod.).
+ Text: délku šipky je nyní možné zadat (dříve nešla výchozí hodnota 0,5 upravit).
- Klávesové zkratky Ctrl+C (kopírovat), Ctrl+X (vyjmout) a Ctrl+V (vložit) by nyní měly v půdorysu spolehlivě fungovat; po vložení prvků může být užitečné stisknout klávesu F3 pro jejich nalezení.
+ Řadová výsadba, skupinová výsadba: doplněna volba pro zobrazení jednoduchého obrysu v půdoryse (globálně pro všechny prvky to lze již z dřívějška v nastavení projektu).
- Terénní modelace: opravena chyba, která mohla vést k závažnému poškození projektu při zadávání terénu (problém se projevil např. při této posloupnosti úkonů: zadaný bod, zadaný bod s automatickým připojením k minulému bodu, zpět, zpět, ručně zadaná spojovací úsečka, zadaný bod s automatickým připojením k minulému bodu).
13. 2. 2006 3.61 Pro instalaci verze 3.61 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Kóta: doplněny 4 další druhy kót (souřadnice X, souřadnice Y, souřadnice X a Y, výška (souřadnice Z)).
+ Kóta: doplněn výběr jednotky, takže údaje se mohou automaticky převést na kilometry, decimetry, centimetry nebo milimetry; standardně zůstávají v metrech.
- 3D: opraveno vzájemné překrývání cest, zpevněných ploch, vodních ploch a vybarvených hranic pozemku (podle grafické karty by se tak mělo odstranit nebo velmi omezit prolínání ploch). Oprava bohužel neřeší prolínání ve chvíli, kdy jsou zapnuté modelace terénu.
+ Prohlížeč fotografií: fotografie jsou nyní standardně zobrazeny tak, aby se fotografie do okna vešla celá. V prohlížeči fotografií je pro zvětšení a zmenšení možno použít klávesy "plus" a "mínus" na číselné klávesnici, popř. kolečko na myši.
+ Databanka rostlin: v dolní části okna mohou být nyní přímo zobrazovány fotografie (po zapnutí přepínače "Foto"). Pro načítání fotografií je použito samostatné vlákno, takže by práce s databankou neměla být kvůli fotografiím pomalejší. Nezapomeňte nastavit, zda máte nebo nemáte zakoupeno CD Multimediální atlas jehličnatých dřevin od firmy Coniferia (Nástroje, Možnosti, Propojení), aby Sadovnická projekce nehledala fotografie na tomto CD zbytečně a nezobrazovala mylně symbol fotoaparátu.
+ Databanka rostlin: Sadovnická projekce byla doplněna pro začátek o 308 fotografií dřevin; fotografie jsou zaměřeny na zajímavé detaily (květ, plod, list, kůra), nikoliv celkový habitus. Fotografie lze stáhnout z našich stránek jako samostatný upgrade - pozor na velikost souboru, balíček fotografií je mnohonásobně větší než běžný upgrade. Fotografie není možné využívat pro jiné účely než prohlížení v rámci Sadovnické projekce.
* Upozornění: pokud jste některou rostlinu v databance přepsali (změnili tak taxon na zcela jiný), dojde pravděpodobně k chybnému přiřazení fotografií. Přepisování názvů v databance nelze doporučit ;-)
+ Databanka rostlin: symbol fotoaparátu je nyní zobrazován, jakmile má program k dispozici vlastní fotografie uživatele, fotografie patřící k Sadovnické projekci (www.zas-me.cz) nebo fotografie z Multimediálního atlasu jehličnatých dřevin.
+ Nástroje, Možnosti: na záložce Různé zvolte, zda se standardně zobrazují či nezobrazují fotografie v dolní části databanky rostlin. Na záložce Propojení zvolte, zda jste nainstalovali fotografie patřící k Sadovnické projekci (standardně zapnuto) a zda máte nainstalován Multimediální atlas jehličnatých dřevin.
+ Fotografie ve formátu JPG: pokud jsou digitální fotografie označeny příznakem, že mají být zobrazeny otočené (zpravidla fotografie focené digitálním fotoaparátem na výšku), jsou nyní také správně otočené zobrazeny. Pozor na to, že některé programy s tímto příznakem nepracují správně; pro kontrolu či opravu můžete využít např. zdarma dostupný program Irfan View (www.irfanview.com).

2. pololetí 2005

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
22. 12. 2005 3.60 Pro instalaci verze 3.60 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Nový prvek - kóta. Pomocí ikonky v pravé části obrazovky (slouží též k vkládání měřítka nebo měřické přímky) je možné vytvořit kóty. K dispozici jsou šikmé, vodorovné, svislé a jednoduché kóty. Jednoduchá kóta neobsahuje vynášecí čáry. Vodorovná a svislá kóta neměří přímou vzdálenost mezi zadanými body, nýbrž jejich vodorovnou resp. svislou vzdálenost. Kóty nejsou asociativní (přesunete-li prvek, ke kterému míří, kóty se neaktualizují).
+ Podklady ve formátu DXF: SPW nyní dokáže importovat i částečně poškozené podklady, které odkazují na neexistující vrstvy.
+ Propojení na Databázi okrasných dřevin: upraveno tak, aby Sadovnická projekce spolupracovala s novou verzi Databáze.
+ Podklady pro rozpočet: program si nyní pamatuje nastavení a není již nutné vše nastavovat znovu při každém dalším zpracování podkladů daného projektu.

