v. 3.63

Terénní modelace


Terénní modelace, jak už sám název kapitoly napovídá, slouží k zadání průběhu terénu do Vašeho projektu. Tuto kapitolu začneme poněkud netradičně, a to od konce. Zadání našeho příkladu zní poměrně jednoduše: Na pozemku obdélníkového tvaru se nachází v zadní části rodinný domek, přední část pozemku se svažuje od domu. Výškový rozdíl mezi korunou a patou svahu činí 1,5 metru. Pro větší přehlednost bylo pozadí 3D projekce nastaveno na černou barvu. Takto nějak by mohl náš pozemek vypadat. Aby byl terén „čitelnější“ výška pozemku je znázorněna barevnými odstíny a na terénu je promítnuta čtvercová síť. Jak jsme ale takto modelovaného terénu dosáhli ?

Každý projekt je nutné začít půdorysem, ani náš příklad nebude výjimka. Po zadání půdorysu by axonometrické zobrazení pozemku s výsadbou vypadalo nějak takto:

V hlavní nabídce programu zvolte příkaz Projekt > Modelace terénu nebo stiskněte klávesu <F7> a v následujícím dialogovém okně klikněte tlačítkem „Nový model terénu“ vytvořte nový terénní model.

 

Zobrazí se okno podobné půdorysu, avšak půdorys se zobrazí na pozadí šedou barvou (barvu prvků půdorysu je možné změnit v nastavení vlastností terénní modelace). Prvky půdorysu v okně modelace terénu nelze upravovat, slouží skutečně pouze jako podklad pro zadání terénní modelace. Terén se zadává pomocí výškových bodů. Výškový bod je výška terénu v definovaném místě. Nejjednodušším způsobem, jak zadat terén, je definovat výškové body na terénních zlomech, tedy v místech, kde terén mění svůj průběh, nebo-li, kde se mění výška terénu. Další terénní body je nutné zadat po obvodu celého pozemku, aby program věděl, kde terén v projektu začíná a kde končí. Tlačítkem „Bod terénu“ (1) se přepneme do režimu zadávání bodu terénu.

Kliknutím levým tlačítkem myši kamkoliv na půdorys již položí výškový bod terénu. Zároveň program zobrazí dialogové okno pro upřesnění polohy bodu a zadání výšky bodu. Výška bodu se ovšem nezadává v nadmořských metrech, ale v hodnotách vztažených k nulové úrovni. Nulová úroveň je snadno představitelná jako základní plocha, na které začínáme budovat terén. Všechny body terénu se mohou nacházet buďto nad nebo pod touto nulovou úrovní. V zadání projektu je uvedeno, že rozdíl mezi horní částí pozemku, na které stojí domek a spodní částí pozemku činí 1,5 metru. Pokud tedy stanovíme, že horní část zahrady se bude nacházet 2,0 metry nad nulovou úrovní, potom tedy spodní část pozemku bude končit 2,0-1,5 = 0,5 metru nad nulovou úrovní. Protože horní část pozemku s domkem se nachází na vodorovné plošině a terén se načíná svažovat teprve před domkem, vytvoříme si nejprve plošinu v úrovni 2,0 metru nad nulovou úrovní.

Tímto způsobem zadáme všechny čtyři body terénu (1-4), které jsou v úrovni terénu 2,0 metry nad nulovou úrovní. Plocha mezi těmito čtyřmi body bude vodorovná a bude ve výšce 2,0 metrů nad nulovou úrovní. Dále pak zadáme dva poslední body (5 a 6), které se nalézají v úrovni 0,5 metru nad nulovou úrovní. Plocha mezi body 2 – 4 – 5 – 6 se bude svažovat o 1,5 metru.

Aby mohl program zrekonstruovat průběh terénu, musí znát směr terénních zlomů. Terénní zlomy se zadávají pomocí spojovacích úseček, které spojují terénní body v místě vedení terénního zlomu. Možnosti, jak zadat terénní úsečky jsou dvě – ručně a automaticky. Ale i automatické propojení terénních bodů vyžaduje mít alespoň dva body navzájem propojeny úsečkou. Tlačítkem „Spojovací úsečka“ (1) zapneme režim zadávání spojovacích úseček. Tažením myší za současného držení levého tlačítka myši od bodu k bodu „natáhneme“ první spojovací úsečku (2). Tlačítkem „Automatické propojení bodů terénu!“ vyplníme ostatní spojovací úsečky pro rekonstrukci průběhu terénu.

Více informací o nastavení automatického propojení bodů naleznete v nápovědě k programu. Dialog potvrďte.

Nyní se body propojí do trojúhelníkové sítě, ze které již program může rekonstruovat průběh terénu.

Tlačítky v pravém panelu můžete na již vytvořeném terénu zobrazit barevné přechody (tmavá barva značí místa výše položená, světlá barva značí místa položená níže), vrstevnice, mřížku, nebo potlačit zobrazení půdorysu, spojovacích úseček a výškových bodů.

Pokud si nyní zobrazíme axonometrii, zjistíme, že není vše v pořádku: Zahradní domek se zdá být poněkud „utopený“ v terénu a kašna vedle domku zmizela úplně. Toto se stalo kvůli tomu, že zahradní stavby jsou zobrazovány od nulové úrovně, pokud není stanoveno jinak.

Aby se zahradní stavby zobrazovaly na povrchu terénu a ne pod ním, musíme upravit ještě jeden parametr, nyní již v půdorysu a to přímo ve vlastnostech prvku. Tím parametrem je „Relativní výška základny“. Hodnota udává, jak vysoko nad nulovou úrovní bude prvek zobrazen. V našem případě tedy stanovíme relativní výšku (1) základny pro oba prvky na 2 metry. Obdobným způsobem jako u zahradního domku postupujeme i u kašny.

Výsledek našeho snažení je nyní již v pořádku, jak ukazuje obrázek.

 


Ke stažení

Ukázkový projekt s vytvořenou modelací terénu můžete stáhnout po kliknutí odkaz Ukázka01.prj. Po kliknutí na odkaz zvolte možnost „Uložit“ a dále cestu, kam ukázkový projekt uložíte.


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.