v. 3.62

Tisk projektu


Pokud je Váš výkres již hotov, s největší pravděpodobností jej budete chtít vytisknout. Tisk půdorysu se sestává z několika kroků:

1)                          Není možné vytisknout celou pracovní plochu na které se nalézá půdorys, protože tato plocha je příliš velká. Je tedy nutné zvolit oblast tisku. Oblast tisku je jakýsi výřez půdorysu, který bude vytištěn. K zadání oblasti tisku do půdorysu slouží ikona „Oblast pro tisk“ (1), nacházející se v pravém panelu.

2)                          Oblast tisku je zapotřebí nějak smysluplně pojmenovat. V našem případě budeme tisknout celý pozemek, a proto pojmenujeme oblast tisku „Celkový pohled“. Rozměry oblasti tisku není zapotřebí upravovat, budou automaticky upraveny v půdorysu při „usazení“ oblasti tisku na konkrétní část výkresu.

3)                          Červený čtverec v půdorysu je naše oblast stisku „Celkový pohled“, která byla vložena jako nový prvek. Modrými body v rozích oblasti je třeba oblasti tisku roztáhnout tak, aby zabírala námi požadovaný výřez půdorysu.

4)                          Následující obrázek ukazuje oblast tisku roztaženou na požadovaný výřez půdorysu.

5)                          V dalším kroku je nutné vytvořit „Rozvržení tisku“. Rozvržení tisku je sestava stránek, nejčastěji standardních stránek A4, na které bude vytištěn výřez půdorysu předem vyznačený oblastí tisku. V hlavní nabídce programu zvolte příkaz Rozvržení tisku > Nové rozvržení tisku.

6)                          V následujícím dialogovém okně je nutné upravit parametry tiskové sestavy. Do editačního pole „Název“ vepište smysluplný název tiskové sestavy (1). V našem případě chceme vytisknout celý půdorys zahrádky na 2 stránky A4. Důležitý údaj je „Šířka čistého formátu“ a „Výška čistého formátu“ (2). Čísla udávají celkové rozměry potištěné plochy bez ohledu na výsledný počet listů papíru. Použitelné hodnoty naleznete v nápovědě po stisku klávesy <F1>. Hodnoty lze libovolně modifikovat podle možností vaší tiskárny (čím větší jsou okraje papíru, na které tiskárna nemůže tisknout, tím je třeba více snížit výšku a šířku čistého formátu pro tisk na zvolený počet stránek A4).
„Minimální velikost okrajů“ a „Přesah stránek“ ponechte na přednastavených hodnotách. Doporučujeme zapnout možnosti „Značky pro skládání na A4“ a „Značky pro sestavení výkresu“ (3). Zarovnání (4 a 5) doporučujeme na střed tištěné plochy. Bližší informace naleznete v nápovědě.
Potvrzením dialogového okna se zobrazí plocha připomínající půdorys s naznačením listů A4. Nazývá se
„Rozvržení tisku“.

7)                          Obrázek ukazuje vytvořené rozvržení tisku. Žlutá oblast (6) vyznačuje potištěnou plochu , modré čárkované linky (7) dělí tuto plochu na jednotlivé stránky A4. Vše, co se bude nalézat uvnitř žlutě orámované oblasti, bude vytištěno. Objekty nalézající se mimo žlutě orámovanou oblast vytištěny nebudou. Na obrázku se v současné době nenalézají žádné objekty k tisku. Ty je třeba před tiskem do rozvržení tisku přidat. Do rozvržení stisku lze přidat dříve vytvořenou oblast tisku (1) z půdorysu, text (2), severku (3), popisové pole (4) a prostorový model (5). K tomu slouží ikony v pravém panelu.

8)                          Pro vložení oblasti tisku do rozvržení tisku zvolíme v hlavní nabídce programu příkaz Rozvržení tisku > Přidat oblast tisku nebo použijeme příslušnou ikonu z pravého panelu. Zobrazí se následující dialogové okno. V něm je třeba zvolit již dříve vytvořenou oblast tisku, tedy výřez půdorysu. V našem případě oblast tisku nazvanou „Celkový pohled“ (1). Dále je třeba určit měřítko, ve kterém bude daná oblast tisku vytištěna (2). Můžete povolit tisk rámečku okolo oblasti tisku (3). Rámečky okolo oblastí tisku doporučujeme tisknout v případě, že do jednoho rozvržení tisku vkládáte více oblastí tisku. Volba „Tisknout rastr“ (4) povoluje tisk rastru. Rastr bude vytištěn pouze v případě, že jej máte zobrazen v půdorysu. Více informací naleznete v nápovědě.

9)                          Následující obrázek ukazuje vloženou oblast tisku v rozvržení tisku s výše uvedenými parametry. Oblasti tisku se v rozvržení tisku chovají obdobně jako prvky v půdorysu. Lze je vybírat myší, přesouvat a měnit jejich parametry. Prvky v rozvržení tisku nesmí přesahovat žlutě orámovanou oblast. V takovém případě nebudou části prvků vně žlutě orámované oblasti vytištěny.

10)                      Příklad rozvržení tisku: do rozvržení tisku byla vložena jedna oblast tisku, severka, pohled v axonometrii a text. Text „Můj domeček“ je vložen chybně – přesahuje žlutě orámovanou oblast (čistý formát výkresu) a tudíž jeho část nebude vytištěna.

11)                      Zbývá poslední část – a tou je vlastní tisk. Příkazem v hlavní nabídce Soubor > Tisk zobrazíte standardní dialogové okno pro výběr tiskárny a volbu vlastností tiskárny. Potvrzením dialogového okna se nespustí tisku okamžitě, ale program zobrazí další parametry tisku. Důležité údaje jsou „Počet stránek vodorovně„ a „Počet stránek svisle“. další důležitý údaj je „Tisknout stránky“ – v editačním poli je uveden rozsah stránek, který bude vytištěn. Zde můžete změnit počet stránek připravených k tisku. Více informací naleznete v nápovědě. Tisk výkresu zahájíte tlačítkem „Tisk!“.

 


Copyright © 2006 Miroslav Kron, DiS. Kopírování zakázáno.