1. pololetí 2005

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
29. 6. 2005 3.58 Pro instalaci verze 3.58 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Podklady pro rozpočet: na záložce "Řazení" je možné zvolit, zda budou položky seřazeny podle abecedy (standardně), nebo podle čísel či zkratek; dále se volí, zda budou samostatně tříděny různé skupiny rostlin (jehličnany, listnáče apod.).
+ Podklady pro rozpočet: pokud je použito označování rostlin pomocí zkratek názvů, tisknou / exportují se s podklady pro rozpočet tyto zkratky (dříve jen čísla rostlin).
+ Prostřední tlačítko myši lze použít pro posun půdorysu či axonometrie. Standardně prostřední tlačítko posouvá půdorys jen v případě, že není vybraný žádný prvek, jinak slouží k otáčení vybraného prvku; v nabídce Nastavení, Možnosti, Úpravy však můžete nastavit, že prostřední tlačítko bude sloužit k posouvání půdorysu i v případě, že jsou vybrané prvky (pro otáčení je pak nutné použít stisk levého a pravého tlačítka současně).
+ Půdorys: klávesou Esc lze odznačit prvky.
+ Připojené podklady v DXF: V nabídce Nástroje, Možnosti, Zobrazení je možné nastavit velikost pro zobrazení importovaných bodů (objekty typu Point). Nyní je standardní velikost 1 (bod je znázorněn malou tečkou), starší verze SPW používaly vždy velikost 5 (složité výkresy pak při zmenšení mohly být nepřehledné).
- Projekt lze opět ukládat klepnutím myší na nápis "Změněn" ve spodní části okna.
* Aplikace SpwView je již k dispozici na webových stránkách ke stažení. Prosím pozorně si přečtěte pokyny k jejímu používání (rovněž na webu).
1. 6. 2005 3.57 Pro instalaci verze 3.57 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Nový prvek - sušák na prádlo. Vložit jej můžete přes ikonu "Zahradní stavby".
- Plot s podezdívkou: opravena drobná chyba týkající se zobrazení čela podezdívky.
- Vrstvy: opravena chyba "List out of bounds" po některých úkonech s vrstvami (mazání, kopírování mezi projekty s různým počtem vrstev).
+ Program nyní dokáže podstatně lépe pracovat s projektem i tehdy, když obsahuje rostliny přidané do databanky na jiném počítači, které v databance Vašeho počítače chybějí. Omezení: v seznamu rostlin a podkladech pro rozpočet budou takové rostliny pravděpodobně nesprávně zatříděny. Správně fungovat by však mělo zobrazování rostlin v půdorysu i 3D.
+ Podklady pro rozpočet: u trvalek a trav již nezáleží na tom, v jaké velikosti jste je zapsali do ceníku, a po výběru položky z ceníku nedojde ke změně výšky záhonu. Nyní je tedy možné mít trvalky v ceníku např. s výškou 10-15 cm a přitom zadat výšku záhonu 0,80 m, položka v ceníku bude pro ocenění záhonu nalezena a použita, neboť velikost se při hledání již nezohledňuje.
+ Nástroje, Možnosti: na záložce "Barvy, písma" je možné nastavit standardní písma (fonty) pro prvky text, měřítko a popisové pole. Dosud bylo vždy jako výchozí použito písmo Technical, popř. Arial.
* Vytvořena samostatná aplikace "SpwView" - umožňuje jen a pouze na obrazovce prohlížet projekty vytvořené v Sadovnické projekci (nelze v ní projekty upravovat ani tisknout). Tuto verzi bude možné od 1. 7. 2005 zdarma stáhnout z internetu. Projektanti tak mohou zákazníkovi zaslat .prj soubor s projektem a zákazník si jej může sám prohlížet, podobně je možné, aby projektant nahrál instalační soubor SpwView zákazníkovi na CD spolu s projektem apod.
18. 4. 2005 3.56 Pro instalaci verze 3.56 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Seznam rostlin: opravena chyba Access violation při exportu seznamu rostlin.
- Modelace terénu: opravena chyba Access violation vznikající při automatickém propojení nového bodu terénu, pokud bylo okno s výškou bodu stornováno.
- Jiná stavba: opraveno zobrazení oken a dveří, pokud je zadána relativní výška základny.
13. 4. 2005 3.55 Pro instalaci verze 3.55 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Export do DXF: nyní se exportují i vrstevnice či úsečky terénu, pokud máte zapnuté jejich zobrazování v půdorysu.
+ Jiná stavba: možnost přidat okna a dveře.
+ Stavba, jiná stavba: upraveno zobrazení střechy ve 3D; textury se nyní lépe zobrazují, pokud má střecha prudký sklon.
+ Měřická přímka: body je nyní možné zadávat i myší v půdorysu (dříve jen ručně v tabulce); vhodné především v případě, že chcete měřickou přímku použít pro okótování části výkresu. Pozor, měřická přímka není asociativní - tj. pokud s její pomocí nějaký objekt okótujete a ten pak přesunete, kóta bude mířit stále na původní místo.
- Schody: po otevření projektu se již správně zobrazí jednotlivé stupně v půdorysu (dříve se muselo nejprve přepnout do 3D).
+ Příkazem Projekt, Standardní značky rostlin můžete nastavit, které značky se mají v rámci daného projektu standardně používat pro jednotlivé kategorie rostlin (listnaté stromy, keře apod.). Pokud často používáte uživatelské značky, doporučujeme při zahájení práce na novém projektu tímto příkazem standardní značky nastavit, ušetříte tím čas při výběru značky u každé rostliny.
+ Číslování rostlin: kromě čísel je nyní možné používat i programem automaticky vytvořené zkratky názvů. Standardně jsou použity 2 znaky z rodového názvu a 1 znak z každého dalšího slova v názvu rostliny; pokud by tak vznikly zkratky duplicitní, program přidá další až dva znaky a případně použije jiné znaky slova. Nastavení můžete změnit v přepracované nabídce Projekt, Číslování rostlin na záložce Zkratky názvů. Zda se mají používat čísla nebo zkratky, lze zvolit na záložce Základní nastavení.
+ Databanka rostlin: doplněny slovenské názvy k více než 90 % položek v databance rostlin. Názvosloví se dá přepnout příkazem Nástroje, Možnosti na záložce Jazyky.
28. 2. 2005 3.53 Pro instalaci verze 3.53 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
- Zadávání objektů pomocí lomené čáry: opraveno vkládání nových bodů (dříve se často stávalo, že se bod vložil na nesprávné místo).
+ Okna a dveře: v náhledu vlevo nahoře je nyní možné zvolit stranu stavby klepnutím. V náhledu strany se volitelně zobrazuje mřížka po 1 m. Při zadávání šířky a výšky objektu lze pomocí ikonek natáhnout objekt k pravému, resp. hornímu okraji strany. Pomocí tlačítek "Okno", "Dveře" a "Pruh" můžete rychle nastavit některé parametry pro zadání okna, dveří či pruhu jiného materiálu na fasádě.
+ Připojené mapy ve formátu PCX: mapy je nyní možné přímo v půdorysu posouvat myší (dříve se musel posun zadávat ručně).
+ Jiná stavba: její šířku a délku lze nyní upravit v půdorysu pomocí myši.
+ Popisové pole: je možné nastavit šířku jednotlivých sloupců - myší v půdorysu nebo číselně v dialogovém okně. Zadávají se pozice jednotlivých sloupců v procentech z celkové šířky popisového pole.
+ Textury: SPW nyní lépe využívá paměť grafické karty pro práci s texturami - v Nastavení, Možnosti, OpenGL můžete zadat, kolik textur se smí předat do paměti grafické karty pro rychlejší přístup (standardně 50; hodnotu zvětšete, máte-li grafickou kartu s větší pamětí než 32 MB).
+ Textury: pro zobrazení vzdálených objektů jsou nyní standardně použity jemnější textury (tzv. mipmapy). Výhodou je potlačení většiny nežádoucích jevů, které jinak při zmenšování textur vznikají, nevýhodou pak částečná ztráta ostrosti obrazu (pouze na monitoru - tiskárna má podstatně větší rozlišení, takže k rozostření nedojde). Jemné textury je možné vypnout v Nastavení, Možnosti, OpenGL.
+ Pohledy: pohled je nyní možné změnit tak, aby obsahoval parametry aktuálního zobrazení (dříve bylo nutné vytvořit pohled nový a původní případně smazat).
+ Seznam rostlin a podklady pro rozpočet nyní mohou být tištěny ve slovenštině (Nástroje, Možnosti, Jazyky). Překlad se týká jen přímo tištěných sestav, nemá vliv např. na export do Excelu apod.

2. pololetí 2004

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
15. 12. 2004 3.52 Pro instalaci verze 3.52 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50 nebo novější!
 
+ Stavby: nyní je možné zadávat k jednotlivým stěnám budovy různé objekty (např. okna, dveře apod.). Každý objekt je obdélníkového tvaru se zadanou výškou a šířkou, kolem něj může být rám vystupující nad omítku. Vnitřek objektu může být naopak zapuštěný do stěny a volitelně rozdělený vodorovně i svisle příčkami. Vždy nejprve vytvarujte půdorys stavby a teprve poté přidávejte objekty (při změně počtu bodů v půdorysu se objekty přesunou na jinou stěnu). Vhodnou kombinací parametrů můžete vytvořit nejen okna a dveře, ale i pásy s jinou texturou, naznačit okap apod.
+ Zadávání materiálů: při výběru materiálu je v pravé části okna nyní zobrazována nabídka 60 naposledy použitých materiálů, které můžete využít pro rychlejší zadání.
6. 12. 2004 3.51 Pro instalaci verze 3.51 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.50!
 
+ Modelace terénu: jestliže zadáte více modelací terénu (tj. zpravidla výchozí a nově navržený terén), dokáže nyní Sadovnická projekce graficky zobrazit potřebné odkopy a násypy a spočítat podklady pro zemní práce. Zobrazení aktivujte v okně, ve kterém máte otevřený nový terén, pomocí ikonky s bagrem na pravé straně. Standardně jsou odkopy zobrazeny modře, násypy červeně a program zobrazuje i čáry spojující místa se stejnou změnou terénu (obdoba vrstevnic); jejich rozestup 0,05 m lze rovněž změnit. Odkopy a násypy mohou být znázorněny i ve 3D. Prosím pamatujte na to, že odkopy a násypy se zobrazují i počítají jen v té oblasti, kde se nový a výchozí terén překrývají! Zejména ve 3D při špatném překrytí terénů nebude zobrazení vypadat dobře.
+ Modelace terénu: jestliže zapnete zobrazení odkopů a násypů, zobrazuje se v pravé dolní části hlavního okna celkový objem odkopu a celkový objem násypu. Tyto údaje jsou získány "prolnutím" výchozího a nového terénu a velmi přesným spočítáním rozdílů.
+ Rozvržení tisku: u oblasti tisku, kterou do rozvržení přidáváte, můžete nyní zvolit, zda má obsahovat půdorys nebo terénní modelace. Je tak možné vytisknout nejen terén jako takový, ale i znázornění odkopů/násypů - co se vytiskne, záleží na tom, co jste naposledy zapnuli při práci s terénem. Při tisku se použije terén, který máte zvolený jako aktivní. Tisk průsvitného terénu je obvykle velmi pomalý, ovladače některých tiskáren však podporují pokročilé funkce, které mohou tisk zrychlit - v nabídce Nástroje, Možnosti na záložce Různé můžete použití těchto funkcí povolit a posoudit výsledek (bude-li však poté pod průsvitným terénem chybět půdorys, popř. se - v horším případě - počítač zasekne, pokročilé funkce opět vypněte).
- Pro výpočet výšky, která je zobrazována vlevo dole u souřadnic, se nyní vždy použije aktivní terén (dříve se použil terén, který jste vytvořili jako první).
16. 11. 2004 3.50 Pro instalaci verze 3.50 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.36 nebo novější!
 
