v. 3.62

Export půdorysu do AutoCADu


Co je AutoCad ?

Zjednodušeně řečeno je AutoCAD specializovaný konstrukční program pro tvorbu technických výkresů. Sadovnická projekce dovoluje uložit půdorys jako vektorový obraz, který může být opětovně otevřen v konstrukčních (CAD) programech nebo ve vektorových grafických editorech. Export půdorysu do vektorového formátu využijete tehdy pokud budete chtít otevřít půdorys projektu v konstrukční programu, například kvůli tisku.

Exportovaný půdorys je uložen ve formátu DXF (Drawing Interchange Format - formát pro výměnu výkresů). Kromě již zmíněného AutoCADu lze půdorys ve vektorovém formátu otevřít i v některých vektorových grafických editorech (například CorelDRAW či ZonerCallisto).

Proč tedy rovnou neukládat projekt jako do vektorového formátu, když lze tento formát sdílet i s dalšími programy ? Odpověď je jednoduchá: Projekt Sadovnické projekce obsahuje kromě půdorysu i mnoho dalších informací, se kterými ostatní programy prostě neumí pracovat, jako například informace o použitých rostlinách, pohledech, terénních modelacích, rozvržení tisku a podobně. Kromě toho vektorový formát pouze popisuje tvar a vlastnosti objektu (modrý obdélník, žlutá křivka apod.), nikoliv však druh objektu (bazén, cesta aj.). Z tohoto důvodu nemůže být vektorově uložený půdorys opětovně načten jako projekt Sadovnické projekce.

Základní terminologie

·          Prvek – v Sadovnické projekci je prvkem míněn objekt v půdorysu (stavba, cesta, rostlina …). Při exportu do vektorového formátu jsou prvky v půdorysu rozloženy do množiny entit.

·          Entita – entitou je míněn druh vektorově popsaného prvku v CAD programech (úsečka, kružnice, křivka, bod …).

Při exportu půdorysu ze Sadovnické projekce dochází tedy k rozložení prvků půdorysu na jednotlivé entity vektorového formátu, původní prvek půdorysu bude ve vektorovém formátu popsán například jako skupina úseček a křivek.

Export do formátu DXF

V Sadovnické projekci otevřete projekt, který chcete převést na formát čitelný programem AutoCAD a zvolte příkaz v hlavní nabídce Soubor > Exportovat do formátu .DXF. V standardním systémovém dialogu vyhledejte místo proložení souboru a dialogové okno potvrďte.

 

V programu AutoCAD zvolte v hlavní nabídce příkaz File > Open. V dialogovém okně vyberte z rolovacího seznamu Files of type“ (1) položku „EXF (*.dxf)“ a vyhledejte exportovaný soubor ze Sadovnické projekce (2).

Takto bude vypadat program AutoCAD s otevřeným vyexportovaným půdorysem.


Do ukázky byla použita aplikace AutoCAD 2004, Autodesk Inc, (http://www.autodesk.com).


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.