+ Databanka rostlin: doplněn sortiment trvalek a trav. V profesionální verzi je nyní přes 500 trvalek/trav. Jejich vlastnosti mají jinou strukturu než vlastnosti dřevin. Pro vyhledávání lze kromě barev použít např. rozměry, spon, měsíc, kdy rostlina kvete, stanovištní okruhy... Filtr se pro dřeviny a trvalky zadává odděleně (společné je jen filtrování názvů). Při zadávání jednotlivých rostlin, řadových a skupinových výsadeb jsou nabízeny pouze dřeviny, při zadávání květinového záhonu pouze trvalky/trávy.
+ Příkazem Úpravy, Zobrazit všechny vybrané prvky nebo klávesou F3 můžete rychle přepnout zobrazení tak, že všechny označené prvky jsou viditelné. Vhodné např. pokud jste označili nějaký prvek, poté posunuli zobrazení a chcete je vrátit zpět, nebo po vložení prvků z jiného projektu.
+ Doplněn příkaz Projekt, Přehled rostlin, vyhledávání. Umožňuje zobrazit rostliny použité v projektu (buď v samostatném okně nebo na panelu ve spodní části hlavního okna) z viditelných vrstev. V přehledu lze zadat filtr (podle názvů, rozměrů či stáří); poklepáním na položku nebo příslušnými tlačítky se rostlina či rostliny zobrazí v půdoryse. Ve složce SPW\Filtry kromě toho mohou být připraveny soubory s příponou .txt, které obsahují již nadefinované seznamy názvů (lze využít pro často opakované filtrování, např. ve škole pro seznamy rostlin k poznávačkám).
- Prvek kámen: při zobrazení kamene opraven výpočet, který dosud za určitých okolností mohl v perspektivě vyvolat chybu.
- Prvek křižovatka: opravena chyba (Access violation...), která se projevovala při vložení křižovatky s nastaveným šrafováním, pokud křižovatka nebyla ještě připojena k nejméně 2 cestám.
+ Prvky kašna, bazén, jezírko, potok a pískoviště nově umožňují zadat materiál, pískoviště navíc i šířku okraje.
+ Květinový záhon: doplněno propojení na databanku rostlin. Květinový záhon nyní může mít přiřazen taxon, v tom případě se použité rostliny objeví v seznamu rostlin a budou očíslovány. Je možné zadat i propojení na ceník a mulčování.
+ Květinový záhon: změněno nastavování barev. Po výběru taxonu se ke květinovému záhonu zkopírují barvy květů a olistění z databanky. U každé z barev lze nastavit její zastoupení v celkovém vzhledu pomocí šoupátek. Jestliže rostlina může mít více barev květů a v databance není nastaveno jejich kombinování, budou šoupátka u ostatních barev šoupátka nastavena na nulu a standardně se použije jen barva první. Pokud chcete, aby se záhon zobrazil jinou barvou, šoupátka přestavte, popř. i vyberte jinou barvu. Při otevření projektu ze starší verze SPW jsou šoupátka automaticky nastavena tak, aby zobrazení zůstalo zachováno. Barva záhonu ve 3D závisí nyní i na taxonu: u záhonů, které nemají přiřazen taxon, jsou květy zobrazovány ve všech měsících vyjma zimy; u záhonů s taxonem se květy zobrazují jen v měsících, kdy rostlina podle databanky kvete.
+ U rostlin, řadových a skupinových výsadeb a květinového záhonu lze nyní jednotlivě zvolit, zda se má či nemá zobrazovat kóta - volbu vypněte, pokud chcete číslování u některých prvků v půdoryse potlačit, přitom je ale chcete nechat zahrnuté v legendě.
+ Označíte-li více prvků, zobrazuje se v pravé dolní části hlavního okna součet jejich ploch (plochy např. jednotlivých rostlin, laviček apod. se nepočítají, zahrnuty jsou pouze prvky typu stavba, skupinová výsadba, komunikace apod.).

1. pololetí 2004

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
1. 6. 2004 3.39 Pro instalaci verze 3.39 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.36 nebo novější!
 
+ Doplněno propojení na aplikaci Databáze okrasných dřevin. Pokud máte tuto aplikaci zakoupenou (www.okrasne-dreviny.cz), můžete v Sadovnické projekci použít příkaz Soubor, Legenda, Okrasné dřeviny a do Databáze okrasných dřevin tak předat seznam všech rostlin použitých v projektu. Databáze okrasných dřevin obsahuje podporu pro automatické načítání seznamu dřevin ze Sadovnické projekce; podrobnosti najdete v dokumentaci k této aplikaci. Propojení lze využít k rychlému vyhledání dodavatelů použitých rostlin, ale i k tisku podrobných informací o dřevinách včetně fotografií pro koncového zákazníka.
+ Rostliny: doplněny další údaje, které se týkají inventarizace; všechny údaje související s inventarizací jsou nyní přesunuty na samostatnou záložku (Inventarizace). Většina položek jsou pouze textová políčka, do kterých můžete v podstatě napsat cokoliv; u obvodu kmene doporučujeme u vícekmenných rostlin jednotlivé hodnoty oddělovat středníkem.
+ Nový prvek - měřická přímka. Zadává se pomocí ikony vpravo (která dříve sloužila pouze pro zadání měřítka do výkresu). Jednotlivé body měřické přímky se upravují v dialogovém okně. Barevně jsou odlišeny body, které jsou zadány příliš daleko (staničení nebo délka kolmice přesahují délku měřické přímky). Doporučujeme měřické přímky umísťovat do samostatné vrstvy, kterou posléze uzamknete, jinak se většina objektů, které jsou pomocí měřické přímky zaměřené, bude špatně označovat.
+ Soubor, Inventarizace: tímto příkazem je možné zkopírovat údaje o stávajících rostlinách do schránky nebo je exportovat do Excelu.
+ Projekt, Import inventarizačních seznamů - tato funkce umožňuje importovat z Excelu dřeviny zjištěné při inventarizaci a zaměřené podle měřických přímek. Předpokládá se, že v seznamu je u každé rostliny uvedeno označení měřické přímky a souřadnice (staničení a kolmice). Měřické přímky je nutno do půdorysu zadat předem, aby při importu program věděl, kam rostliny umístit. Pokud nelze při importu měřickou přímku najít, je rostlina umístěna podle absolutních souřadnic, což zpravidla nebude v pořádku. Importovat je možné jednotlivé dřeviny, řadové výsadby i skupinové výsadby - program zvolí vhodný typ výsadby podle toho, jaký je zadán počet kusů, plocha a počet bodů u souřadnic (body se oddělují středníkem). Postup je takovýto: je-li zadána plocha, vytvoří se skupinová výsadba (jeden bod - kruhová, 2 body - obdélníková, více bodů - přesný tvar); jinak pokud není zadán počet kusů nebo se jedná o 1 kus nebo je zadán jen jeden bod u souřadnic, je vytvořena soliterní rostlina; jinak je vytvořena řadová výsadba. Po importu si prosím pečlivě prohlédněte protokol; pokud obsahuje chyby, doporučujeme v půdoryse vrátit poslední jednu nebo dvě operace, příčiny chyb opravit (obvykle potíže s názvy či měřickými přímkami) a provést import znovu.
+ Velikost rostlin: upraven výpočet velikosti rostlin. U rostlin, které jsou zadané mladší než 5 let, se pro výpočet velikosti v dalších letech používají pouze údaje o velikosti, které jsou uvedeny v databance (maximální výška a šířka); pokud máte výhrady k proporcím rostliny, prosím opravte si je v databance dřevin. Oproti tomu u dřevin, které zadáte jako pětileté nebo starší, se bere v potaz i výška a šířka, kterou zadáte přímo u rostliny; je tak možné snadno zadat např. jiné proporce rostliny a program je bude dodržovat (tedy pokud se opravdu hodně neliší od údajů v databance - program toleruje hodnoty v rozmezí 30 - 300 %). Tento způsob výpočtu je důležitý např. pro stávající dřeviny, zejména pak v případě, že byla pečlivě provedena inventarizace a je třeba, aby program pracoval s naměřenými hodnotami.
- Ošetřeny některé problémy při otevírání projektu (např. odkaz na již neexistující rozvržení tisku).
+ Půdorys: překreslování půdorysu lze přerušit stiskem klávesy; rozsáhlé půdorysy popř. půdorysy s připojenými podklady ve formátu .DXF je tak možné mnohem rychleji posouvat.
- Text v půdorysu: opraveno zalamování textu.
- Automatická obnova po náhlém ukončení programu: při následném ukládání se vždy zobrazí dotaz na jméno souboru (dříve se mohlo stát, že se projekt uložil bez přípony a do nesprávné složky).
* Pohledy v perspektivě: umístění horizontu je nyní standardně nastaveno na 50 % (dříve 33 %).
* Verze pro zahrádkáře: max. počet prvků v půdoryse zvýšen na 150.
17. 3. 2004 3.38 Pro instalaci verze 3.38 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.36 nebo novější!
 
+ Nový prvek - schody, jeho ikonku najdete na pravé straně. U schodů se dají zadat obdobné parametry jako u můstku. Tloušťka stupně může být 0 - pak jsou stupně plné, nebo zadaná např. 0,05 m. Délka kroku se používá pro výpočty výšky a šířky jednotlivých stupňů - přednastavená hodnota 0,63 m je standardní, lze ji samozřejmě změnit. Program používá základní vzorec DélkaKroku = ŠířkaStupně + 2 x VýškaStupně. Dále lze zadat, po kolika stupních se mají ve schodišti objevovat podesty (0 = podesty nejsou žádné). Pokud podesty povolíte, bude nutné pod schodištěm zadat nižší terén nebo naopak schodiště nad terén vyvýšit, jinak se části stupňů nezobrazí (budou pod terénem).
+ Naskenované podklady ve formátu .PCX: je možné nastavit inverzní zobrazení (bílý papír se zobrazí černě, černé čáry se zobrazí bíle - vhodné, pokud používáte standardní černé pozadí pracovní plochy), černé části podkladu mohou zůstat průhledné (takže jsou vidět prvky pod podkladem a rastr), bílé části podkladu se mohou vykreslit zadanou barvou. Standardní nastavení je nyní upraveno tak, že se černé čáry z podkladu zobrazí tmavě modrou barvou a naskenovaný bílý papír zůstane průhledný. Při skenování doporučujeme používat především černobílý režim nebo 256 odstínů šedi, použít lze i 256 barev.
29. 1. 2004 3.37 Pro instalaci verze 3.37 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.36!
 
+ Materiály: doplněna možnost změnit měřítko (pro barevné šrafování i pro textury). Měřítko materiálu lze měnit v rozsahu 10 % - 1000 %; 100 % je původní velikost.
+ Materiály: u textur lze nyní změnit odstín, sytost a jas. Doporučujeme nastavení vyzkoušet, zejména změnou odstínu lze dobře přizpůsobit vzhled textury skutečnosti. Protože úpravy textur jsou náročné na výpočty, program si jednou přepočítané textury ukládá do vyrovnávací paměti; její velikost lze nastavit příkazem Nástroje, Možnosti, OpenGL.
+ Nový prvek - můstek. Ikonu najdete na pravé straně (ikona stavby, která zde byla dříve, je přemístěna doleva). U můstku je možné poměrně podrobně zadat rozměry můstku a postranic, výšku oblouku (např. pro japonské můstky), vzdálenost mezi jednotlivými segmenty můstku (např. mezery mezi prkny), vyvýšení můstku nad terénem (má-li jeden konec můstku např. přiléhat k jinému objektu; šikmá rampa...) a parametry zábradlí. K různým částem můstku můžete přiřadit různé textury. Půdorysný tvar můstku můžete upravit stejně jako u většiny prvků, tj. můstek nemusí být jen obdélníkového tvaru.
- Databanka dřevin: doplněna kontrola duplicitních záznamů. (Jedna z prvních verzí SPW obsahovala chybu, díky níž se mohly v databance ocitnout dvě rostliny pod stejným číslem, následně se tyto rostliny někdy zaměnily při otevírání projektu.)
- Řadová výsadba: opraveno zobrazení jehličnatých živých plotů v půdoryse ("jehlice" byly obrácené dovnitř).
+ Připojené podklady ve formátu DXF: u podkladů, které nejsou v metrech, opraveno počítání průměrných hodnot souřadnic podkladu.
+ Legenda (seznam rostlin): možnost vypnout tisk názvu projektu.

2. pololetí 2003

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
24. 11. 2003 3.36 Pro instalaci verze 3.36 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.34!
 
+ Databanka dřevin: doplněno propojení na CD Arborius firmy Coniferia. Pokud toto CD vlastníte, je možné nyní přímo ze Sadovnické projekce zobrazovat vlastnosti listnatých stromů z tohoto CD.
+ Pohledy v perspektivě: při připojování fotografie z digitálního fotoaparátu jsou nyní načítány tzv. Exif-informace. V ideálním případě tak program může automaticky určit zorný úhel snímku. Bohužel je možné (a zatím i poměrně časté), že snímek sice obsahuje Exif-informace, ale ty neobsahují všechny potřebné údaje (je třeba buď pole "FocalLengthIn35MmFilm", nebo několik dalších polí, ze kterých lze tuto hodnotu dopočítat).
+ Materiály: "průhledná barva" je nyní při výběru zobrazována světle šedými čtverečky.
+ Textury: doplněno dalších 75 textur. Okno pro výběr textur bylo přepracováno - textury jsou nyní pro rychlejší výběr rozděleny do několika kategorií. Nové textury jsou připraveny v rozlišení 256 x 256 bodů. Protože každá textura v tomto rozlišení zabírá přibližně 192 kB paměti, lze příkazem Nastavení - Možnosti - OpenGL zvolit, v jaké maximální kvalitě se mají textury načítat. Výchozí hodnota tohoto nastavení je určena podle velikosti paměti vašeho počítače.
+ Stavby: upraveno zobrazení textur na střechách (střešní krytina nyní správně sleduje sklon střechy).
+ Ceníky: v nabídce Nástroje - Možnosti - Různé je možné zadat standardní ceník - ten je pak automaticky nastaven každé rostlině nově zadávané do projektu. Tuto volbu doporučujeme použít zejména v případě, kdy většina rostlin bude z vlastní zásoby či od jednoho dodavatele.
- Řez v axonometrii: opraveno zobrazení řezu terénními modelacemi, zlepšeno zobrazení objektů, které jsou protnuty řezem (nyní se zobrazí zadní strany objektů, které dříve chyběly).
+ Zpevněné plochy, cesty, křižovatky: pro zobrazení v půdoryse je možné použít šrafování; u šrafování se zadává především úhel natočení čar (0° - vodorovné čáry, 90° - svislé čáry) a jejich odstup (v metrech). Zobrazení šrafování lze v případě potřeby vypnout v Nastavení projektu na kartě Půdorysné zobrazení.
+ Modelace terénu: v každém projektu nyní můžete vytvořit několik modelů terénu a mezi nimi potom přepínat. Vždy jen jeden model je označen jako aktivní a je použit pro prostorová zobrazení i zobrazení v půdoryse. Při vytváření nového modelu terénu lze vytvořit kopii některého z již existujících modelů.
+ Příkazem Soubor -> Znovu otevřít můžete nyní rychle otevírat projekty, se kterými jste pracovali nedávno.
1. 9. 2003 3.35 Pro instalaci verze 3.35 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.34!
 
+ Jiná stavba: u střechy a stěn je možné zadat texturu (dříve jen barvu). Zadáním průhledné barvy u stěn lze v případě potřeby získat jen samotnou střechu (sedlovou nebo pultovou).
+ Doplněn nový prvek: kámen; jeho ikonu najdete vlevo pod ikonou pro zadání lavičky. Při kreslení kamene používá Sadovnická projekce algoritmus, který podle zadané výšky, profilu a obrysu náhodně dopočítá zbývající části kamene. Pomocí dalších ovládacích prvků můžete ovlivnit, zda bude kámen mít pravidelný či členitý povrch, zda bude povrch spíše vypouklý nebo proláklý, a jak bude takto vytvořený povrch nakonec vyhlazen (u oblázků nastavte větší vyhlazení, u lámaného kamene hrubý povrch). Výpočty potřebné pro zobrazení kamenů jsou poměrně náročné na výkon počítače, pokud si necháte zobrazit větší množství kamenů zblízka, může příprava zobrazení trvat i několik sekund; při běžné práci, kdy většina kamenů umístěných do projektu zabírá poměrně malou plochu obrazovky, by zdržení vznikat nemělo.
+ Pohledy v perspektivě: u pohledů je možné zvolit, zda výška pozorování je zadána vzhledem k terénu. Pokud volbu ponecháte zapnutou a pohybujete se v perspektivním zobrazení po svažitém pozemku, bude pohyb přirozenější, protože "oči" budou stále stejně vysoko nad zemí (dříve bylo nutno při pohybu po svahu výšku neustále ručně korigovat). Při přechodu mezi oblastí, kde je zadaný terén, a oblastí bez terénu však obvykle dojde k prudšímu posunu ve svislém směru (v oblasti, kde informace o terénu nejsou zadány, program totiž postupuje tak, jako kdyby byla zadána výška terénu 0). Chcete-li se tomuto "skoku" vyhnout, zadejte terén i v širším okolí pozemku, nebo závislost výšky pozorování na terénu u těchto pohledů vypněte.
+ Modelace terénu vs. zobrazení stínů: zapnutí modelací terénu má nyní vyšší prioritu než zapnutí stínů (dříve se terén nezobrazil, pokud byly zapnuté stíny). Výhodou je, že i při zapnutých modelacích terénu lze sledovat nasvícení objektů během dne a roku, nastavíte-li příslušné datum a čas (objekty však nebudou na svažitém pozemku vrhat stíny).
5. 8. 2003 3.34 Pro instalaci verze 3.34 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.29 nebo novější!
 
+ Rozvržení tisku: do rozvržení tisku lze nyní přidat i 3D pohledy a tisknout je tak spolu s půdorysem. Na obrazovce jsou pohledy kvůli rychlosti zobrazeny jen velmi hrubě (náhledy se aktualizují automaticky při otevření daného rozvržení tisku nebo případně ručně příkazem Rozvržení tisku -> Aktualizovat 3D pohledy), při tisku jsou samozřejmě vykresleny v plné kvalitě. Pomocí rozvržení tisku lze takto tisknout i 3D pohledy větší než jedna stránka papíru.
+ Rozvržení tisku: rozvržení tisku je možné exportovat do formátu .PNG (doporučeno, standardní nastavení), .BMP (zbytečně velké soubory) či .JPG (.JPG není příliš vhodný kvůli "rozmazání"). Export lze vyvolat jak v okně Rozvržení tisku, tak v nabídce Soubor -> Exportovat obrázek (je-li rozvržení tisku již otevřené). Velikost obrázku, kterou program nabídne, odpovídá rozlišení 200 dpi.
+ Perspektiva: pro zobrazení oblohy je nyní možné kromě jednobarevného pozadí využít jeden z 16 připravených panoramatických snímků oblohy, 3D pohled s ním vypadá lépe. (Za laskavé poskytnutí snímků děkujeme panu Philippe Hurbain, Francie - www.philohome.com.) Nastavení je dostupné příkazem Projekt -> Nastavení, dále přepnout na záložku Obloha a země (3D). Pro zobrazení země lze kromě jedné barvy využít texturu trávníku (resp. sněhu pro zimní období).
+ Nastavení projektu je možné uložit jako výchozí pro všechny budoucí nové projekty. Pokud tedy např. chcete, aby u nových projektů bylo standardně nastaveno zobrazení 20 let po výsadbě a pro oblohu použit snímek č. 6, udělejte toto nastavení v libovolném (třeba prázdném) projektu a pak použijte tlačítko "Uložit jako výchozí". Nastavení se ukládá do SPW\Data\Projekt.dat.
- Oplocení: opravena chyba, která způsobovala špatné zobrazení plotu ve 3D v případě, že byl plot pootočen.
+ Připojené podklady ve formátu .DXF: načítání přepracováno, takže otevírání podkladů pracuje výrazně rychleji. Při automatickém nastavení posunu souřadnic je možné zvolit, zda se má posun určit jako střed mezi minimem a maximem souřadnic (dřívější chování programu), nebo jako průměr souřadnic jednotlivých entit (druhá metoda; lepší výsledky u podkladů, které mají malou část entit posunutu, např. omylem, výrazně jinam).

1. pololetí 2003

Datum dokončení Číslo verze Poznámky
30. 6. 2003 3.33 Pro instalaci verze 3.33 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.29 nebo novější!
 
+ Řadové výsadby, skupinové výsadby: v nabídce Projekt -> Nastavení -> Půdorysné zobrazení je možné zvolit jednoduchý obrys těchto prvků; použijte v případě, že potřebujete, aby hranice těchto prvků byly přesněji vytištěné (namísto jinak použitých "vlnek").
+ Sadovnická projekce si nyní pamatuje naposledy použitou velikost okna a obnoví ji při příštím spuštění. Dotaz na maximalizaci okna při tisku a exportu 3D se zobrazuje již jen jednou. Dialogová okna se zobrazují uprostřed okna aplikace, nikoliv uprostřed pracovní plochy jako dříve (což bylo nepřehledné na počítačích s více monitory).
+ Rostliny, řadové výsadby, skupinové výsadby: u těchto prvků je nově možné zadat, že při jejich výsadbě bude použito mulčování. Vždy se zadává tloušťka mulčování v metrech. U jednotlivých rostlin a řadových výsadeb je dále třeba zadat, do jaké vzdálenosti od rostlin bude mulčování sahat (u jednotlivých rostlin a alejové výsadby se jedná o kruh, u živého plotu o pás). Celkový objem mulče se tiskne na podkladech pro rozpočet.
- Připojené podklady ve formátu .DXF: pokud byl výkres uložen se zapnutým podkladem ve formátu .DXF, je tento podklad při příštím otevření výkresu automaticky otevřen a zobrazen. Ukládá se rovněž informace o tom, které hladiny připojeného podkladu byly nastaveny jako viditelné, a nastavení se automaticky obnoví.
- Export do Excelu byl přepracován, již by měl správně fungovat i ve Windows XP.
+ Databanka dřevin: u každé rostliny je zobrazen symbol, zda jsou připojeny vlastní poznámky a fotografie.
+ Projekt -> Nastavení -> Prostorová zobrazení: doplněna volba "Obtáhnout hrany prvků" (zobrazení se zapnutými hranami je však výrazně pomalejší a řada ovladačů grafických karet je nepodporuje správně), lze vybrat barvu pro obrysy a tloušťku čáry (projeví se především při tisku). Dále byla doplněna možnost změnit barvy rostlin, terénu a ostatních prvků ve 3D - lze využít barevné, černobílé či bílé zobrazení a nastavit nejtmavší a nejsvětlejší barvu. Tlačítkem "Vybrat profil" lze rychle nastavit všechny hodnoty najednou. Tlačítkem "Drátěné 3D" se dají rychle nastavit obrysy a barvy tak, aby zobrazení bylo schematičtější (chcete-li docílit takřka stejného drátěného zobrazení, jaké bývalo v DOSu, přepněte pak ještě nastavení barev na "bíle"). Tlačítkem "Standardní 3D" se vrátí výchozí hodnoty. Upozornění: tyto nové možnosti využívají některých pokročilejších funkcí ovladače grafické karty. U starších grafických karet a ve většině softwarových implementací OpenGL nefunguje správně zobrazení obrysů (čáry se zobrazí i tam, kde nemají, u softwarové implementace zejména při tisku vzniká obvykle nežádoucí mřížka) - řešení spočívá v získání opravených ovladačů od výrobce. Můžete rovněž zkusit využít softwarovou implementaci OpenGL (součást Windows) - není bezchybná, mnohdy však kvalitnější než ovladače pro staré grafické karty.
* OpenGL: v Nastavení programu byla vyhrazena samostatná karta pro nastavení OpenGL. Nově je možné vybrat, zda se pro zobrazení na monitoru použije softwarová implementace OpenGL (máte-li starou grafickou kartu, může být pak zobrazení i několikrát rychlejší, proto doporučujeme vyzkoušet; po každé změně nastavení je nutné zavřít a znovu otevřít okno s 3D). Bylo opraveno využití funkce pBuffer, nyní by měla fungovat se všemi grafickými kartami - doporučujeme vyzkoušet např. u exportu 3D, u kvalitních grafických karet by tisk a export pomocí pBuffer měl být kvalitnější a rychlejší než softwarová implementace. Emulace glPixelTransfer je nastavena tak, aby chyba v softwarové implementaci OpenGL ve Windows (které funkci glPixelTransfer navzdory dokumentaci obvykle nepodporují) neovlivnila úpravu barev.
12. 5. 2003 3.32 Pro instalaci verze 3.32 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.29 nebo novější!
 
+ Sadovnická projekce nyní dokáže jako podklady pro kreslení použít soubory ve formátu .DXF (Drawing Exchange Format - formát pro výměnu výkresů). Jestliže máte možnost získat mapové podklady např. z katastrálních úřadů nebo od geodetů v tomto formátu, doporučujeme je používat - jsou podstatně přesnější než naskenované papírové podklady. Do formátu .DXF lze ukládat data z většiny konstrukčních programů (např. AutoCAD). V současné době Sadovnická projekce načítá tyto entity: Line, Circle, Arc, Ellipse, Point, Polyline, LwPolyline, Text, Insert. Načteny a použity jsou i definice bloků a hladin. Oproti tomu nejsou načteny ostatní, zde neuvedené entity, a nejsou rozlišeny druhy čar. Pro načtení podkladů ve formátu .DXF použijte příkaz Projekt -> Připojené podklady z CADu (.DXF). Pokud některý podklad nebude načten správně, prosím kontaktujte nás.
+ Modelace terénu: doplněn export bodů v systému JTSK do textového souboru (při zadávání terénu příkazem Projekt -> Export bodů JTSK).
+ Modelace terénu: jestliže je zadán terén, zobrazuje se vlevo dole kromě souřadnic i výška v místě pod kurzorem. Lze tak mimo jiné snáze zadávat relativní výšku základny různých objektů.
+ Databanka dřevin: ke každé rostlině je nyní možné dopsat vlastní poznámky, které pak mohou být tištěny v legendě (standardně zapnuto).
+ Databanka dřevin: ke každé rostlině je nyní možné připojit vlastní fotografie ve formátu .JPG. Fotografie se dají později využít při předvádění projektu zákazníkovi - pro jejich zobrazení stačí označit rostlinu v půdoryse a klepnout na ikonku "Fotografie rostlin" na horním panelu (tj. stejný postup jako při prohlížení fotografií z CD Coniferia a CD Acer).
+ Zadávání rostlin: na záložce "Další", u políčka na omezení výšky, je uváděna maximální výška dle databanky. Tlačítkem "Vynesená kóta bez čar" lze rychle nastavit vynesenou kótu tak, aby u ní nebyly žádné čáry.
+ Květinový záhon: v zimním období je záhon zobrazen bez vegetace. Pokud má být záhon zobrazen barevně i v tomto období, je možné u něj nově nastavit volbu "Stálezelené rostliny".
+ Prolézačka: doplněno zobrazení tohoto prvku ve 3D; možnost zadat barvu.
+ Rozvržení tisku: opravena chyba, která způsobovala, že se po klepnutí na tlačítko "Vytisknout" v seznamu rozvržení tisku zobrazilo hlášení "Access violation...".
10. 3. 2003 3.30 Pro instalaci verze 3.30 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.29!
 
+ Export obrázků: přidán export do formátu .PNG. Tento formát dosud není tak známý jako formát .JPG, poskytuje však výbornou BEZEZTRÁTOVOU kompresi (velikost výsledného souboru je srovnatelná s .JPG, lepší u jednodušších scén). Oproti formátu .JPG je výhodou zachování kvality obrazu (neobjevují se skrvny) a zachování ostrosti. Navíc lze využít prokládání (vhodné např. při prezentaci projektu na internetu - již po načtení necelých 2 % obrázku je patrné, co zachycuje).
+ Pohledy: v okně pro práci s pohledy byla doplněna funkce Hromadný export pohledů - umožňuje rychle exportovat více pohledů bez nutnosti u každého zadávat jméno souboru a všechny ostatní parametry. Můžete tak snadno a velmi rychle připravit soubory ve formátu .JPG či .PNG pro odeslání zákazníkovi e-mailem či na CD-R.
+ Pohledy: v okně pro práci s pohledy byl doplněn náhled (zda bude automaticky povolený nebo zakázaný vyberte v nabídce Nástroje, Možnosti, Různé). V témže okně doplněno tlačítko pro úpravu pohledu. Program si nyní pamatuje naposledy označený projekt a při novém otevření okna jej označí.
+ Pohledy v perspektivě: možno připojit fotografii jako pozadí pod perspektivním zobrazením projektu (pro správnou práci je požadována grafická karta s OpenGL 1.1 nebo novějším; u starších ovladačů mohou být problémy s podáním barev). U pohledu je možné přepnout do drátěného zobrazení - vhodné při přesném umísťování fotografie. K umístění je třeba znát pozici fotografa, směr pohledu, výšku pozorování, sklon pohledu a zorný úhel zobrazený na snímku; čím méně údajů znáte, tím pracnější je přesné sladění fotografie s projektem. Doporučujeme začít přesným umístěním pozorovatele a nastavení směru pohledu (v půdoryse musí šipka pohledu mířit přesně na objekt, který je ve středu fotografie).
+ Podklady pro rozpočet: na sestavě je vytištěn i přehled kůlů a potřebných jam. Zatím se tato informace ale neexportuje do Excelu.
- Střechy u staveb: kompletně přepsána část programu, která dopočítává tvar střechy u staveb. Doufáme, že se již nebude stávat, že část střechy v 3D není zobrazena nebo je zobrazena špatně; pokud byste se s takovým případem setkali, prosíme o zaslání projektu na otestování. (Pro správnou funkci programu samozřejmě nesmí obrys stavby nikde protínat sám sebe - pozor u staveb s přesahující střechou.)
+ Modelace terénu: nastavení zobrazovaných prvků (úsečky, mřížka apod.) se nyní ukládá spolu s projektem.
+ Půdorys u projektů se zadaným terénem: v Nastavení je možné samostatně zapnout zobrazení trojúhelníků terénu (od nynějška standardně vypnuto) a nově i zobrazení vrstevnic (standardně rovněž vypnuto).
- Číslování rostlin: opravena chyba, díky níž program ignoroval volbu "číslovat nejprve viditelné rostliny".
+ Číslování rostlin: doplněna možnost "Neuvádět množství rostlin" - týká se skupinových a řadových výsadeb.
+ Prvky Cesta a Potok: je možné zakázat propojování k ostatním prvkům. Toto nastavení lze provést samostatně pro začátek a konec prvku.
21. 1. 2003 3.29 Pro instalaci verze 3.29 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.26!
 
+ Modelace terénu: nastavení zobrazovaných prvků (barevné přechody, úsečky, mřížka, vrstevnice...) je nyní samostatné pro zadávání terénu a pro prostorová zobrazení se zapnutým terénem.
+ Databanka dřevin: v databance je nyní možné zadat filtr - libovolnou kombinaci vlastností, podle kterých chcete dřeviny vyhledat (např. výšku, použití, barvu olistění, část názvu rodu, druhu či kultivaru apod.).
+ Doplněno propojení na CD-ROM Acer firmy Coniferia. Pokud máte toto CD zakoupeno, můžete z databanky rostlin popř. z půdorysu zobrazovat informace o zástupcích rodu Acer. Příkazem Data, CD-ROM Acer můžete nastavit, kde má program CD-ROM hledat (např. D:\, C:\Acer\ apod.). Propojení lze zapnout či vypnout příkazem Nástroje, Možnosti na kartě Propojení; standardně je zapnuto.
- Materiál u různých prvků: materiály vytvořené pomocí dvou barev a šrafování se již zobrazují správně (dříve nebyla brána v potaz druhá barva, která navíc může být i průhledná). Vhodným použítím průhledné barvy lze např. umístit samotnou střechu bez stěn apod. Opraveno zobrazení materiálu u treláže.
+ Prvek Stavba: pro stěny a střechu je možné použít materiál, tj. např. textury (dříve jen barvy).
+ Rastr: je možné samostatně zadat barvy rastru pro tisk (std. černá); pokud je použit tečkovaný rastr, je dále možné zadat velikost teček v milimetrech (std. 0,3 mm, zvýrazněné tečky 0,5 mm). Rastr by tak měl být dobře vidět i na tiskárnách, kde jinak díky jemnému tisku byly tečky velmi špatně zřetelné.
+ Seznam rostlin: na sestavě jsou nadepsány jednotlivé skupiny (Listnaté stromy, keře apod.), sestava obsahuje součty.

2. pololetí 2002

17. 12. 2002 3.27 Pro instalaci verze 3.27 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.26!
- Tisk/export obrázků pomocí OpenGL: opravena chyba, která se na některých počítačích projevovala světlými pruhy v obrázku.
+ Tisk/export obrázků pomocí OpenGL: pokud Vaše grafická karta podporuje funkci PBuffer, bude pro tisk a export 3D využita. Tato metoda by měla být spolehlivější než "obyčejné" využití OpenGL, při kterém se vzácně mohlo stát (v závislosti na operačním systému a/nebo grafické kartě), že výsledný obrázek obsahoval nesmysly. Bohužel některé grafické karty nemají PBuffer implementován správně, při jeho použití dojde k chybě v ovladači grafické karty. V tom případě je třeba od výrobce získat opravený ovladač, nebo v Sadovnické projekci příkazem Nástroje, Možnosti na kartě Různé vypnout volbu "Pokud je funkce dostupná, použít PBuffer pro tisk/export OpenGL", aby PBuffer nebyl používán.
- Tisk/export obrázků pomocí OpenGL: pokud jsou s Vaší grafickou kartou problémy při tisku nebo exportu pomocí OpenGL, zkuste příkazem Nástroje, Možnosti na kartě "Různé" zapnout položku "Pro tisk a export Open&GL použít bezpečnější (pomalejší) metodu". Pro přípravu obrázku pak nebudou použity rychlejší funkce grafické karty, ale standardní prostředky operačního systému (softwarová implementace).
- 3D pomocí OpenGL: opraveno zobrazování šlapáků a hranic pozemku při zapnutém terénu. Opraveno zobrazování vykácených rostlin. Opravena chyba, díky níž za určitých okolností při zobrazení stínů mohlo dojít k "rozdvojenému" zobrazení. Opraveno zobrazování soliterních popínavých dřevin.
- Stříhané živé ploty: opraveno zobrazení ve 3D tak, aby živý plot nepřekračoval zadanou šířku.
- Rozvržení tisku: opravena chyba, díky níž se dříve nevytiskla severka umístěná přímo do rozvržení tisku.
+ Překreslování terénu je nyní při použití OpenGL možné přerušit (stejně jako již dříve šlo přerušit překreslování prvků výkresu), lze tak docílit podstatně rychlejší odezvy při posouvání prostorových zobrazení se zapnutým terénem.
+ Legenda, podklady pro rozpočet: údaje je možné nakopírovat do schránky (a pak vložit do jiného programu, např. Excel apod.; přímý export do Excelu pracuje jen s verzí Excel 97 nebo verzemi novějšími).
+ V nabídce Nástroje byl doplněn příkaz "Vytvoření nového licenčního souboru". Ten můžete využít po získání nové autorizační karty; pokud nový licenční soubor nevytvoříte hned, jakmile získáte novou autorizační kartu, budete jej stejně muset vytvořit po nainstalování některé z nových verzí, která jej bude vyžadovat.
- Modelace terénu: opravena funkce automatického propojování bodů; nyní by se již nemělo stávat, že při automatickém propojování bodů přestane program reagovat.
* Upozornění: od verze 3.30 chceme v programu ponechat pro zobrazení 3D pouze OpenGL (nyní je lze ještě vypnout). Pokud máte s OpenGL jakékoli potíže (zobrazení, tisk 3D, export obrázků...), prosím kontaktujte nás, abychom předešli případným problémům s novějšími verzemi SPW. (V současné době není možné pomocí OpenGL využít Drátěné zobrazení; doporučujeme místo toho vypnout volbu "Používat kvalitnější zobrazení" a zobrazení textur přepnout na "Jednobarevná výplň"; výsledné zjednodušené zobrazení je drátěnému zobrazení nejpodobnější.) Protože OpenGL je součástí operačního systému, doporučujeme v každém případě nainstalovat všechny dostupné opravy na Vaši verzi Windows, nejnovější ovladače grafické karty a případně novou verzi DirectX.
5. 11. 2002 3.26 Pro instalaci verze 3.26 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.20 nebo novější!
- Stíny: opravena chyba, díky které při použití Open GL nereagovaly stíny na natočení severky (program předpokládal sever vždy nahoře).
+ Nastavení: na kartě "Různé" je možné nastavit, aby se během přípravy 3D pohledů skryl kurzor myši (vhodné u některých grafických karet, kde je jinak zobrazení pomalé a kurzor problikává).
+ Seznam rostlin: seznam je možné exportovat do Excelu.
+ Podklady pro rozpočet: na sestavě se mohou tisknout i čísla, která jsou rostlinám přiřazena na výkrese. Podklady je možné exportovat do Excelu.
+ Prostorová zobrazení: stiskem klávesy F8 nebo pomocí ikony "Nastav 3D" na pravé straně je možné přesně nastavit parametry zobrazení (otočení, sklon pohledu apod.).
+ Perspektiva: lze zapnout vzdušnou perspektivu (mlhu) - atmosférický jev, při kterém vzdálenější předměty ztrácejí svoji barvu a přecházejí do zvolené barvy pozadí. Hustota atmosféry či mlhy má vliv na to, jak rychle se ztrácí původní barva. Mlha je vytvářena grafickou kartou, bohužel některé karty nepodporují tuto funkci správně nebo je zobrazení se zapnutou mlhou výrazně pomalejší. V současné době není "mlha" použita pro zobrazení nebe a země (což bohužel ubírá scéně na realitě).
+ Prostorová zobrazení: v půdoryse je možné vytvořit pohledy (pro axonometrické i perspektivní zobrazení), které lze pak použít pro zobrazení výsadby. Pohledy v perspektivě umístěte tam, kde se nachází pozorovatel. Pohledy v axonometrii umístěte na místo, které má být ve středu zobrazení (při zapnuté modelaci terénu nebude umístění fungovat přesně). Pomocí axonometrických pohledů lze vytvořit i řezy výsadbou (řez se však automaticky vypne, jakmile se zobrazením ve 3D dodatečně pohnete). Pohledy je možné vytvořit také během práce s prostorovým zobrazením - nejprve nastavíte zobrazení podle potřeby a potom klepnete na ikonu Pohled a zvolíte "Uložit aktuální pohled...". Doporučujeme všem pohledům dávat srozumitelná jména (např. "Pohled od branky", "Okolí jezírka" apod.), abyste pak mohli snadno vybrat pohled pro zobrazení. Klávesová zkratka pro práci s pohledy je F4.
+ Dokumentace: součástí programu je nyní kromě nápovědy i uživatelská příručka ve formátu PDF, otevřít ji můžete např. z nabídky Nápověda. Pro prohlížení je třeba Acrobat Reader, zdarma jej lze získat na adrese http://www.adobe.com/
3. 10. 2002 3.24 Pro instalaci verze 3.24 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.20 nebo novější!
+ Barvy a tloušťky čar: možnost jedním tlačítkem nastavit barvy všech kategorií na černou.
+ Zadávání řadových a skupinových výsadeb: kromě sponu je nyní možné zadávat i počet rostlin na metr resp. na metr čtvereční; spon je z tohoto údaje automaticky dopočítán.
+ V hlavním okně je vlevo dole zobrazována vrstva, ve které se nachází poslední vybraný prvek. Klepnutím lze změnit vrstvu vybraných prvků.
+ Databanka dřevin: ve vlastnostech lze nyní zvolit mezi jehličnatou, listnatou a jinou dřevinou. Kategorie "jiná" je vhodná např. pro trvalky, které chcete přidat do databanky dřevin (do doby, než budou v Sadovnické projekci trvalky podporovány přímo). Výhodou je, že "jiné" dřeviny budou na výkrese číslovány samostatně.
+ Popisové pole: je možné zadat jeho natočení (0° - standardně, o 90° doleva, o 180° nebo o 90° doprava).
20. 9. 2002 3.23 Pro instalaci verze 3.23 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.20 nebo novější!
+ Prvek Květinový záhon: možnost zadat výšku záhonu (projeví se ve 3D zobrazeních pomocí OpenGL).
+ Prvek Skupinová výsadba: pokud je u skupiny zapnuto "půdní pokryv", bude skupina zobrazena jako "masa" se správnou výškou podle růstové křivky (popř. je možné výšku omezit jako obvykle).
+ Axonometrie: upraveno otáčení výsadby pomocí klávesových zkratek Ctrl+šipky do stran - jako střed otáčení je nyní použit střed obrazovky (dříve se otáčelo podle počátku souřadnic a výsadba se mohla "ztratit" z obrazovky).
- 3D pomocí OpenGL: opraveno zobrazení stínů tak, aby fungovalo i na grafických kartách, které mají malou paměť pro šablony (1 b).
- Zobrazení terénních modelací pomocí OpenGL: opravena chyba, která se mohla projevit chybným zobrazením nebo porušením ochrany paměti, když hranice některých prvků byly zadány přesně v terénních zlomech.
1. 8. 2002 3.21 Pro instalaci verze 3.21 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.20!
- Axonometrie, Perspektiva: přepracovány některé části využívající OpenGL, takže by již nemělo docházet k problémům s barvami (textury, rostliny), exportem obrázků či tiskem 3D na starších verzích OpenGL.

1. pololetí 2002

19. 6. 2002 3.20 Pro instalaci verze 3.20 je třeba mít již nainstalovanou verzi 3.12 nebo novější!
+ Axonometrie: pro zobrazení je standardně použito Open GL (v budoucnu bude pouze Open GL); chcete-li použít starý způsob zobrazení, vypněte ikonku "Open GL" (vpravo, klávesová zkratka F8) a teprve poté přepněte do axonometrie. Na výkonných grafických kartách by mělo být zobrazení rychlejší než dříve. Open GL se nyní stará o správné pořadí prvků v prostorovém zobrazení. Protože kolem objektů nejsou kresleny obrysové čáry, pozměnili jsme standardní barvu pozadí pro 3D.
! Současná omezení v Open GL: nelze zobrazit modelace terénu, nelze použít drátěné zobrazení. Při spouštění programu můžete zpozorovat několikasekundové zdržení, během něhož program připravuje podklady pro používání Open GL.
+ Axonometrie: jemnější otáčení pomocí Ctrl+Shift+šipky.
+ Perspektiva: Pro zobrazení perspektivy slouží ikonka na pravé straně, popř. Ctrl+P, popř. Zobrazení -> Nové okno s perspektivou. Ovládání v perspektivě: Ctrl+šipky nebo levé tlačítko - otáčení, PgUp, PgDn nebo pravé tlačítko - výška pozorování, Ctrl+PgUp,PgDn nebo Ctrl+pravé tlačítko - posun horizontu, Alt+PgUp,PgDn nebo Ctrl+levé tlačítko - naklápění pohledu, Home, End nebo Ctrl+kolečko - změna zorného úhlu, Ctrl+Home - normální zorný úhel (60°). Klávesa Shift obvykle zjemňuje posun. Kolečko myši - posun vpřed či vzad, Shift+kolečko - posun do stran.
+ 3D pomocí Open GL: při nastavování pohledu není nutné čekat, až se předchozí pohled překreslí - stiskem libovolné klávesy nebo tlačítka myši se překreslování přeruší, zobrazí se to, co se dosud stačilo vykreslit, a ihned se zpracuje Váš další povel; otáčení či posouvání 3D tak reaguje, zejména u velkých projektů, mnohem pružněji.
- Automatické ukládání: opravena chyba, díky níž nešlo automatické ukládání vypnout.
- Prvek kolotoč: opraveno zobrazení kolotoče v případě, že je zadán počet stran (dříve se zobrazoval jen kulatý kolotoč). Kulatý kolotoč je ve 3D jinak zobrazen.
- Prvek jezírko: opravena chyba, která se někdy projevovala při manipulaci s jezírkem hlášeními "Access violation" nebo "Invalid pointer operation".
28. 3. 2002 3.15 + Axonometrie: rychlejší zobrazení stínovaných rostlin; zrychlení by mělo být patrné zejména u větších projektů.
+ U cest, křižovatek, zpevněných ploch, zídek a plotů s podezdívkou si program nyní pamatuje naposledy použitý materiál a automaticky jej nabídne při zadání nového prvku.
20. 3. 2002 3.14 + Modelace terénu: v nabídce Projekt doplněn příkaz Import bodů JTSK (je dostupný pouze při zadávání terénu); je tak možné načítat body v textovém formátu. Při převodu nejsou prováděny korekce souřadnic, tj. předpokládá se, že osy importovaného souboru jsou rovnoběžné s osami souřadnic v projektu SPW.
+ Axonometrie: dokončena funkce "Drátěné zobrazení" (umožňující rychlé obrysové zobrazení výsadby; vhodné pro tisk pohledů pro ruční překreslení). Zapíná se v nabídce Projekt, Nastavení na kartě "Prostorová zobrazení (3D)".
11. 3. 2002 3.13 + Podklady pro rozpočet: v nabídce Soubor je (při práci v půdoryse) dostupný příkaz Podklady pro rozpočet. V samostatném okně jsou pak vypsány nové rostliny v projektu s jejich cenami. Podklady je možné vytisknout, při tisku se může uplatnit výpočet ztratného (v závislosti na specifikaci) a mohou být použity plánované ceny (tj. katalogové ceny navýšené o pořizovací náklady).
+ Připojené mapy: doplněna možnost rychle zapnout či vypnout zobrazení všech map.
+ Otáčení prvků: úhel natočení jednotlivých prvků je možné zadat příkazem Prvek, Natočení. Pokud máte označených více prvků, otočí se každý z nich podle svého středu (na rozdíl od otáčení myší).
- Připojené mapy: lépe ošetřen případ, kdy se projekt odkazuje na neexistující připojenou mapu. Opravena situace, kdy uživatel změní soubor s připojenou mapou. Pro řadu problémů byla dočasně odebrána možnost invertovat barvy u černobílých map.
- Otevření výkresu: výkres již po otevření není posunut stranou.
- Prvek Plot, Plot s podezdívkou, Palisáda: opravena chyba způsobující špatné zobrazení prvku, který byl otočen.
26. 2. 2002 3.12 - Opravena chyba při zavírání výkresu (nahodilé porušení ochrany).
+ Posun výkresu: již není omezeno posouvání výkresu, takže je možné zpracovávat podstatně větší plochy (pozor - pod Windows 95 mohou u velkých výkresů nastat potíže se zobrazováním).
+ Myš s kolečkem: kolečko může být použito pro změnu měřítka nebo pro posun výkresu (podle nastavení programu); druhá z funkcí je vždy dostupná při podržení klávesy Ctrl. Při posouvání výkresu kolečko posouvá svislým směrem, podržením klávesy Shift lze docílit posunu vodorovného.
+ Vrstvy: funguje zamykání vrstev (tj. prvky jsou zobrazeny, nelze je však upravovat).
+ Nastavení: je možné nastavit standardní funkci levého tlačítka pro půdorys a 3D (měření vzdáleností, otáčení pohledu, změna měřítka, posun).
+ Data: možno zapsat specifikace dřevin. (Specifikace z verze pro DOS se dají převést tím, že překopírujete soubor C:\SP\SPECIFIK.DAT do C:\Program Files\SPW\Data\Specifikace.dat - všimněte si, že je třeba změnit název souboru!)
+ Data: ceníky dřevin. Je možné zapsat ceníky dřevin; počet ceníků není omezen, jakmile však ceník zapíšete, nelze jej již odstranit. (Ceníky z DOSu se dají převést tak, že v seznamu ceníků klepnete pravým tlačítkem a zvolíte příkaz "Import ceníků z SP pro DOS". Je však nutné, abyste nejprve překopírovali specifikace!)
+ Zadávání rostlin: u rostlin, řadových a skupinových výsadeb je možné zadat specifikaci a ceník nebo rostlinu přímo vybrat z některého z ceníků.
22. 1. 2002 3.10 - Opravena chyba, která se mohla projevovat při zadávání cest hlášením o porušení ochrany.
- Opraven tisk značek pro skládání výkresů vytištěných přes více stránek.
+ Všechny příkazy týkající se rozvržení tisku byly přesunuty do nabídky Rozvržení tisku (dříve některé byly v nabídce Projekt).
+ Rychlé posouvání výkresu - po zapnutí příslušné ikonky na horním panelu lze výkres posouvat pouhým tažením myši (levým tlačítkem).
+ Rychlá změna měřítka - po zapnutí příslušné ikonky na horním panelu lze myší (levým tlačítkem) "orámovat" oblast, kterou chcete zvětšit na celou plochu okna.
+ Axonometrie: otáčení a naklápění výkresu je nyní možné provádět najednou pomocí pravého tlačítka myši. Levé tlačítko standardně slouží k posouvání pohledu, pokud pomocí ikonek jeho funkci nezměníte.
* Přecházeli jsme na novou verzi vývojového prostředí, proto trvalo delší dobu, než jsme uvolnili další verzi Sadovnické projekce.

2. pololetí 2001

20. 11. 2001 3.06 - Import projektů z DOSu: opravena chyba, díky níž nešly načíst některé projekty obsahující modelace terénu.
- Automatické ukládání: snad již poslední oprava (díky chybě si program mnohdy opakovaně stěžoval, že nemůže vytvořit soubor pro automatické uložení).
- Rozvržení tisku: opravena chyba, díky níž nebylo možné změnit přesah stránek.
+ Hranice pozemku: zobrazuje se výměra a obvod označené oblasti.
+ Rozvržení tisku: u jednotlivých oblastí tisku je možné povolit či zakázat tisk rastru. K tomu, aby se rastr vytiskl, musí být rovněž povoleno jeho zobrazení pro celý projekt.
+ Modelace terénu: doplněna funkce pro automatické propojení bodů terénu; před propojením je třeba vybrat, zda již zadané body jsou propojené do vrstevnic.
+ Export obrázku: prostorové zobrazení je možné exportovat do samostatného souboru ve formátu .JPG nebo .BMP.
9. 10. 2001 3.05 - Automatické ukládání výkresů: opraveno mazání souborů automatického ukládání (v případě, že uživatel soubor nechce načíst).
- Otevírání projektů: opravena chyba, díky které při otevírání některých projektů s více otevřenými okny program hlásil "Access violation...".
4. 10. 2001 3.04 - Funguje automatické ukládání výkresů (pro případ, že dojde k výpadku proudu či chybě v programu).
+ V nastavení programu je možné vypnout bublinkovou nápovědu.
6. 8. 2001 3.03 - Opravena chyba v databance dřevin (po přidání nové rostliny zkopírováním jiné dřeviny nebyla původní dřevina již dostupná a byla i na výkresech nahrazena novou dřevinou). Pokud jste takto přidávali nové dřeviny do databanky, po nahrání nové verze klepněte na každou z nich pravým tlačítkem a zvolte "Opravit".
+ Příkaz "Zpět" umí vrátit i změnu barvy či tloušťky čáry.
+ Otáčení prvků je nyní možné i pomocí prostředního tlačítka myši.
31. 7. 2001 3.02 - Opravena chyba, která se projevovala při kopírování prvků do projektu, ve kterém bylo méně vrstev než v projektu původním.
 
Sadovnická projekce - software na projektování zeleně. Provozovatelem těchto stránek je Karel Rys, IČO 64743870.